رود (خاکی، ۱۳۸۴ ). از جمله ویژگیهای مطالعه علمی که هدفش حقیقتیابی است، استفاده از یک روش تحقیقی مناسب است اکنون پژوهش در علوم انسانی روش علمی است که به بسیاری ازمسائل و رویدادها به دیده تردید مینگرد و آنها را با روشهای مخصوص و از ابعاد و جنبه های گوناگون بررسی میکند تا به علت آنها پی ببرد و راهکار یا الگوی جدید جهت بهبود شرایط

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ پایان نامهسلامت روان، استرس، سطح معنادار

دیدگاهتان را بنویسید