دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی مفاهیم و مبانی اعتبار امر مختوم

قسمتی از متن پایان نامه :

 

جلوگیری از صدور آراء متناقض[1]

چهارمین هدف اعتبار امر مختومه نیز تا حدود زیادی شبیه به مورد اول و سوم می باشد  یعنی اینکه با نظم عمومی جامعه ارتباط دارد .و نظر اکثر نویسندگان هم بر این است که ،اعتبار امر مختوم به منظور جلوگیری از صدور احکام متعارض و فصل دعاوی و حفظ و برقراری صلح در اجتماع به وجود آمده است. زیرا همانگونه که قبلاً بیان نمودیم نتیجه عدم پیروی از اعتبار مختوم پیدایش آراء متناقضی است ، که خطراتی را برای دستگاه قضاء بدنبال خواهد داشت .یعنی اینکه برای رسیدگی به یک پرونده قضات متعددی میبایست وارد گردند و حکم صادر نمایند و عملاً حجم وسیعی از پرونده های دادگاه ها مربوط به این گونه دعاوی میباشد که بارها و بارها مورد رسیدگی قرار گرفته و هیچ گاه پایانی نخواهد داشت .در نتیجه مرجع رسیدگی میباید بدنبال راهی باشد که از صدور چنین آراء متناقضی جلوگیری نماید پس بهترین سیایست پذیرش اعتبار امر مختوم میباشد .

گفتارسوم :ارتباط امر مختوم کیفری با مفاهیم نزدیک

الف) با قطعیت احکام

رای قطعی به دو معنی به کار میرود :

1-رای قطعی به معنای وسیع واژه به تصمیمی گفته میشود که یکی از مسائل مورد اختلاف دو طرف را بطور قطع حل کند.با این تعبیر ،احکام دادگاه هرچند غیابی و قابل تجدید نظر هم باشد حکم قطعی محسوب میشود .همچنین ،تصمیم های که دادگاه پیش از صدور حکم درباره یکی از ارکان دعوی یا ایرادهای دو طرف میگیرد و بطور قاطع اختلاف را حل میکند ، قطعی است.

2-در تعریفی دیگر احکام از جهت قابلیت اجرا به احکام قطعی و غیر قطعی تقسیم مینمایند .حکم وقتی قطعی است که رسیدگی ماهوی بعدی نداشته باشد و قابل اجرا باشد حکم غیر قطعی نیز حکمی است که از مرحله نخستین صادر شده و قابل واخواهی یا پژوهش و یا هر دو باشد[2] .

پر واضح است که تعریف نخست تعریفی لغوی از رای قطعی میباشد و آنچه در عمل مورد استفاده قرار میگیرد و منظور ما نیز آن میباشد همان تعریف نوع دوم است.پس در جهت تکمیل آنچه که منظور ما میباشد

باید بگوئیم حکم قطعی از قدرت اجرائی برخوردار است .و به مجرد قطعی شدن قابلیت اجرا پیدا مینماید ، البته در دعوی حقوقی اجرای احکام منوط به تقاضای محکوم له میباشد .و حتی فرجام خواهی از آن مانع اجرای حکم نمیشود اما اگر رسیدگی در دیوان  منتج به نقض دادنامه شود از آثار اجرائی حکم قطعی رفع اثر میشود .البته در پاره ای از موارد نیز  این آثار اجرائی اعتبار کامل ندارد و اجرای برخی احکام حتی با رای قطعی نیز انجام نمیشود .بلکه اجرای آن منوط به این است که رای مورد فرجام خواهی اعاده گردد تا اگر دیوان عالی کشور آن حکم را نقض نمود ، بحقوق اشخاص لطمه ای وارد نیاید.اما در دعاوی کیفری ماده 278 قانون آئین دادرسی کیفری احکام لازم الاجرا را عبارت میداند از :

12- افسران- علوی- قاسم،سید ابوذر- آئین دادرسی کیفری در آئینه نمودار- موسسه فرهنگی انتشارات نگاه بینه ـ چاپ اول ـ 1387 ـ ص 204

[2]  ـ خالقی ـ علی ـ مجموعه مقالات در تجلیل از دکتر محمد آشوری ـ ص 405

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق :

هدف از انجام این تحقیق در وحله نخست نگاهی جدیدتر به موضوع امر مختوم کیفری و مطرح نمودن نکات و مسائلی میباشد که سایرین کمتر در کتب و نوشته های خود به آن پرداخته اند  و در مرحله بعد دسته بندی کامل  و مطلوب در خصوص موضوع و ارائه آن به اهل تحقیق و مطالعه با توجه به قلت مباحث مطروحه در زمینه امر مختوم کیفری و همچنین مقایسه آن در پاره ای از موارد با حقوق مدنی میباشد .و ایضاً بررسی تطبیقی این امر با امر مختومه در کشور فرانسه و بیان وجوه افتراق و اشتراک آنها با توجه به نزدیکی حقوق این دو کشور با یکدیگر میباشد.

اهداف نظری :

آشنائی با اعتبار امر مختوم کیفری و شرایط تحقق آن بعنوان یکی از مسائل مهم حق.قی و روشن شدن ابعاد ناشناخته یا کمتر شناخته شده این موضوع و بیان نقاط قوت و ضعف این مسئله از مهمترین اهداف نظری این پژوهش میباشد.

اهداف عملی و کاربردی :

آشنائی با نقش و کاربرد مهم اعتبار امر مختوم کیفری در دادگاه ها و دادسرا ها ایران و همچنین فرانسه و بررسی سیاست کیفری این دو کشور در برابر این موضوع و همینطور پرداختن به رویه قضائی محاکم در موارد سکوت قانون از جمله اهداف کاربردی مهم این تحقیق میباشد.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):‍‍‍

پایان نامه بررسی مفاهیم و مبانی اعتبار امر مختوم

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه بررسی مفاهیم و مبانی اعتبار امر مختوم