نيازهاي روانشناختي و انگيزش دروني از نظر روانشناختی

نيازهاي روانشناختي و انگيزش دروني در اوايل دهه ي 1970 ، زماني که نظريه ي کنشگر هنوز از قدرت نسبتأ بالايي در روانشناسي تجربي برخوردار بود، تعدادي مطالعه براي بررسي مفهوم انگيزش دروني... ادامه | Share it now!

گونه شناسي فرهنگ سازماني از ديدگاه نظريه پردازان

گونه شناسي فرهنگ سازماني از ديدگاه نظريه پردازان   ديدگاه شاين(1996) شاين سه نوع فرهنگ مديريتي را بيان مي كند اين فرهنگ ها عبارتند از: متصديان(فرهنگ متصدي): گروهي كه به نوعي با ما كار مي... ادامه | Share it now!