مشکلات است (خاکی، ۱۳۸۴ ). در این فصل ضمن توضیح روش پژوهش، به توصیف و بررسی جامعه و نمونه آماری پژوهش، همچنین نحوه تعیین حجم نمونه و شیوه نمونه گیری خواهیم پرداخت. سپس ابزار گردآوری اطلاعات (پرسشنامه) معرفی می شود و تهیه وتنظیم و نیز روایی و پایایی آن مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. در پایان فصل نیز به اختصارروشهای تجزیه و تحلیل

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه درمورد STa، مثبت،، LT، توکسین

دیدگاهتان را بنویسید