به شمار میرود، ومنظور از همبستگی یعنی دراین روش محقق دویاچنددسته از اطلاعات مختلف مربوط به یک گروه یا یک دسته از اطلاعات از دویا چند گروه رادراختیار قراردارد وتلاش دارد تامیزان تغییرات دریک یا چند عامل دراثرتغییرات یک یاچند عامل دیگر راموردبررسی قرار دهد.در این نوع پژوهش نمونهای از جامعه مطالعه منتخب میشود، و نیاز به مطالعه نمونه

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد با موضوع مصرف انرژی

دیدگاهتان را بنویسید