دانلود پایان نامه

آماری در این پژوهش مطرح میگردد.

۲ – نوع و روش پژوهش
به طورکلی روشهای تحقیق را میتوان با توجه به دو ملاک تقسیم کرد: اول هدف پژوهش ودوم، نحوه گردآوری دادهها. بر این اساس پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی -اکتشافی و از نظر نحوه گرد-آوری اطلاعات، پژوهشی توصیفی از نوع پیمایشی،همبستگی است. هدف از پژوهشهای کاربردی توسع? دانش

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه درباره۳-۸-بررسی، سد-مخزن،، ،

دیدگاهتان را بنویسید