منابع و ماخذ پایان نامه سطح معنادار، سلامت روان، استرس

می گردد. جدول4-9.خلاصه نتايج تحليل هاي رگرسيون گام به گام متغيرهاي پیش بینی کننده بعد جسمانی سلامت روان (مقدار واريانس تبيين شده و معناداري مدل) متغيرهاي وارد شده در هر مرتبه R R2 R2 تعديل شده خطاي معيار برآورد F df1 df2 سطح معناداري روان آزردگی 48/0 23/0 23/0 35/3 60/155 1 378 000/0 روان آزردگی و استرس 52/0 27/0 […]

منابع و ماخذ پایان نامه سلامت روان، استرس، سطح معنادار

زندگی 25/91 93/91 **14/ 08/0 10/- 01/- 05/- **29/- **21/- *13/- **17/- **24/- 1 * 05/0 P **01/0P نتایج جدول شماره (4-1) ضرایب همبستگی بین متغیرهای پژوهش را نشان می دهد که چندین متغیر باهم دیگر همبستگی معناداری دارندکه همبستگی شان از 01/- تا 88/0متغیر است. بر اساس جدول 4-1 اضطراب و سلامت روان بالاترین همبستگی را در بین متغیر […]

منابع و ماخذ پایان نامه اندازه اثر، سلامت روان، استرس

استرس مداوم و زیاد از حد باشد به مراتب سلامت روانی ، جسمانی و کنش وری اجتماعی افراد متزلزل خواهد کرد. نتایج پژوهش ها بیانگر این است که هرچه افراد استرس بیشری را در محیط شغلی تجربه کنند به همان میزان از خوشنودی و رضایت شغلی کاسته و تنیدگی روانی بیشتری را تجربه خواهند کرد و از سلامت روانی کمتری […]

منابع و ماخذ پایان نامه استرس، سلامت روان، برون گرایی

این نتیجه می تواند با توجه به پایین بودن میزان استرسهای شغلی در این شغل برای زنان وبه دلیل اینکه هم از نظر درآمد و هزینه های زندگی مردان شاغل در این شغل وادار به انجام کارهای دیگری در کنار آن هستند و استرس بیشتری را متحمل می شوند. در چند پژوهشی معلوم شد که برون گرایی به صورت مثبت […]

منابع و ماخذ پایان نامه سلامت روان، سلامت روانی، استرس

آورد. یعنی ایجاد نوعی تعادل بین کاشتن و درو کردن، به نحوی که وجود او اجازه می دهد(همان منبع) 2-3-7 تأثیر استرس بر سلامت: همه مردم در طول زندگی خود گاهگاهی دچار استرس می شوند و نمی توان تصور کرد که کسی در موقعیت کاری خود استرس را تجربه نکند. البته این از نظر بهداشت روانی درست نیست.هر کسی به […]

منابع و ماخذ پایان نامه استرس، فیزیولوژی، کوتاه مدت

ها و شیوه های مقابله و نیز شرایط اجتماعی از قبیل:منابع مالی یا امکان دسترسی به حمایت اجتماعی. بنابرین چنانچه معلمان مورد تهاجم فشار روانی قرار گیرند، اثار آن به سرعت در عملکرد شغلی، اجتماعی و خانوادگی آنان نمود خواهد یافت و سلامت جسمی و روانی آنان را به مخاطره خواهد افکند و لطمه های جبران ناپذیری به همراه می […]

منابع و ماخذ پایان نامه استرس، برون گرایی، فیزیولوژی

ه بندی مناسب برای صفات شخصیت پیشنهاد کرده است آشکار می شود امروز این پیشنهاد در قالب یک ساختار تئوریکی به طور گسترده ای تعمیم یافته و به عنوان نکته اتصالی در رشته های مختلف روان شناسی در آمده است گلدبرگ( 1981) در نتیجه حاصل از کار خود در یک تحلیل واژگانی متوجه قدرت مدل گردید و خاطر نشان کرد […]

منابع و ماخذ پایان نامه روانشناسی، صفات شخصیت، ماهیت انسان

می داند که فرضیه هایی را می سازند و آنها را در برابر واقعیت آزمایش می کنند. او تصویری دلنشین و خوشبینانه از ماهیت انسان ارائه می دهد و ما را موجوداتی عاقل و دارای ارده آزاد می داند که قادر به تعیین سرنوشت خود هستیم(شولتز، 1387). 2-2-1-3- رویکرد رفتاری25: رفتارگرایی که با جنبش واتسون در اوایل دهه قرن بیستم […]

منابع و ماخذ پایان نامه دانش آموزان، دانش آموز، رویکرد شناختی

مقدمه شخصیت و تعادل روانی معلمان بیش از سایر طبقات اجتماعی مورد نظر ودارای اهمیت است . تماس نزدیک معلم با دانش آموزان و نفوذی که بر آنها دارد اگر وضعیت سلامت روانی معلمان شناسایی گردد وبرای بهبود سلامت روانی آنان برنامه ریزی شود ، عملکرد تحصیلی دانش آموزان نیز بهتر شده و با کاهش نرخ افت تحصیلی دانش آموزان، […]

پایان نامه با کلید واژه های ارتکاب جرم، تکرار جرم، حق تصرف

در راه آزادي تصرف شريک در مال مشاع محسوب مي‌شود؛ چراکه “سهم هر شريک از نظرمادي وجغرافيايي تمام مال وازلحاظ حقوقي و اعتباري نسبت معيني ازآن است” و اين همان معناي عقد شرکت مي‌باشد. امام خميني(ره)نيزدر”تحريرالوسيله” آورده است: “تصرف در مال مشترک، براي بعضي از شرکاء جز با رضـايت بقيه جايز نيست؛ بلکه اگر کسي از 2 شريک به شريکش […]