پایان نامه با موضوع ارزیابی شاخص های کیفیت زندگی شهری

0 Comments

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                    صفحه

 

فصل اول: کلیات طرح تحقیق

مقدمه. ۳

۱- ۱- بیان مسئله. ۳

۱-۲- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. ۵

۱-۳- مرور ادبیات و سوابق مربوطه. ۶

۱-۴- اهداف (شامل اهداف کلی و کاربردی). ۹

۱-۴-۱- هدف کلی.. ۹

۱-۵- کاربرد نتایج تحقیق.. ۱۰

۱-۶- سؤالات تحقیق.. ۱۰

۱-۷- فرضیه‏های تحقیق.. ۱۰

۱-۸- مشکلات و محدودیتهای تحقیق.. ۱۰

۱-۹- تعاریف واژگان و مفاهیم.. ۱۱

۱-۹-۱- محله. ۱۱

۱-۹-۲- شاخص ها ۱۱

۱-۹-۳- کیفیت… ۱۱

۱-۹-۴- کیفیت زندگی.. ۱۱

۱-۹-۵- شهر کرمانشاه ۱۲

فصل دوم: مبانی نظری

مقدمه. ۱۴

۲-۱- پیدایش شهر و شهرنشینی.. ۱۵

۲-۱- ۱- مرحله اول دگرگونی و رشد شهرها سال۱۳۰۰ تا ۱۳۲۰٫ ۱۵

۲-۱- ۲- مرحله دوم دگرگونی و رشد شهرها سال ۱۳۲۰ تا ۱۳۴۱٫ ۱۶

۲-۱- ۳- مرحله سوم رشد شتابان شهر نشینی تا انقلاب اسلامی.. ۱۷

۲-۱- ۴- مرحله چهارم ادامه شدت شتابان شهرنشینی بعد از انقلاب اسلامی.. ۱۷

۲-۲- فضای شهری و ابعاد آن.. ۱۸

۲-۲-۱- تأثیر فضاهای شهری بر وجوه مختلف یک شهر. ۱۹

۲-۲-۲- تاثیر فضاهای شهری بر سیما و کالبد یک شهر. ۱۹

۲-۲-۳- تاثیر فضاهای شهری بر وجوه فرهنگی و اجتماعی یک شهر. ۲۰

۲-۳- فرایند بازساخت و شکل گیری مناطق کلانشهری.. ۲۰

۲-۳-۱- سنت زیبایی شناسی بصری در طراحی شهری.. ۲۲

۲-۳-۲- سنت ایجاد مکان شهری.. ۲۲

۲-۴- تعریف کلان شهر. ۲۳

۲-۴-۱- تاریخچه پیدایش کلان شهر. ۲۴

۲-۴-۲- خصلت‌های کلان شهرها ۲۴

۲-۴-۲-۱- سلطه عقلانیت و حسابگری در شهرها ۲۴

۲-۴-۲-۲- پیچیدگی کلان شهرها ۲۵

۲-۴-۲-۳- دلزدگی و یکنواختی.. ۲۵

۲-۴-۲-۴- احتیاط، محافظه کاری در کلان شهری.. ۲۵

۲-۴-۲-۵- کلان شهر، مرکز تحول فرهنگ مدرن.. ۲۵

۲-۴-۲-۶- عدم تجانس و ناهمگونی شهرها ۲۶

۲-۴-۲-۷- تراکم و آلودگی محیط… ۲۶

۲-۴-۲-۸- تأخر فرهنگی و عدم هماهنگی انسان و ماشین.. ۲۶

۲-۵- تاریخچه پیدایش مفهوم کیفیت زندگی.. ۲۶

۲-۵-۱-کیفیت زندگی شهری.. ۲۸

۲-۵-۲- مفهوم کیفیت زندگی.. ۳۰

۲-۶- نظریه های کیفیت زندگی.. ۳۳

۲-۶-۱- کیفیت زندگی ناشی از برخورداری.. ۳۳

۲-۶-۲- کیفیت زندگی ناشی از ارتباطات… ۳۴

۲-۶-۳- کیفیت زندگی ناشی از کیفیتِ بودن.. ۳۴

۲-۶-۴- کیفیت زندگی شهری و برنامه ریزی.. ۳۴

۲-۷- دیدگاه های کیفیت زندگی.. ۳۶

۲-۷-۱- مکتب ساختارگرایی.. ۳۶

۲-۷-۲- مکتب اصلاح گرایی.. ۳۷

۲-۷-۳- نظریات طراحان شهری معاصر در باب کیفیات محیطی.. ۳۷

۲-۷-۴- مدلهای طبقه بندی کیفیت محیط شهری.. ۳۸

۲-۷-۴- ۱- مدل لنگ: نیازهای انسانی.. ۳۸

۲-۷-۴-۲- مدل اپلیارد:  حالت های ادراک انسانی.. ۳۹

۲-۷-۴- ۳- مدل «کانتر» : مولفه های « مکان » ۳۹

۲-۸- ابعاد اساسی در مدلهای سنجش کیفیت زندگی شهری.. ۳۹

۲-۸-۱- کیفیت زندگی و ابعاد سه گانه آن.. ۴۱

۲-۸-۲- شاخص های سنجش کیفیت زندگی شهری.. ۴۳

۲-۹- برنامه ریزی.. ۴۶

۲-۱۰- دیدگاه های توسعه پایدار شهری با توجه به محیط زیست… ۴۶

۲-۱۰-۱- تعریف سازمان خواربار جهانی (فائو). ۴۷

۲-۱۰-۲- تئوریهای توسعه منطقه‌ای.. ۴۷

۲-۱۰-۳- روش منطقه‌ای‌کردن.. ۴۸

۲-۱۰-۴- مناطق همگن.. ۴۸

۲-۱۰-۵- مناطق عملکردی.. ۴۹

۲-۱۰-۶- مناطق برنامه‌ریزی.. ۴۹

۲-۱۰-۷- نظریه سیستمها ۵۱

۲-۱۱- تعریف و مفهوم ارزیابی عملکرد محیط… ۵۱

۲-۱۱-۱- مفهوم ارزیابی محیط… ۵۳

۲-۱۱-۲- اهداف، عملکرد و معیارهای ارزیابی.. ۵۳

۲-۱۱-۳- ارزشیابی محیط… ۵۴

۲-۱۱-۴- مفهوم ارزشیابی.. ۵۵

۲-۱۲- مدیریت شهری و مشارکت مردمی.. ۵۷

۲-۱۲-۱- مشارکت و توسعه شهری.. ۵۸

۲-۱۲-۱-۱- مفهوم مشارکت… ۵۸

۲-۱۲-۱-۲- سطوح مشارکت… ۵۹

۲-۱۲-۱-۳- ضرورت و اهمیت مشارکت در توسعه. ۶۰

۲-۱۳- نظریه برنامه‌ریزی ارتباطی.. ۶۲

۲-۱۳-۱- برنامه ریزی فضایی.. ۶۳

۲-۱۳-۲- ساختار فضایی.. ۶۴

۲-۱۳-۳- ساماندهی فضایی.. ۶۴

فصل سوم: مواد و روش ها

مقدمه. ۶۶

۳-۱- ویژگی‌های جغرافیایی کرمانشاه ۶۶

۳-۱-۱- ویژگی‌های کلی زمین شناسی و تکتونیکی زاگرس…. ۶۸

۳-۱-۲- ویژگیهای توپوگرافی و ژئومورفولوژیکی شهر کرمانشاه ۷۰

۳-۲- وضعیت منابع آبی استان کرمانشاه ۷۱

۳-۲-۱- وضعیت هیدرولوژی شهر کرمانشاه ۷۲

۳-۲-۱-۱- رودخانه قره سو. ۷۲

۳-۲-۲- ویژگیهای اقلیمی وجوی.. ۷۳

۳-۲-۳- درجه حرارت و تغییرات آن.. ۷۴

۳-۲-۴- بارندگی و میزان آن.. ۷۵

۳-۲-۵- باد. ۷۷

۳-۲-۶- تبخیر. ۷۸

۳-۲-۷- تعداد روزهای یخبندان.. ۷۹

۳-۳- مسائل زمین شناسی.. ۷۹

۳-۳-۱- خاک شناسی شهر کرمانشاه و اطراف آن.. ۷۹

۳-۳-۲- آلودگی هوا ۸۱

۳-۳-۳- بررسی خصوصیات تکتونیکی زمین (وضعیت لرزه خیزی منطقه). ۸۱

۳-۳-۴- تأثیر آب و هوا بر سیمای طبیعی و انسانی استان.. ۸۲

۳-۵- ویژگیهای انسانی و تاریخی منطقه. ۸۳

۳-۵-۱- شهر کرمانشاه ۸۴

۳-۵-۲- جمعیت استان.. ۸۵

۳-۶- توسعه کالبدی کرمانشاه در دوران جدید شهرنشینی در ایران.. ۸۷

۳-۶-۱- زندگی شهری.. ۸۸

۳-۶-۲- نژاد. ۸۹

۳-۶-۳- زبان گویش…. ۸۹

۳-۶-۳-۱- گویش کردی کلهری.. ۹۰

۳-۶-۳-۲- گویش کردی اورامی.. ۹۰

۳-۶-۳-۳- گویش کردی سورانی.. ۹۰

۳-۶-۳-۴- گویش لکی.. ۹۰

۳-۷- هنرهای سنتی کرمانشاه ۹۰

۳-۷-۱- گلیم بافی.. ۹۱

۳-۷-۲- موج بافی.. ۹۱

۳-۷-۳- جاجیم بافی.. ۹۲

۳-۷-۴- قالی بافی.. ۹۲

۳-۷-۵- نمد مالی.. ۹۲

۳-۸- وضعیت اقتصادی استان کرمانشاه‏ ۹۳

۳-۸-۱- صنعت و تولید.. ۹۳

۳-۸-۱- مذهبی و فرهنگی.. ۹۳

۳-۸-۱- بهداشت و درمان ‏ ۹۴

۳-۹- روش شناسی تحقیق.. ۹۴

۳-۹-۱- شرح کامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجرا ۹۴

۳-۹-۲- بیان متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی.. ۹۴

۳-۹-۳- روش های گردآوری داده ها ۹۵

۳-۹-۴- روش و طرح نمونه برداری.. ۹۵

۳-۱۰- بررسی اعتبار و روایی ابزار اندازه گیری.. ۹۶

۳-۱۰-۱- روایی پرسشنامه. ۹۶

۳-۱۰-۲- پایایی پرسشنامه. ۹۷

۳-۱۱- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات… ۹۷

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

فصل چهارم: تجریه و تحلیل داده ها

مقدمه. ۱۰۰

۴-۱- اطلاعات و آمار توصیفی جامعه آماری.. ۱۰۰

۴-۱-۲- توزیع پاسخ‌دهندگان بر حسب سن.. ۱۰۰

۴-۱-۳- توزیع پاسخ‌دهندگان برحسب جنس…. ۱۰۱

۴-۱-۴- توزیع پاسخ دهندگان بر حسب شغل.. ۱۰۱

۴-۱-۵- توزیع پاسخ دهندگان برحسب میزان تحصیلات… ۱۰۲

۴-۱-۶- توزیع پاسخ دهندگان برحسب مالکیت خانه (نوع سکونت ساختمان). ۱۰۲

۴-۱-۷- توزیع پاسخ دهندگان برحسب وضعیت تأهل.. ۱۰۳

۴-۲- شاخص های سنجش…. ۱۰۴

۴-۲-۱- شاخص ها ۱۰۴

۴-۳- یافته های استنباطی.. ۱۰۵

۴-۳-۱- شاخص های عینی کیفیت زندگی شهری.. ۱۰۵

۴-۳-۲- شاخص های ذهنی کیفیت زندگی شهری.. ۱۰۸

۴-۳-۲- ۱- شاخص های ذهنی در بعد فیزیکی.. ۱۰۹

۴-۳-۲-۲- شاخص های ذهنی در بعد اقتصادی.. ۱۰۹

۴-۳-۲-۳- شاخص های ذهنی در بعد اجتماعی.. ۱۱۰

۴-۳-۳- مقایسه شاخص های ذهنی کیفیت محیط شهری در ابعاد مختلف…. ۱۱۱

۴-۴- بررسی عوامل مؤثر با بهره گرفتن از تحلیل عاملی.. ۱۱۱

۴-۴-۱- روش تحلیل عاملی.. ۱۱۱

۴-۴-۲- تحلیل کاوشی عامل ها ۱۱۳

۴-۴-۳- اعتبار تحلیل عاملی.. ۱۱۵

۴-۴-۴- تهیه ماتریس داده ها ۱۱۶

۴-۴-۵- محاسبه ماتریس همبستگی.. ۱۱۶

۴-۴-۶- استخراج عامل ها ۱۱۶

۴-۴-۷- چرخش عامل‌ها ۱۱۸

۴-۴-۸- نام گذاری عامل ها ۱۱۹

۴-۴-۸-۱- عامل اول.. ۱۲۰

۴-۴-۸-۲- عامل دوّم. ۱۲۰

۴-۴-۸-۳- عامل سوم. ۱۲۱

۴-۴-۸-۴- عامل چهارّم. ۱۲۲

 فصل پنجم: آزمون فرضیات و نتیجه گیری

مقدمه. ۱۲۵

۵-۱- یافته های بدست آمده از فرضیه های پژوهش…. ۱۲۵

۵-۱-۱- فرضیه اول پژوهش…. ۱۲۵

۵-۱-۲- فرضیه دوم پژوهش…. ۱۲۷

۵-۲- نتیجه گیری و پیشنهادها ۱۲۸

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *