سير اختلال اضطراب فراگير در DSM و نظريه­ هاي شناختي GAD

اختلال اضطراب فراگیر سير اختلال اضطراب فراگير در DSM اصطلاح GAD در DSM-III مطرح شد. طبق ملاك هاي تشخيصي GAD,DSM-III طيف تشخيصي باقيمانده محسوب مي شود . اين ملاك ها را (به نقل از براون و اوليري و... ادامه | Share it now!