دانلود پایان نامه

گیرد. همچنین ممکن است یک اسناد نامناسب درگیر قضیه باشد. . ادراکات منفی که در پاسخ به محرک دریافت شده صورت می گیرد، می تواند به عنوان آنچه که مربوط به توجه انتخابی است، درنظر گرفته شود (به نقل از پناهی و آزاد فلاح،۱۳۸۶).
واینر و رهم۸۲ (۱۹۷۴) اظهار می دارند که افراد افسرده درصد بازخوردهای مثبت دریافت شده را کم برآورد می کنند.

مطلب مشابه :  منبع تحقیق با موضوع آنتی‎بادی، سپری، نیتروفنیل‎فسفات، زمینه،

دیدگاهتان را بنویسید