ایساو و دابسون (۱۹۹۹) اثر محافظت کننده مهارت های اجتماعی و روابط خوب با همسالان را در نوجوانی بعدی متذکر شدند (به نقل از هانت و همکاران،۲۰۰۷).
چندین سازه مهم روانشناختی به عنوان پیوندهای قوی هم با افسردگی حاضر و هم با افسردگی آینده در کودکان و نوجوانان شناسایی شده است. در بحث پیش بینی کننده های نوجوانی از MDD در اوایل جوانی،

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه درمورد اپتیمم، تستهای، لوسیفراز۵۸، ندارند.

دیدگاهتان را بنویسید