دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مبانی فقهی حقوقی رفتارمسالمت آمیز با غیرمسلمانان دردولت اسلامی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

تعریف حقوق بین الملل اسلام:
برای شناخت بیشترحقوق بین الملل اسلام قبل ازهرچیزباید به تعریف جامعی ازآن پرداخته وموضوعات واهداف ومنابع مورد بررسی وکنکاش قرارگیرد.
تعریف حقوق بین الملل اسلام:”حقوق بین الملل اسلام عبارتست ازمجموعه اصول قواعد ومقررات اسلامی که روابط بین دولت هاوطرزتشکیل ووظایف سازمان های بین المللی وروابط بین آنها با   دولت ها راتنظیم ودربعضی موارد حقوق وتکالیف افرادراتعیین می کندوبا اجرای عدالت اجتماعی زمینه رشد وشکوفایی ملل دنیارا جهت تشکیل حکومت واحدجهانی براساس نظام امامت فراهم  می سازد.”[1]  ویا درتعریف دیگر چنین می توان عنوان کرد که “حقوق بین الملل اسلام عبارت است ازمجموعه مقرراتی که شارع مقدس اسلام با هدف برقراری صلح وامنیت وعدالت بین المللی ،برای اجرا درروابط بین المللی وضع نموده است.”[2]  ویا حقوق بین الملل اسلام عبارتست از”کلیه اصول وقواعد حقوقی که حا کم برزمینه های مختلف روابط بین الملل است”[3]
آنچه امروز حقوق بین الملل نامیده می شود درمتون قدیم اسلامی توسط عالمان مسلمان به علم سیّر معروف بوده است. سیّربه رفتار وکردار وخلق وخو اطلاق می شود. ولی “ازنظرفقیهان اسلامی به دو مفهوم عام وخاص تقسیم بندی شده است ،مفهوم خاص: به شرح حال دوره زندگی پیامبر(ص)  اطلاق می شود ومفهوم عام به کلیه امورمرتبط با زمان جنگ های داخلی وخارجی اسلام ونیزترتیب برقراری صلح وآرامش وسلوک درزمان صلح با همسایگان ومجاورین است.[4]
به یک بیان کلی سیره ازنظرلغوی به معنای سلوک وطرزرفتاربود،امابعدهابه رفتارپیامبر(ص) وسپس به رفتارحکام مسلمان دراموربین الملل اطلاق شده است.
[1] کرمانی نژادعبدالله،حقوق بین الملل اسلامی ومقایسه آن بامنشورسازمان ملل متحد،تهران،انتشارات زعیم،1387،ص13
[2] عظیمی شوشتری عباسعلی ،حقوق بین الملل اسلام،تهران، نشردادگستر،1386، ص21
[3] عمیدزنجانی عباسعلی ،فقه سیاسی ج3، پیشین ،ص73
[4] محقق داماد سیدمصطفی ،حقوق بشردوستانه بین المللی ،تهران،مرکزنشرعلوم اسلامی ،1383،ص31

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق:
درتحقیق پیش رو دستیابی به اهداف ذیل مد نظر می باشد:
1) پیروان ادیان(یهودیت ومسیحیت) با گذشت زمان و در اثر دوری از رهبری اولیای خدا، بتدریج در بین آنها انحرافاتی ایجادشده و گاه تحت تأثیر ملل دیگر، منکر زندگی مسالمت‏آمیز با پیروان دیگر مذاهب شده‏اند
2) اگربه اصول بنیادین واساسی اسلام دراین زمینه پرداخته شود،قطعاً منجربه رشد ونفوذ بیشتراسلام درسطح جهانی خواهد شد.
3) تغییر نگرش جامعه بین الملل درخصوص دین اسلام که همواره به عنوان یک دین همراه با خشونت معرفی شده است.
4) یکی ازاهداف اساسی انقلاب اسلامی ایران،صدورانقلاب به دیگرکشورهامی باشدکه یکی از راههای موثرومفید،ایجاد الگویی در  رفتارمسالمت آمیز با دیگران است.
ج)سوالات تحقیق:
به دلیل توجه واهمیت بحث وتاکید مبانی فقهی وحقوقی اسلام مبنی بر اصول اساسی انسانی مانندآزادی های فردی ،اجتماعی ومعنوی ورعایت حقوق شهروندی می توان به سوالات ذیل توجه نمود:
1) دين مبين اسلام در خصوص اين اصل نوظهور حقوق بين الملل چه ديدگاهي و موضعي دارد؟
2)هدف اصلی اسلام از این اقدام چه می باشد؟
3)نگاه جمهوری اسلامی بر حقوق اقلیت ها و رفتار مسالمت آمیز با آنها چیست؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه مبانی فقهی حقوقی رفتارمسالمت آمیز با غیرمسلمانان دردولت اسلامی مبتنی برحقوق بین الملل اسلام

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه مبانی فقهی حقوقی رفتارمسالمت آمیز با غیرمسلمانان دردولت اسلامی مبتنی برحقوق بین الملل اسلام