دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 اجراي عدالت و لغو مجازات اعدام طبق پروتكل الحاقي دوم به ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي

قسمتی از متن پایان نامه :

 

  • فهرست مطالب

 

 

چکیده 8

مقدمه 9

فصل اول

کلیات

1-1 بررسی مفهوم عدالت و اعدام و تاریخچه اعدام 15

1-1-1 عدالت Error! Bookmark not defined.

1-1-1 معناي عدالت 15

1-1-2 فلسفه عدالت 15

1-2 مجازات اعدام و حق حیات 18

1-2-1 اعدام چیست؟ 19

1-2-2مجازات چیست؟ 20

1-3 مبانی فلسفی حق حیات 20

1-3-1 غیر قابل تعرض بودن 20

1-3-2 عدم واگذاری حق حیات به جامعه 21

1-3-3 عطیه الهی بودن حیات 21

1-4 اعدام از ابتدا تا کنون 22

1-4-1 اعدام در دوران هاي مختلف تاريخي 22

1-4-2 اعدام در ملل دیگر 26

1-4-3 اعدام در اروپا 27

1-5 مجازات اعدام در مکاتب مختلف جزایی 29

1-5-1 مکتب کلاسیک 29

1-5-2 مکتب عدالت مطلقه 31

1-5-3 مکتب تحققی 32

1-5-4 مکتب دفاع اجتماعی 32

1-6 روش های اعدام دوران معاصر 33

1-7 بررسی مجازات اعدام در اسناد بین المللی و اسناد منطقه ای و کشورهای مختلف 27

1-7-1 مجازات اعدام در اسناد بين المللي 35

1-7-1-1 اعلامیه جهانی حقوق بشر 27

1-7-1-2 معاهده بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 28

1-7-1-3 پروتکل الحاقي دوم مربوط به ميثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 38

1-7-1-4 دیوان کیفری بین المللی 39

1-7-1-5 کنوانسیون سوم و چهارم ژنو 1949 40

1-8 اسناد و معاهدات منطقه ای 42

1-8-1 مقاوله نامه اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی 42

1-8-2 مقاوله نامه آمریکایی حقوق بشر1969 42

1-8-3 دومین پروتکل الحاقی به مقاوله نامه آمریکایی حقوق بشر 43

1-8-4 پروتکل شماره 6 مقاوله نامه حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی 43

1-8-5 اعلامیه حقوق بشر در اسلام 44

1-9 وضعیت مجازات اعدام در قوانین کشورهای جهان 45

1-10 اقدامات بين‏المللى براى لغو مجازات اعدام و آثار آن 56

فصل دوم

اهداف موجود در پروتکل، اهداف مجازات اعدام و ادله موافقین و مخالفین مجازات اعدام

2-1 هدف از مجازات اعدام 65

2-1-1 قصاص حق است، اما آيا استفاده از اين حق مطلق است؟ 58

2-1-2 آيا افراد اگر بدانند ممکن است اعدام شوند، تمایل کمتری به ارتکاب جرایم خشن، به ویژه قتل دارند؟! 60

2-2 هدف پروتکل دوم الحاقی به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 69

2-3 ادله موافقین مجازات اعدام 61

2-4 ادله مخالفین مجازات اعدام 67

فصل سوم

ارتباط اعدام با مسائل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی

3-1 بررسي ها و مطالعات كشورهاي مختلف 73

3-1-1 «مطالعات قتل و مجازات اعدام»، ويليام بايلي 73

3-1-2 «تحليلی بر تغييرات فضايي در حمايت از اعدام»، باومر و همكارانش 82

3-1-3 نظرسنجی مؤسسه گالوپ در کشور امریکا در سال 2006 75

3-2 راه حل ها 76

3-2-1 پيش گيري از وقوع جرايم 77

3-2-2 گرايش به سمت بخشش 79

3-2-3 كرامت انساني 83

3-2-4 ابقا يا الغاي مجازات مرگ 85

3-2-5 ايجاد جايگزيني براي اعدام 86

نتیجه گیری 96

ضمایم 89

منابع و مآخذ 96

 


 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف از این تحقیق ارتقاء انصاف و عدالت با تأکید بر همه اشکال خشونت میباشد و درجستجوی آن است که با تلفیق ارزش های مورد احترام جوامع با حقوق بشر در راستای ظرفیت سازی ملی برای دسترسی به عدالت و ارتقاء حقوق بشر قدمی بردارد و اینکه نشان دهد چگونه نگرش های ما در مورد خشونت در طی زمان دستخوش تغییر شده اند. امروزه فهرست های حقوق بشر پیوسته بلند بالاتر شده است و طیف گسترده ای از موضوعات را دربر می گیرد. برای اینکه حقوق بشر معنایی واقعی برای مردم داشته باشد باید با برخورداری همه جانبه و منسجم، ضمن توجه اصیل به فرهنگ و سنت های هر جامعه ترویج گردد.مواردی که در این تحقیق مورد بحث قرار میگیرد تا حد زیادی فشرده و خلاصه شده است و جای تحقیقات گسترده تر با دسترسی به منابع وسیع تر را دارد.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه اجراي عدالت و لغو مجازات اعدام طبق پروتكل الحاقي دوم به ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه اجراي عدالت و لغو مجازات اعدام طبق پروتكل الحاقي دوم به ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي