دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 سیاست کیفری و کرامت انسانی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار دوم: منابع اکرام انسانی

آموزه های دینی نقش اساسی را در بنیان گذاری اندیشه کرامت انسانی دارند احترام به انسان و کرامت و منزلت والای او مورد توجه قرآن کریم است و همچنین روایات متعددی از ائمه معصومین (ع) رسیده است که در آنها به کرامت والای انسان ها تأکید فراوان شده است و هر عملی را که منجر به هتک حرمت و کرامت انسان شود مذموم شمرده است لذا در این قسمت ابتدا به بیان چند نمونه از آیات شریفه قرآن کریم که به مسئله کرامت انسانی اشاره دارد ، پرداخته می شود و سپس به برخی روایات در این خصوص بیان می شود.

بند اول: قرآن کریم

الف: تکریم انسان بر سایر موجودات

مهمترین دلیلی که همه اندیشمندان و صاحب نظران عرصه کرامت انسانی در اثبات این مسئله به ان استناد می کنند آیه 70سوره مبارکه اسراء می باشد «و لقد کرمنا بنی آدم و حملنا هم فی البر و البحر و رزقنا هم من الطیبات و فصلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا» و به راستی ما فرزندان آدم را گرامی داشتیم و انان را در خشکی و دریا به حرکت درآوردیم و از مواد پاکیزه برای آنان روزی فرستادیم وان را به بسیاری از موجوداتی که آفریدیم برتری دادیم.

این آیه شریفه با کمال صراحت و روشنی اثبات می کند که خداوند متعال فرزندان حضرت آدم (ع) را ذاتاً موردتکریم قرار داده و آنان را بر مقدار فراوانی از کائنات برتری داده است.[1]

به لحاظ قواعد ادبیات عرب و شیوه ی بیان در این آیه تأکید فراوان بر کرامت انسان شده که به چند موردآن اشاره می کنیم:

  • حرف لام در ابتدای آیه شریفه حرف قسم و نشانگر تأکید است و جمله جواب یک قسم مقدر می باشد و هدف آن تأکید مضمون جمله است.
  • حرف «قد» در این آیه شریفه حرف تحقیق است که حتمیت وقوع فعل بعد را می رساند و افااده تأکید می کند.
  • فعل «کرمنا» فعل ماضی از باب تفعیل و متضمن تکثیر ، فراوانی و مبالغه است.
  • خداوند متعال در این آیه شریفه تکریم انسان را به خود نسبت داده و در کل قرآن فقط در مورد انسان این تعبیر به کار رفته است اهمیت این تعبیر در مورد انسان، وقتی آشکار می شود که این آیه با آیاتی که در مورد تکریم فرشتگان است مقایسه شود. خداوند وقتی درباره ارجمندی فرشتگان سخن می گوید از یک عبارت معمولی استفاده می کند و می فرماید: «بل عباد مکرمون» (سوره انبیاء آیه 26) بلکه فرشتگان بندگان ارجمندند[2]

[1]  محمد تقی جعفری تبریزی،حق کرامت انسانی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران شماره 27 بهمن 1370 ص 78

[2] مهدی فیروزی، کرامت انسانی زندانیان، راهبردها و راهکارها، قم انتشارات صفحه نگار چاپ اول 1385 صص 47 و 48

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه سیاست کیفری و کرامت انسانی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه سیاست کیفری و کرامت انسانی