گونه شناسي فرهنگ سازماني از ديدگاه نظريه پردازان

گونه شناسي فرهنگ سازماني از ديدگاه نظريه پردازان   ديدگاه شاين(1996) شاين سه نوع فرهنگ مديريتي را بيان مي كند اين فرهنگ ها عبارتند از: متصديان(فرهنگ متصدي): گروهي كه به نوعي با ما كار مي... ادامه | Share it now!