مقاله با موضوع جرایم اقتصادی

زمانی که همه ارکان و شرایط تصرف به وجود آمده باشد، تصرف آغاز می‌شود. ثانیاً، پس از اجتماع ارکان و شرایط، باید مدتی سپری شود تا بر حسب عرف بتوان آن مدت را بعنوان سابقه در تصرف محسوب... ادامه | Share it now!

مقاله با موضوع جرم کلاهبرداری

ف عدوانی، ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق در جنگل‌ها و مراتع ملی شده و عملیاتی که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد را جرم محسوب و برای آن مجازات تعیین کرده است» . اینجا فقط تکه های... ادامه | Share it now!

مقاله با موضوع تولیدات کشاورزی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن... ادامه | Share it now!

پایان نامه ارشد درباره مجنیعلیه

بعد از مرگ متوفی به اموال او تعلق می گیرد …» و در نظریهای دیگر بر این امر تصریح کرده و میگوید:4 «… اما دیه وضعی متفاوت با جریمه و جزای نقدی دارد.» همچنین در نظریهای دیگر اشعار... ادامه | Share it now!

پایان نامه ارشد درباره مسئولیت کیفری

و به دلیل نزدیکی این مبحث با مسئولیت مدنی شرایط تحقق دیه را از این منظر نیز بررسی خواهیم نمود و چهار شرط تحقق دیه که عبارتند از وجود فعل زیانبار، وجود ضرر و زیان، متضرر از جرم و رابطه... ادامه | Share it now!

پایان نامه ارشد درباره طبقات اجتماعی

انتقام گرفتن از جانی را میطلبد و پسر حق مخاصمات خون را به ارث میبرد و اگر مقتول اقوامی نداشت تا برای او از جانی انتقام بگیرد بر دولت بود تا برای تحقق این مهم بپا خیزد و همواره خون... ادامه | Share it now!

پایان نامه ارشد درباره ادله اثبات دعوی

پیرامون مشروعیت یا عدم مشروعیت آن وجود دارد. در این گفتار به تعریف هریک از این واژگان میپردازیم تا به درک بهتری از مباحث دیات نایل شویم.الف)طریقیت«طریقیت در فقه، وسیله رسیدن به مقصد... ادامه | Share it now!

پایان نامه ارشد درباره مجنیعلیه

ه میزان آن از طرف شارع معین نشده است.»صاحب جواهر نیز در تعریف ارش می فرماید:3 «… و آنچه را که معین نشده است ارش می گویند.»همانطور که ملاحظه میشود ارش نسبت به دیه معنای گستردهتری دارد... ادامه | Share it now!