دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 

 مطالعه تطبیقی جایگاه اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در حقوق کیفری ایران و جزای بین الملل

قسمتی از متن پایان نامه :

.

گفتاردوم: جایگاه اصول کلی حقوقی

منبع دیگردرحقوق بین الملل،اصول کلی حقوقی است که عبارت است ازقواعدحقوقی کلی که مشترک میان نظام های حقوقی کشورهای متمدن بوده وموردقبول آنهاست ودرنتیجه جزوحقوق موضوعه میباشد. بدیهی است چنین منبعی درسطح اهمیت قرارداد وعرف بین المللی نمیباشدزیرا قلمرواجرایی ان نسبت به سایر منابع اصلی (قراردادوعرف) بی انداره محدود است این اصول کلی حقوقی به دودسته خاص ومشترک تقسیم بندی می­شود.

الف: اصول کلی خاص:

اصول­کلی­حقوقی خاص اصولی­هستندکه اختصاصادرروابط کشورها ودیگرموضوعات حقوق­بین الملل به مرحله اجرادرمی آیندونبایدانهاراباقواعدقراردادی وعرفی محدودکرد.این اصول بارهابه اشکال گوناگون درقراردادها وطرزعمل یکجانبه کشورهاموردتاییدقرارگرفته اند.حتی رویه قضایی بین المللی نیزبه دفعات مکرراصول کلی حقوقی خاص حقوق بین المللی رامعتبردانسته است .ماننداصل مراجعه به دادگاهای داخلی قبل ازمراجعه به دادگاهای بین المللی واصل احترام به استقلال کشورها.

ب:اصول کلی حقوقی مشترک:

اصولی هستندکه درکلیه نظام های حقوقی مشترک بوده ودرزمینه های داخلی و بین المللی قابلیت اجرایی دارند مانند. اصل وفای به عهد و اصل جبران خسارت ناروا.[1]

گفتارسوم: جایگاه رویه قضایی و دکترین حقوقی

درموردرویه قضایی ودکترین حقوقی بعنوان منابع حقوق بین المللی بایدگفت ماده 38 اساس نامه دیوان بین المللی دادگستری که ازمنابع حقوق بین الملل صحبت میکند،ازرویه قضایی ودکترین بعنوان منابع ذکری ننموده است وتنها به این عبارت اکتفاءداردکه (تصمیمات قضایی وعقایدصلاحیت دارترین مولفین حقوق بین­المللی­کشورهای مختلف عوامل فرعی یاکمکی تعیین وشناخت قواعدحقوقی هستند.)  بنابراین رویه قضایی ودکترین ابزارهایی برای­تعیین شناخت قواعدحقوقی میباشندونه منابعی برای حقوق بین الملل.[2]

امادرحقوق بین المللی کیفری که هرچندرشته ای ازحقوق بین الملل است امابااین وجودوضعیت آن درعمل تفاوت زیادی باآنچه که درفوق گقته شده دارد. رویه قضایی درحقوق بین المللی کیفری ازاهمیت بسیار زیادی برخورداراست. هرچندبه این دلیل که تشکیل مرجع قضایی بین المللی کیفری استثنایی و موردی است ،به عبارتی تشکیلاتی ومستقل نبوده وتعدادآنها بسیاراندک است، اما میتواندقاعده بین المللی ایجاد کند . مثال بارزتررامیتوان درقضیه دادگاههای رسیدگی کننده به جرائم بین المللی درجنگ دوم جهانی ملاحظه کردکه عینابه تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسیده وجزواسناد بین المللی گردید.هرچندکه این قبیل دادگاهها درطول تاریخ  محدودبوده اندولی اثرشان درایجادقواعد بین المللی زیادبوده است.[3]

1-ضیایی بیگدلی،(محمدرضا)،همان ماخذ،ص 112و113 .

[2] – آزمایش،(علی)،تقریرات،همان ماخذ،ص114 .

[3] – آزمایش،(علی)،تقریرات،همان ماخذ،ص114 .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

اهداف این پژوهش عبارتنداز:

1- بررسی پیرامون­مباحث­نظری حقوق کیفری داخلی­وحقوق جزای بین الملل درقالب مطالعه تطبیقی.

2-تعیین نقاط ضعف ونارسایی های اصل فوق الذکردرحقوق جزای ملی.

3-دردسترس قراردان مطالب حقوق تطبیقی به جامعه حقوقی کشور.

4-ارائه راه کارهای عملی جهت تقویت جایگاه این اصل درحقوق کیفری ایران

ج: سوال تحقیق

1- جایگاه اصل قانونمندی جرائم ومجازات ها درحقوق داخلی دارای چه وجوه  افتراقی باجایگاه آن درحقوق بین الملل می باشد؟

2- آیاجایگاه اصل قانونمندی جرائم ومجازات ها درحقوق کیفری ایران ونیزحقوق جزای بین الملل دارای اعتباریکسانی است؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه مطالعه تطبیقی جایگاه اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در حقوق کیفری ایران و جزای بین الملل

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه مطالعه تطبیقی جایگاه اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در حقوق کیفری ایران و جزای بین الملل