حقوق فردی و اجتماعی

) حقوق فردی حقوق فردی درموسع ترین تعبیر، به آزادیها، تواناییها، مصونیتها و مطالباتی گفته میشودکه جامعه آنرا برای رشد و اعتلای فرد، لازم وضروری می شمرد و آنها را تضمین میکند؛ بدین سان... ادامه | Share it now!

انواع مسؤولیت

3-4 انواع مسؤولیت به طور كلي مسؤولیت به دو شعبه مهم، مسؤولیت قراردادی و مسؤوليت خارج از قرارداد، تقسیم مي‌شود. 3-4-1 مسؤولیت قراردادی همانگونه که قبلاً بیان شد مسؤولیت قراردادی در... ادامه | Share it now!

مفهوم انصاف در حقوق

– انصاف انصاف در لغت در معانی نصف، نیم­ها، نصف­ها، داد دادن، عدل کردن، حق دادن، انصاف دادن، عدالت کردن، داد دادن، احقاق حق کردن، به نیمه رسیدن و نیمۀ چیزی را گرفتن است. از نظر حقوقی... ادامه | Share it now!

مفهوم معاهده

: مفهوم معاهده: در این فصل مفهوم و تعریف معاهده از منظر عرف بین الملل، کنوانسیون حقوق معاهدات 1969 وین، نظریه­ی علمای حقوق و همچنین مفهوم معاهده در نظام حقوق داخلی ایران مورد بررسی قرار... ادامه | Share it now!

انواع سازمان

انواع سازمان نوع‌شناسی مجموعه‌ای است ازانواع که دارای ویژگیهای مشترک و معینی هستند. اما به اندازه‌ی کافی نیزمتفاوت هستند که از یکدیگرقابل تشخیص باشند. نوع‌شناسی شیوه‌ی توصیف و... ادامه | Share it now!