و به ندرت حتی در یک محیط آزارنده، درگیر رفتار خودکنترلی می شود. در شیوه دوم درماندگی، فرد اسنادهای علی درونی دقیق یا حتی مفرطی می سازد ولی خودش را برای بدست آوردن پیامدهای مثبت ناتوان می بیند. بنابراین شخص این باور را پیدا می کند که دنیا دارای ارتباطات قانونمد عملکرد-پیامد است ولی او در کنترل آنها فاقد شایستگی و اثرگذاری است.

مطلب مشابه :  تحقیق رایگان با موضوع غیرلزج، کسینوسی، متغیرها،، لاپلاس

دیدگاهتان را بنویسید