منابع پایان نامه ارشد درباره حقوق بین الملل، حق مالکیت، حقوق مالکانه

کرد است». ضبط در نفس به معنی، تسلط بر نفس است مضبوط یعنی در حال توقیف. واژه ضبط از نظر لغوی در دو معنی بکار رفته است:1) توقیف موقت شیء و بازداشت و نگهداری آن به طور موقت، بدون سلب مالکیت... ادامه | Share it now!

منابع پایان نامه ارشد درباره حق مالکیت، منافع عمومی، قانون مدنی

و در اصل 44 ، پس از تعیین سه بخش دولتی و تعاونی و خصوصی در نظام اقتصادی، درباره مالکیت چنین آمده است:«مالکیت در این سه بخش، تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین... ادامه | Share it now!

منابع پایان نامه ارشد با موضوع گروه کنترل

اول متوسطه دوم به طور معناداري بر ميزان نمره انعطاف‌پذيري دانش‌آموزان موثر مي‌باشد) انعطاف به مفهوم توانايي لازم براي تغيير جهت فكري يا تواناي توليد ايده‌هاي متنوع مي‌باشد.... ادامه | Share it now!

منابع پایان نامه ارشد درباره حق مالکیت، نظام حقوقی، قانون مدنی

امریکا و یا سایر دعاوی مشابه در دیوان های داوری و استدلال های داوران برای صدور رای می باشد می باشد . فصل دوم 2- ماهیت تجارت در سرمایه گذاری خارجی ماهیت سرمایه گذاری خارجی متفاوت ازیک... ادامه | Share it now!

منابع پایان نامه ارشد با موضوع گروه کنترل

آزمونآزمايش26.59264.37006.515520.000 کنترل18.62964.6089 نتايج حاصل از انجام آزمون t گروه‌هاي مستقل در رديف 1 جدول فوق نشان مي‌دهد؛ فرضيه صفر مبني بر اينکه ميانگين نمرات سيالي دو گروه کنترل و آزمايش... ادامه | Share it now!

منابع پایان نامه ارشد با موضوع گروه کنترل

که ميانگين نمرات پيشرفت تحصيلي در دو نمونه وابسته (پيش آزمون و پس آزمون) برابر است. نتايج مربوط به انجام آزمون t گروه‌هاي وابسته جهت ارزيابي پيشرفت تحصيلي در دو وضعيت پيش آزمون و پس... ادامه | Share it now!

منابع پایان نامه ارشد با موضوع گروه کنترل، ابزار پژوهش، مواد مخدر

اين نوع طرح‌هاي تحقيقي نيمه تجربي ناگزير مي‌شوند (نادري، سيف نراقي،1391: 144-143). براي اعتبار بخشيدن به پژوهش حاضر محقق با دقت و وسواس فراوان به کنترل عواملي پرداخت که درصدد تحت تأثير... ادامه | Share it now!

منابع پایان نامه ارشد با موضوع آموزش مهارت، گروه کنترل

شهرستان جويبار در سال تحصيلي1390-1389″ با استفاده از روش نيمه تجربي صورت گرفته است. نشان مي‌دهد که آموزش با استفاده از نرم‌افزارهاي چندرسانه‌اي به شکل معناداري بر پيشرفت درسي و... ادامه | Share it now!