دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 صلاحیت قضایی قراردادی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

بند دوم : تفاوت تراضی و عقد

همانطور که در بند قبل در مفهوم تراضی بیان شد ، تراضی لازمه صحت قراردادمی باشد و یکی از شرایط صحت عقد ، راضی بودن متعاقدین می باشد و در هر دو رضایت طرفین لازم است که در عقد امکان دارد که رضایت طرفین هم سو با خواست طرفین باشد و یا مختلف الجهت باشد . ولی در تراضی این رضایت باید مختلف الجهت باشد به این صورت که رضایت دوم بر اساس گذشت شخص دوم از حقوق خود و یا ایجاد حقی برای شخص اول باشد. در یکی از نظرات در خصوص تفاوت تراضی و عقد اینگونه آمده است « …در نظر عده ای از فقها تراضی اعم از عقد است زیرا در عقد باید ایجاب و قبول لفظی باشد حال اینکه تراضی ممکن است بدون لفظ و به صرف داد وستد یا اشاره یا نوشته واقع شود ، گاهی به جای تراضی، عنوان مراضات استعمال می شود چنانچه در ماده 501 ق.م[1] نیز این اصطلاح بکار رفته است و مراضات در نظر مقنن عنوان عقد را ندارد . شگفت آنکه در خصوص قوانین اسلامی شارع در موارد عدیده به صرف تراضی تکیه کرده و آن را منشا اثر شمرده است و توجهی به الفاظ وصیغ نکرده است . عده ای به تکلیف کوشیده اند که صیغ و الفاظ را در رکن عقود قرار دهند .»[2] در خصوص مراضات اینگونه تعریف گردیده است که «تراضی و توافق متقابل دو نفر ( یا دو طرف) به منظور ایجاد اثر حقوقی معین که بصورت یکی از عقود معین نباشد.( ماده 501 ق.م) مراضات ممکن است بصورت عقود لازم باشد و ممکن است بصورت عقود جائز بوده باشد (و به همین دلیل فرق آن با صلح دشوار است ) و نیز ممکن است بصورت عقود معینه باشد یا بصورت عقود غیر معینه .»[3] همانطور که در ابتدای  نظرقبل دیده می شود ، به کار بردن لفظ در عقد یکی از لوازم تبیین عقد است و این بیان از مفهوم مخالف ماده 192 ق.م استخراج می شود و مبین آن است که در صورتی که برای طرفین امکان تلفظ وجود داشته باشد ، اشاره که مبین قصدورضاباشد کافی نیست . هرچند که برای شخصی که توانایی تلفظ را ندارد آن اشاره کافی است . همچنین همانطور که در ماده 247ق.م ذکر گردیده حتی اگر صاحب مال ( در معامله فضولی) باطناً راضی باشد، معامله ی آن مال نافذ نخواهد بود و طبق ماده 248 ق.م در صورتی نافذ می گردد که اجازه مالک به معامله ی فضولی ، به لفظ یا فعلی که دلالت به امضاء عقد نماید ، به معامله ضمیمه گردد.ولیکن در تراضی اینگونه نیست و تراضی امکان دارد کتبی باشد یا ضمنی ، با لفظ باشد و یا با اشاره و همچنین باید عنوان نمود که تراضی نه تنها به عقود محدود نیست بلکه شامل تمام روابط و عقود اذنی و غیر اذنی  نیز می شود .

1 «اگر در عقد اجاره مدت به طور صریح ذکر نشده و مال الاجاره هم از قرار روز ویا ماه یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد، اجاره برای یک روز یا یک ماه یا یک سال صحیح خواهد بود و اگر  مستاجر عین مستاجره را بیش از مدتهای مزبوره در تصرف خود نگاه دارد و موجر هم تخلیه ید او را نخواهد  موجر به موجب مراضات حاصله برای بقیه مدت و به نسبت زمان تصرف مستحق  اجرت مقرربین طرفین خواهد بود.»

[2] ترمینولوژی حقوق، دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی ، انتشارات گنج دانش ، چاپ ششم ، سال 1372 ،  صفحه 146

[3] منبع پیشین ،  صفحه 634

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

1 – بررسی امکان و یا عدم امکان توافق به صلاحیت مرجع غیر صالح.

2 – ایجاد رویه قضایی واحد در خصوص دعاویی که مرجع رسیدگی آنها از طریق توافق ضمنی و یا قراردادی ایجاد شده است.

3 – تصویب موادی در قانون آیین دادرسی مدنی مبنی بر امکان و یا عدم امکان توافق بر صلاحیت مراجع .

4 – جلوگیری از اعمال سلیقه در خصوص تصمیم گیری درباره صلاحیت مراجعی که از طریق توافق ضمنی یا قراردادی ایجادشده و همچنین در خصوص تأثیر توافق از طریق عدم ایراد به صلاحیت مرجع غیر صالح.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه صلاحیت قضایی قراردادی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه صلاحیت قضایی قراردادی