پایان نامه ارشد رایگان درباره نورپردازی، عابر پیاده، طراحی شهری

طراحی بیوفیلیک در عرصه شهری میتواند شمایی کلی از شکل یک شهر بیوفیلیک را مشخص کند و سوالاتی که در این حوزه برای طراحان مطرح است را پاسخ دهد چرا که نظریهپردازان و طراحان فعال در این... ادامه | Share it now!

پایان نامه ارشد رایگان درباره منابع غذایی، فضاهای داخلی، شبیه سازی

دست یابند. مسائل عمدهی مد نظر در طراحی با رویکرد کاهش تأثیرات محیطی همواره پیرامون اهدافی نظیر انرژی، کارآمدی منابع، مواد و مصالح پایدار، بازیافت پسماند، کاهش آلودگی، حفاظت از تنوع... ادامه | Share it now!

پایان نامه ارشد رایگان درباره انسانساخت، کالبدهای، "حیات"

خداوند(یا آثاری از صفات وجودی او) در یک هندسه انتزاعی و مینیمال حضور دارد؟ یا اینکه خداوند(یا آثاری از صفات وجودی او) درجایی است که نشانه هایی از حیات هم موجود باشد. کدامیک از این دو به... ادامه | Share it now!