در واقع نوعی بی توجهی نسبت به رویدادهای مثبت در آنها دیده می شود. به نظر لوینسون۸۳ توجه انتخابی به پیامدهای فوری به جای نتایج درازمدت، به این مورد برمی گردد که عملکرد افراد افسرده طوری است که خواهان کسب تقویت فوری از محیط اجتماعی به بهای از دست دادن اشکال مهمتر تقویت درازمدت می باشند. همچنین ای مفهوم در ارتباط با نظر

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژه هایبازداشت موقت، اختلاس، قانون مجازات

دیدگاهتان را بنویسید