دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مبانی فقهی حقوقی رفتارمسالمت آمیز با غیرمسلمانان دردولت اسلامی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

حقوق اقلیتها بعد ازسازمان ملل متحد:

اعلاميه جهاني حقوق بشر، از اسناد مهم بين المللي است كه به عبارت هاي گوناگون، خواهان رفتار مسالمت آميز تمام ملّتها با یکديگر شده است هرچند بطور صریح ازحقوق اقلیت ها نام برده نشده است لکن برحقوق وآزادی های اساسی افراد بشر بدون هیچ گونه تبعیض ،ازنظر نژاد،زبان ومذهب به طورکلی تاکید وتوجه خاصی شده است که حقوق اقلیت ها را نیزشامل می شود. شوراي امنيت هم كه مهم ترين ركن سازمان ملل متّحد است ، مسؤوليت تأمين امنيت و صلح بين المللي را به عهده داردیکی از منابع عمده حقوق بشر فعلی که مبانی اصلی رفتار مسالمت آمیز نیز درآن اشاره شده است کنوانسیونهای چهارگانه ژنو است که درسال 1946 تصویب ودرسال 1950 لازم الاجرا شده اند.

 

 

“عناوین کلی کنوانسیونهای ژنو عبارتند از:

1)کنوانسیون ژنو،راجع به رفتاربا اسیران جنگی.

2) کنوانسیون ژنو،درمورد حمایت ازافرادغیرنظامی درجنگ.

3) کنوانسیون ژنو،برای بهبود وضع مجروحان وبیماران نیروهای مسلح درجنگ زمینی

4) کنوانسیون ژنو،برای بهبود وضع مجروحان ،بیماران وغریقان نیروی مسلح درجنگ دریایی”[1]

یکی دیگر از اقدامات درجهت حمایت ازحقوق اقلیتها بعد ازتاسیس سازمان ملل تشکیل شورای اقتصادی واجتماعی ونهادهای وابسته ،وابسته به سازمان ملل است که کمسیون فرعی حمایت از اقلیتها ، زیرمجموعه این شورا می باشد”این کمیسیون فرعی بوسیله کمیسیون حقوق بشروبا قطعنامه ((11)9)1946 شورای اقتصادی واجتماعی بوجودآمد تادرپرتو اعلامیه حقوق بشر،درزمینه رفع تبعیض نسبت به اقلیت ها وحمایت ازحقوق آنها مطالعه وبررسی نموده وپیشنهادات لازم را به کمیسیون بدهد.کمیسیون مزبور،ابتدا مرکب از 12 عضوبود وبارها افزایش یافت وهم اکنون براساس قطعنامه 1968/1334 شورای اقتصادی واجتماعی دارای 26عضواست که با پیشنهاد ومعرفی دولتها وبوسیله کمیسیون حقوق بشربرای یک دوره سه ساله انتخاب می شوندو هردو سال یک بار انتخاب نیمی از اعضا تجدید می شوند.کمیسیون فرعی سالانه یک اجلاس دارد که معمولاٌ درماه اوت در ژنو برگزار می شود”[2]

[1] سلیمی عبدالحکیم ، پیشین،ص320

[2]  مهرپرور حسین ،حقوق بشردراسنادبین المللی ومواضع جمهوری اسلامی ایران ،تهران،انتشارات اطلاعات،1374،ص346

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق:

درتحقیق پیش رو دستیابی به اهداف ذیل مد نظر می باشد:

1) پیروان ادیان(یهودیت ومسیحیت) با گذشت زمان و در اثر دوری از رهبری اولیای خدا، بتدریج در بین آنها انحرافاتی ایجادشده و گاه تحت تأثیر ملل دیگر، منکر زندگی مسالمت‏آمیز با پیروان دیگر مذاهب شده‏اند

2) اگربه اصول بنیادین واساسی اسلام دراین زمینه پرداخته شود،قطعاً منجربه رشد ونفوذ بیشتراسلام درسطح جهانی خواهد شد.

3) تغییر نگرش جامعه بین الملل درخصوص دین اسلام که همواره به عنوان یک دین همراه با خشونت معرفی شده است.

4) یکی ازاهداف اساسی انقلاب اسلامی ایران،صدورانقلاب به دیگرکشورهامی باشدکه یکی از راههای موثرومفید،ایجاد الگویی در  رفتارمسالمت آمیز با دیگران است.

ج)سوالات تحقیق:

به دلیل توجه واهمیت بحث وتاکید مبانی فقهی وحقوقی اسلام مبنی بر اصول اساسی انسانی مانندآزادی های فردی ،اجتماعی ومعنوی ورعایت حقوق شهروندی می توان به سوالات ذیل توجه نمود:

1) دين مبين اسلام در خصوص اين اصل نوظهور حقوق بين الملل چه ديدگاهي و موضعي دارد؟

2)هدف اصلی اسلام از این اقدام چه می باشد؟

3)نگاه جمهوری اسلامی بر حقوق اقلیت ها و رفتار مسالمت آمیز با آنها چیست؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه مبانی فقهی حقوقی رفتارمسالمت آمیز با غیرمسلمانان دردولت اسلامی مبتنی برحقوق بین الملل اسلام

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه مبانی فقهی حقوقی رفتارمسالمت آمیز با غیرمسلمانان دردولت اسلامی مبتنی برحقوق بین الملل اسلام