دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 

 مطالعه تطبیقی جایگاه اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در حقوق کیفری ایران و جزای بین الملل

قسمتی از متن پایان نامه :

.

گفتارنخست: جایگاه معاهدات وعرف بین المللی

معاهده بین المللی بعنوان مهمترین منبع حقوق بین الملل ، فعالیت کشورها وسایرتابعان حقوق بین الملل رادرصحنه بین المللی شکل میدهد وتجلی بنیادین زیست بین المللی است.

دریک تعریف کلی ، معاهده بین المللی به هرگونه توافق  منعقده دویاچندجانبه (کتبی یاشفاهی) میان تابعان بین الملل اطلاق میشود، به شرطی که چنین توافقی طبق حقوق بین الملل تنظیم شده وآن مقررات بران توافق حاکم باشد ودرنتیجه آثارحقوقی مشخصی را به بارآورد.[1]

گفته میشود منبع اصلی ونوشته حقوق بین المللی معاهدات بین المللی است .امادرجایی که معاهدات بین المللی است بازهم میتوان به عرف بین المللی استنادکردوازنظرماهوی معاهدات بین المللی چیزی جز عرف تصویب شده بین المللی که به صورت نوشته درمی آیدنیست. به عبارتی معاهده بین المللی تبلورعرف بین­المللی است پس عرف بین المللی برقراردادمقدم است زیرااول عرف ایجادمیشود وسپس برمبنای ان قرارداد مکتوب میگردد. گفته میشودالزامات بین المللی باعرف حاصل میشود نه باقراردادها بین المللی بدین معنا که قرارداد بین المللی امضاء­کنندگان را به پیروی ازمفادآن قراردادملزم میکند وکشوری که به قرارداد بین المللی ملحق نشده باشد ، علی الاصول الزام به رعایت مفاد قرارداد بین المللی ندارد. درحالی که عرف بین المللی نیازبه قبول والحاق ندارد وهمه کشورها مکلف به رعایت عرف بین المللی هستند.[2] دراین رهگذر صاحبنظران حقوق بین الملل نظردیگری دارند ومنابع حقوق بین المللی رابه دودسته اصلی وفرعی که قبلا توضیح داده شد تقسیم نموده اند.[3]

عرف رامیتوان درحقوق بین الملل کیفری چنین تعریف کرد: (تکراراعمال مشابه توسط کشورها و سازمان­های بین­المللی­که به تدریج درروابط مشترک آنها بایکدیگرجنبه الزامی یافته وقدرت حقوقی پیداکرده است ودرنتیجه اعتباروارزشی برابربا قاعده حقوقی نوشته دارد.

عرف ازدیدگاه حقوق بین المللی، مکانی رفیع ترازعرف درحقوق داخلی دارد ودلیل اساسی آنرا میتوان در کمبود قواعد قراردادی نسبت به قواعدعرفی دانست که این نیزخود ناشی از نو بنیادی حقوق بین المللی نسبت به حقوق کیفری است .

بیان شدکه درعرصه بین المللی،قراردادهای بین المللی وعرف بین المللی به نوعی دارای ارزش یکسانی هستندوازجهاتی عرف بین المللی رحجان داشته وازطرفی دیگرقراردادهای بین المللی دارای برتری میباشند ودرقضیه واحد به هردوی آنها میتوان استنادنمود. درمقام تعارض نیزعلمای حقوق بین المللی براین امراذعان دارند که نمیتوان راه حل عمومی وکلی ارائه کرد. گاه قرارداد بین المللی وگاه عرف بین المللی مؤخر را تقدم می­دهند اما در هر حال قواعد امری بین المللی چه عرفی باشند چه قراردادی بر دیگر منابع ارجعیت دارد. این بحث دارای اهمیت خاصی است درحقوق داخلی، حاکمیت اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها به وضوح مشخص است وقوانین مدون مویداین مطلب میباشند.لیکن درحقوق بین المللی قراردادها به جای قانون مدون قرارگرفته و بیانگر وجود اصل قانونی بودن در این حقوق می­باشند. اما مشکلی که مطرح می­شود آن است که اگر قراردادی نیز در بین نباشد، چگونه امکان تعقیب و مجازات مرتکبین صورت خواهد پذیرفت. لذا برخی از حقوق دانان در مورد جنایت جنگی اشاره دارند، با در نظر گرفتن این واقیعت که اصل قانونی بودن جرائم، مبنای صلاحیت دیوان قرارگرفته است، سعی شده است تاآن دسته ازجنایاتی بعنوان جنایات جنگی دراساس نامه گنجانیده شوندکه مبنای عرفی بودن آن محل شک وتردیدنباشد.[4]

1-ضیایی بیگدلی(محمدرضا)، حقوق معاهدات بین المللی،چاپ چهارم, تهران , انتشارات گنج دانش،1388 ،صص 8و9 .

[2]– آزمایش،(علی)،تقریرات،ماخذپیشین، صص109و110 .

3-ضیایی بیگدلی،(محمدرضا)،همان ماخذ،ص77 .

 

1-ممتاز(جمشید)،صلاحیت دیوان کیفری بین المللی درمحاکمه افرادمتهم به ارتکاب جنایت جنگی، به اهتمام آل حبیب (اسحاق)، دیوان کیفری بین المللی و جمهوری اسلامی ایران ، چاپ اول،  تهران انتشارات وزارت امورخارجه ، 1378 ،ص26 .

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

اهداف این پژوهش عبارتنداز:

1- بررسی پیرامون­مباحث­نظری حقوق کیفری داخلی­وحقوق جزای بین الملل درقالب مطالعه تطبیقی.

2-تعیین نقاط ضعف ونارسایی های اصل فوق الذکردرحقوق جزای ملی.

3-دردسترس قراردان مطالب حقوق تطبیقی به جامعه حقوقی کشور.

4-ارائه راه کارهای عملی جهت تقویت جایگاه این اصل درحقوق کیفری ایران

ج: سوال تحقیق

1- جایگاه اصل قانونمندی جرائم ومجازات ها درحقوق داخلی دارای چه وجوه  افتراقی باجایگاه آن درحقوق بین الملل می باشد؟

2- آیاجایگاه اصل قانونمندی جرائم ومجازات ها درحقوق کیفری ایران ونیزحقوق جزای بین الملل دارای اعتباریکسانی است؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه مطالعه تطبیقی جایگاه اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در حقوق کیفری ایران و جزای بین الملل

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه مطالعه تطبیقی جایگاه اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در حقوق کیفری ایران و جزای بین الملل