6 تجربیات هیجانی استرس

نظریه پردازان هیجان براین عقیده هستند که هیجان سه مولفه عمده دارد : تظاهرات غیر کلامی ؛ برانگیختگی فیزیولوژیک ؛ و تجربه فاعلی ( ریو ، 1378 )

هیجانات برای بقای بشر بسیار ضروری هستند .فرآیندهای هیجانی به عنوان یکی از واسطه های بین متغیرهای روانی – اجتماعی و نتایج سلامت شناخته شده اند (تایلور و آسپین وال[1] ، 1993) . برای مثال  ،عاطفه منفی با پیامدهای منفی سلامتی در ارتباط بدست آمده است (دنولت[2] ،1998؛ دنولت و دیگران ،2000) .

بعلاوه ، دانشمندان دریافته اند استرسوری که بار عاطفی منفی نداشته باشد ، واکنشهای اصلی استرس را فراخوانی نمی کند ( باوم و دیگران ، 1987) .

عموما تحقیقات نشان میدهند هنگامیکه افراد دچار استرس می شوند ، تجربیات هیجانی منفی دارند (باوم و دیگران ، 1987) .بعلاوه اضطراب و افسردگی ، تجربیات شایعی هستند که در خلال وضعیت پر استرس برای انسان بروز می کنند . لازاروس (1999) ، خشم ، حسادت ، اضطراب ، ترس ، شرم ، گناه و عصبانیت را از هیجانات استرس معرفی می نماید .

چندین نظریه به توضیح این امر پرداخته اند که چرا رزیدادهایی که استرس برانگیز تصور می شوند ، اثرات منفی بر کارکرد های هیجانی و رفتاری دارند ؛ نظریه های کارکردی – هیجانی ( به عنوان مثال دالرد[3] و میلر[4] ، 1950و کوهن[5] ، 1980 ؛ به نقل از تایلور ، 1995 ) معتقدند که استرس می تواند ناکامی ایجاد کند و سبب خصومت ، ناراحتی و پرخاشگری شود ؛ که می تواند تبیین کند چرا مردم تحت شرایط استرس ، کمتر به دیگران کمک می کنند و به رفتارهای اجتماعی می پردازند .

 

2-1-6 استرس و بیماریهای کرونری قلب

بیماریهای کرونری قلب(CHD) ، دسته ای از بیماریها هستند که از تنگی یا انسداد عروق کرونر ناشی می شوند . کار این عروق رساندن خون حاوی اکسیژن به ماهیچه های قلب است .بیماریهای کرونری قلب شامل آنژین ، تصلب شرایین و انفارکتوس قلبی می شود .عوامل خطر آفرین بسیاری نظیر سیگار کشیدن ، فشارخون بالا ، چاقی و تاریخچه بیماری خانوادگی در بروز بیماری قلبی دخیل هستند . در این لیست باید استرس و خصوصا نحوه واکنش افراد در برابر آن را نیز گنجاند (دی ماتئو ، 1378) .

بیماریهای کرونری قلب جزء بیماری های روان –  تنی[6] است که نقش عوامل روانشناختی و اجتماعی در بروز و ظهور آن آشکار شده است . کرانتر و مانوک (1984) ، با بررسی واکنشهای ضربان قلب و فشارخون گروهی از بیماران CHD ، نتیجه گرفتند که این واکنش ها با افزایش کم خونی شریانی[7] رابطه دارد . افرادی که دارای پیش زمینه بیماری بودند خطر بیشتری را در مقابل تغیر ضربان قلب و فشارخون داشتند .

سیگریست[8] و همکاران (1982؛به نقل از کلان و همکاران ،1993) ، طی مطالعه ای به این نتیجه رسیدند که بیمارانی که حداقل یک بار سابقه انفارکتوس قلبی داشتند ، 3برابر بیش از افراد دیگر در برابر رویداد های اساسی و منفی زندگی آسیب پذیرند .

دیمزداله[9] و هردز [10](1982؛ به نقل از تن ننت ، 1996 ) ، در بررسی 60 تحقیق انجام شده در زمینه استرس رویدادهای زندگی با عوامل خطر (CHD) به این نتیجه دست یافتند که اسیدهای چرب آزاد و کلسترول ( که عوامل خطر آفرین بیماری کرونر قلب محسوب می شوند ) در واکنش به تعدادی از استرسور های روانشناختی افزایش می یابند .

نیارا [11]و همکاران (1992 ؛ به نقل از تن ننت ، 1996 ) عنوان می کنند که شکلهای خفیف استرس روی پربیها و لیپوپروتئین ها اثری ندارند ، اما اشکال شدیدتر استرس برسطوح چربی آسیب زا ، موثر هستند . بطور کلی مطالعات تجربی انجام شده در زمینه استرس رویدادهای زندگی ، نشان می دهند که این استرس ها پیامدهای قلبی بیماری زا را به همراه خواهند داشت (تن ننت ، 1996) .

 

1.D0llard ,J.

2.Miller ,N.E.

3.Kohn ,P.N.

4.Psychosomatic

5.Perfusion  Ischemia

 

2.Siegrist ,J.

3.Dimsdale ,J.

4.Herd,s,J.A.

5.Niara ,R.