شود. این تقویت ها مشکل را بدتر می کند هم چنین جنبه های شناختی نیز بحث می شوند. همان طور که تقویت های اجتماعی خاص کاهش می یابد و محیط تقویت کنندگی کمتری دارد احتمالا افسردگی افزایش می یابد عزت نفس کاهش یافته و احساس حقارت به همراه سایر احساسات ناخوشایند به وجود می آیند.
علل محیطی به ویژه برای افسردگی تک قطبی اهمیت بیشتری

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه درمورد مورفولوژی

دیدگاهتان را بنویسید