کاربردی در یک زمینه خاص است. به عبارت دیگر پژوهشهای کاربردی به سمت کاربرد علمی دانش هدایت میشود.پژوهشهای توصیفی شامل مجموعه روشهایی است که هدف آنها توصیف شرایط یاپدیدههای مورد بررسی است. اجرای پژوهش توصیفی میتواند صرفاً برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرآیند تصمیم گیری باشد. پژوهش پیمایشی شاخه ای از پژوهشهای توصیفی

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان با موضوع کودکان و نوجوانان، کودکان و نوجوان، عوامل محیطی

دیدگاهتان را بنویسید