دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مبانی فقهی حقوقی رفتارمسالمت آمیز با غیرمسلمانان دردولت اسلامی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

سیرجریانات کلی درمورد اقلیت ها:
ازمسائل بسیارمهم وقابل توجه دراسلام ،موضوع چگونگی رفتاربا اقلیت ها می باشد.آگاه نبودن عده ای ازقانون اسلامی ازیک سو و تبلیغات دشمنان اسلام ازسوی دیگر باعث بروز برخی شایعات واتهامات علیه اسلام شده است.دشمنان اسلام برای دورنگهداشتن پیروان خود از دین اسلام  همواره بحثی را تحت عنوان همراه بودن خشونت با اسلام را مطرح می کنند وسعی دارند که آن را با عصبیت غیر منطقی وخشونت مقایسه کنند،این درحالی است که به گفته یکی ازنویسندگان:”…این حقیقت آشکار است که روح تسامح واغماض ومدارا نسبت به کسانی که دارای کتاب بوده اند،جزء لاینفک تعلیمات محمد(ص) است”[1]
بررسی وضعیت اقلیت ها ازهرنوع نژاد ورنگ وآیین ومذهبی واینکه درطول تاریخ ستم ها وظلم های زیادی برآنها تحمیل شده است نیاز به تحقیقی جداگانه دارد لکن به اجمال می توان گفت اقلیت هایی که در قلمرو حکومت های نژادی یا مذهبی زندگی می کردند ،جزء درموارد نادر وضع ناگواری داشتند،کشتار اقلیت مسیحی نجران بوسیله یهودیان یمن،قتل وعام یهودیان بوسیله مسیحیان رومی واخراج دسته جمعی آنها نمونه هایی از آن است.دربسیاری ازکشورهای مسیحی،یهودیان ازتمام حقوق مدنی محروم بودند،دردایره المعارف بریتانیا اشاره شده است:”تمام قسمت های غربی اروپا تا قرن شانزدهم،برروی یهود بسته بود،تنها قسمتی ازشمال ایتالیا وقسمت ناچیزی ازآلمان وفرانسه،یهود بهره ای از آن نداشت”[2] درسال 1648 میلادی قانونی درپارلمان انگلستان به تصویب رسید که براساس آن هرکس عقیده ای ابراز کند که مخالف تثلیث باشد،به اعدام محکوم می شود،درسال 1688 میلادی با معرفی پروتستان به عنوان مذهب رسمی انگلستان ،هیچ مسیحی کاتولیک حق نداشت درحکومت انگلستان  مراسم مذهبی برگزار کند.ظلم هایی که تاقرن هفدهم براقلیت ها تحمیل می شد،به تدریج باعث بیداری درجامعه بین الملل گردیدو موجب شد دراکثرعهد نامه های بین المللی به حقوق اقلیت ها وآزادی آنها توجه شود وبعد ازجنگ جهانی دوم وبا تشکیل سازمان ملل بصورت سازمانی ومدون مورد بررسی واهمیت قرارگرفت،مجمع عمومی سازمان ملل در اولین اجلاسیه خود اعلام کرد که:”مصلحت عالیه جامعه بشریت اقتضاء می کندکه به آزار وایذای افرادبشروتبعیضات مذهبی ونژادی خاتمه داده شود”[3]  در ادامه این هدف، کمیسیون حقوق بشر درسال 1946 میلادی کمیسیون فرعی جلوگیری ازتبعیض برضد اقلیت ها را تاسیس کرد. نتیجه تحقیقات این کمیسیون توصیه برضد تبعیض درامر آموزش وپرورش بود که درسال 1960 ازسوی یونسکو اعلام شد.با همه تلاشهای صورت گرفته درعرصه بین الملل ،هنوزسازمان خاصی که تامین کننده حقوق وآزادی اقلیت ها باشد تشکیل نشده است.حتی در قرن حاضر که عصر ارتباطات وگفتگوی تمدن هاست حمایت ازحقوق اقلیت ها بیشتر جنبه سیاسی دارد واین درحالی است که دین مبین اسلام درچهارده قرن پیش مبانی واصول بسیار جامعی را درخصوص حقوق اقلیت ها ورفتار مسالمت آمیز با آنها مطرح ودربسیاری ازموارد نیز به آن عمل کرده است.
[1] سلیمی عبدالحکیم  ، پیشین ص338
[2]  عمید زنجانی عباسعلی ،حقوق اقلیتها ،تهران ،دفتر نشرفرهنگ اسلامی،1364،ص9
[3] همان،ص9

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق:
درتحقیق پیش رو دستیابی به اهداف ذیل مد نظر می باشد:
1) پیروان ادیان(یهودیت ومسیحیت) با گذشت زمان و در اثر دوری از رهبری اولیای خدا، بتدریج در بین آنها انحرافاتی ایجادشده و گاه تحت تأثیر ملل دیگر، منکر زندگی مسالمت‏آمیز با پیروان دیگر مذاهب شده‏اند
2) اگربه اصول بنیادین واساسی اسلام دراین زمینه پرداخته شود،قطعاً منجربه رشد ونفوذ بیشتراسلام درسطح جهانی خواهد شد.
3) تغییر نگرش جامعه بین الملل درخصوص دین اسلام که همواره به عنوان یک دین همراه با خشونت معرفی شده است.
4) یکی ازاهداف اساسی انقلاب اسلامی ایران،صدورانقلاب به دیگرکشورهامی باشدکه یکی از راههای موثرومفید،ایجاد الگویی در  رفتارمسالمت آمیز با دیگران است.
ج)سوالات تحقیق:
به دلیل توجه واهمیت بحث وتاکید مبانی فقهی وحقوقی اسلام مبنی بر اصول اساسی انسانی مانندآزادی های فردی ،اجتماعی ومعنوی ورعایت حقوق شهروندی می توان به سوالات ذیل توجه نمود:
1) دين مبين اسلام در خصوص اين اصل نوظهور حقوق بين الملل چه ديدگاهي و موضعي دارد؟
2)هدف اصلی اسلام از این اقدام چه می باشد؟
3)نگاه جمهوری اسلامی بر حقوق اقلیت ها و رفتار مسالمت آمیز با آنها چیست؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه مبانی فقهی حقوقی رفتارمسالمت آمیز با غیرمسلمانان دردولت اسلامی مبتنی برحقوق بین الملل اسلام

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه مبانی فقهی حقوقی رفتارمسالمت آمیز با غیرمسلمانان دردولت اسلامی مبتنی برحقوق بین الملل اسلام