دگرگون شده و به سمت الکترونیکی شدن پیش می رود. تجارت الکترونیکی و کسب و کار الکترونیکی یکی از مشهودترین تمایلات در اقتصاددیجیتالی است. در بازار اینترنتی نسبت به بازار سنتی این چالش وجود دارد که سازمان تجاری با رقبای بیشتری مواجه است وفاداری مشتریان کم تر است وممکن است منجر به کاهش خرید گردد. لذا در تجارت الکترونیکی، اعتماد برای

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ پایان نامهسطح معنادار، سلامت روان، استرس

دیدگاهتان را بنویسید