مفهوم فرسودگی شغلی

مفهوم فرسودگی شغلی : سندروم فرسودگی شغلی که در پاسخ به فشارهای کاری ایجاد می شود به عنوان فرایندی که در آن رفتارها و نگرش کارکنان نسبت به کار خود منفی و بد بینانه می شود تعریف می گردد... ادامه | Share it now!