آماری در این پژوهش مطرح میگردد.

۲ – نوع و روش پژوهش
به طورکلی روشهای تحقیق را میتوان با توجه به دو ملاک تقسیم کرد: اول هدف پژوهش ودوم، نحوه گردآوری دادهها. بر این اساس پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی -اکتشافی و از نظر نحوه گرد-آوری اطلاعات، پژوهشی توصیفی از نوع پیمایشی،همبستگی است. هدف از پژوهشهای کاربردی توسع? دانش

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژه هایبازداشت موقت، اختلاس، قانون مجازات

دیدگاهتان را بنویسید