بيماري رواني:

تشريح اجزای تشكيل دهنده بيماري اعتياد ،خصوصاًآن طورکه به مواد مخدر مربوط می شود و همچنین طرح اين نكته كه چرا افراد معتاد با وجود تحمل پي آمدهای وخيم ومداوم مصرف مواد مخدر همچنان به مصرف آن ادامه مي دهند ، می پردازیم . ذهن ما آن چنان تغيير يافته و دگرگون شده است كه قدرت انتخاب و كنترل را از دست داده ايم. با  پیشرفت اين بيماري شيوه تفكر و انديشه ما ناهنجار و غير عادي مي شود(نقاش زاده ، 1386).

 

 

اعتياد به عنوان یک بیماری شناخته شده است:

براي پي بردن به اين نكته كه اعتياد چگونه به عنوان یک  نوع  بيماري به اثبات رسیده است، ابتدا بايد معني واژه بيماري را به خوبي درك كنيم. بيماري سبب مي شود تا يك اندام، دستگاه يا يكي ازاعضای بدن انسان از فعاليت بازماند يا فعاليت آن با اختلال همراه شود. در مورد اعتياد به مواد مخدر، مصرف طولاني مدت این گونه مواد ، با برجا گذاشتن تأثير منفي بر ساختار مغز، فعاليت عادي آنرا مختل ساخته و براي اينكه مغز فعاليت عادي خود را بازيابد ، به مواد مخدر وابسته مي شود. با توجه به نوع ماده مخدر و شكل و شيوه  مصرف آن، نتيجه حاصل از آن ممكن است شعف و سرخوشي ، تقويت بنيه جسماني يا بهبود خواب باشد. مواد مخدر در مراحل اوليه مصرف مي تواند چنين نتايجي به همراه داشته باشد؛ چون سيستم ارتباطات مغز را تحت تأثير قرار مي دهد. با اين وجود، مصرف طولاني مواد مخدر به رشد بيماري اعتياد انجامیده  و ما را به معتاداني واقعي (برگشت ناپذير) تبديل مي سازد؛ چون مغز به مصرف مكرر مواد مخدر عادت مي كند و ديگر نمي تواند بدون مصرف اين گونه مواد فعاليت عادي داشته باشد .با وجودی که شواهد زیادی برای موجود بودن فرایند مشابه ای در مدار ارتباطی مغز معتادان رفتاری وجود دارد ، برای اثبات این موضوع به تحقیقات بیشتری نیاز می باشد(نقاش زاده ، 1386).

 

اثرات مواد مخدر بر ساختار مغز:

مواد مخدر سیستم کناره ای مغز را که  مسئول کنترل احساسات و تغیر می باشد، تغییر داده و منجر به افزایش احساس لذت می گردد.

مواد مخدر باعث تغیر حالت سطوح ساقه مغز می شود(این قسمت از مغز کارکرد غیر ارادی بدن را کنترل می کند.) مواد مخدر مسیر عبور پیغام های درد را از نخاع به سمت مغز مسدود نموده و از رسیدن پیام درد به مقصد جلوگیری می کند(توكلي و دهکرديان، 1392).

 

 

معتاد مزمن :

معتادان واقعي كساني هستند كه با وجود تأثيرات زيانبار مواد مخدر، مصرف اين گونه مواد را ادامه مي دهند. از آنجا كه بيماري اعتياد مدارهاي لذت ، پاداش ، انگیزه و حافظه مغز را مختل می نماید ، فرد معتاد  توانایی قطع مصرف مواد مخدر يا حتي مهار و كنترل اين گونه مواد را از دست مي دهد. به همين علت فرد معتاد براي تجربه دوباره لذت و نشئگي حاصل از اولین بار مصرف مواد مخدر ، به تكرار مصرف  پرداخته  و سرانجام صرفاً براي اين كه احساس عادي بودن را در خود حفظ كند به مصرف مواد مخدر ادامه مي دهد.  البته همه كساني كه مواد مخدر يا مشروبات الكلي مصرف مي كنند به بيماري اعتياد متبلا نمي شوند. اكثر كساني كه به مصرف مواد مخدر يا مشروبات الكلي روي آورده اند، مي توانند  طبق اراده خود قطع مصرف کنند. اين گونه افراد  كساني هستند كه هنوز قدرت اراده خود را از دست نداده اند. اينكه چرا  شماری از افراد معتاد مي شوند و عده ای ديگر با وجود مصرف طولاني مدت مقادير قابل ملاحظه ای از مواد مخدر معتاد نمي شوند، هنوز معلوم و مشخص نيست. با اين حال كساني كه به درد اعتياد مبتلا مي شوند از خود عوارض  و  علائم مشابهي بروز مي دهند كه ناتواني در دست كشيدن ارادي از مصرف مواد مخدر، از جمله اين عوارض است(عبدی، 1385).