دانلود پایان نامه

مواجه است و وفاداری مشتریان کم تر است . لذا در تجارت الکترونیکی، جذب و حفظ مشتری برای سازمان تجاری مسأله ای دشوار است زیرا این وفاداری می تواند منجر به خرید شود بنابراین فروشنده ها می توانند با افزایش اعتماد میزان خرید و وفاداری مشتریان خود را افزایش دهند که در اینجا واسطه ها می توانند نقش فعال و چشمگیری داشته

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه درمورد میکروارگانیسم، تکثیردر، سکون۵۳، لگاریتمی۵۲:

دیدگاهتان را بنویسید