پایان نامه با کلید واژه های مواد مخدر، حقوق فرانسه، بهره بردار

کالا,جريمه. 3-1-کالاهاي قاچاق ورودي: -کالاهاي مورد نياز وضروري مصرف در صورت کشف,ضبط مال وجريمه معادل دوبرابر قيمت کالا. -کالاهاي غير ضروري در صورت کشف,ضبط مال وجريمه معادل پنج برابر... ادامه | Share it now!

پایان نامه با کلید واژه های قانون مجازات، قاچاق کالا، مرور زمان

تمليـكي در اختياراين سازمان قرار مي‌گيرد چه زمان فروخته مي‌شود و نحوه وصول وجه الكفاله يا اخذ وثيقه و ضبط آن چگونه است؟ نظريه شماره ????/? ـ ??/?/???? نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين... ادامه | Share it now!

پایان نامه با کلید واژه های بهره بردار، قانون مجازات، سازمان ملل متحد

مجمع عمومي سازمان ملل متحد مصوب 9/5/1386) ماده 7:کشورهاي عضو با رعايت مقررات قوانين ملي خويش,موارد زير را انجام خواهند داد: الف)در صورت اقتضاء,اتخاذ اقداماتي به منظور ضبط ومصادره موارد... ادامه | Share it now!

پایان نامه با کلید واژه های قانون مجازات، قاچاق کالا، مصرف کنندگان

هريک به مجازات مقرربراي قاچاق کالاي انحصاري(موضوع اين ماده)محکوم خواهند شد. ماده 5اصلاحي 14/3/1319:هرگاه مال موضوع درآمد دولت ويا ممنوع الصدور ويا ممنوع الورود به توسط مکاري يا اتومبيل... ادامه | Share it now!

پایان نامه با کلید واژه های قانون مجازات، قاچاق کالا، سازمان ملل متحد

يا کمتر باشد سازمان کاشف فقط به ضبط کالا وارز به نفع دولت اکتفا مي کند وعين کالا وارز مکشوفه رابا تنظيم صورت جلسه کشف به اداره مربوط مأمور وصول درآمدهاي دولت تحويل مي دهد. ماده 12... ادامه | Share it now!

پایان نامه با کلید واژه های مواد مخدر، بهره بردار، بازداشت موقت

شخصاً يا به وسيله‌ي ديگري وارد يا صادر کند و يا به نحوي از انحاء متصدي يا واسطه‌ي تجارت و يا هر قسم معامله‌ي ديگر شود يا از کرايه دادن آن‌ها تحصيل مال نمايد. ?- هرکس اشياي فوق را به... ادامه | Share it now!

پایان نامه با کلید واژه های ارتکاب جرم، اختلاس، قانون مجازات

ضبط مي گردد.اولّين تکليف متهم،ردّ مال حاصل از جرم به صاحب آن مي باشد ولذا هرگاه سارق پس از ارتکاب جرم سرقت،مال مسروق راتحت يدمالک قرار داده باشد ،مستوجب حدّ شرعي نيست .(تبصره 4ماده 198... ادامه | Share it now!

پایان نامه با کلید واژه های اختلاس، ارتکاب جرم، قانون مجازات

وادوات جرم در ضمن احکام کيفري در اجراي ماده 10 قانون مجازات اسلامي و موارد ديگر وهم در تعيين مجازات حسب مورد براي جرايم ارتکابي در احکام صادره مبادرت به ضبط ومصادره اموال واشياء... ادامه | Share it now!

پایان نامه با کلید واژه های قاچاق کالا، قانون مجازات، مواد مخدر

وارد کشور نمورن مسکوکات طلا احتمالاً صلاحيت دادگاه با توجّه به ميزان مجازات تعيين مي شود.يعني اگر مجازات قاچاق شديدتر باشد در دادگاه عمومي رسيدگي مي شود.72 البته تعيين مجازات اشد... ادامه | Share it now!

پایان نامه با کلید واژه های مواد مخدر، مراجع صالح، مجازات اعدام

براي جرم تطهير پول هاي کثيف وجود ندارد ولي در بسياري از موارد قوانيني وجود دارند که ناظر براين دسته از جرايم مي باشند. از جمله آن ها قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخيص مصلحت... ادامه | Share it now!