دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 صلاحیت قضایی قراردادی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار دوم : تراضی
همانطور که در انتهای بنددوم از گفتار قبل دیده شد یکی از معانی لاتین قرارداد ، تراضی[1]   و توافق می باشد و منظور از قرارداد در موضوع این پایان نامه نیز همین مفهوم می باشد.البته تراضی در لغت به معانی «از هم خشنود شدن ، راضی بودن ، خشنودی ، رضایت طرفین ، به خشنودی دوجانب ، رضایت دو طرف معامله»[2]  می باشد . لذا در این گفتار به مفهوم تراضی و انواع آن  و ارتباط آن با قرار داد می پردازیم.
 
    برای دریافتن مفهوم تراضی باید به مقدمات عقد توجه کرد. مقدمات عقد را می توان وجود اراده و بیان و اعلام اراده و توافق دانست حال آنکه شرط صحت عقد وجود رضایت طرفین می باشد. پس در نتیجه تفاوت عمده تراضی و توافق در همین نکته می باشد که تراضی لازمه ی صحت توافق می باشد . در واقع برای آنکه توافق دارای نفوذ حقوقی گردد ، لازمه آن «وجود اراده طرفین سالم و مبتنی بر رضای کامل »[3] می باشد.
    در مبسوط در ترمینولوژی اینگونه آمده است:« از اصطلاحات مذکور در آیات متعدد قرآن کریم و احادیث مکرر باب صلح است که دلالت بر نفوذ هرگونه تراضی ( اصل حاکمیت اراده) می کند مگر آنکه در مورد خاص ، قانون منع کرده باشد مانند بیع غرر. دو رضای متقابل متوافق که دست کم برای یکی از متعاقدین ، ایجاد تعهد کند قطعاً عقد است اگر باقی عناصر عمومی عقد هم در آن باشد . این عناصر عمومی را در واژه ی بیع ، ضبط کردم. دو برادر که تراضی به فروش خانه موروثی پدری به ثالث شده باشند تراضی آن دو ، متقابل نیست بلکه تراضی متحدالجهت است و عنوان عقد ندارد. در تراضی ، دو رضا باید مختلف الجهت باشد و حالت فعل و انفعالی داشته باشد.
دو رضای متقابل باشند : هر نوع تناقض منطقی بین مدلول ایجاب و قبول ، مانع دو رضا می شود ، در عقود تبرع هم توافق دو رضا شرط است . صدق تراضی ، در وقتی است که یکی از دو رضا به تنهایی نتواند منشاء اثر باشد . وقتی رضای واحد اثر ندارد که از فرض نفوذ رضای واحد ، ضرری به مال یا جان یا عرض دیگری وارد گردد. در غیر اینصورت آن رضای واحد به عنوان یک ایقاع صحیح ، منشاء اثر است.»[4]
Consentement 2
3 فرهنگ فارسی (سلسله فرهنگهای «معین») ، دکتر محمد معین ، جلد اول ، انتشارات امیرکبیر ، شماره 3 ، سال 1382 ، صفحه 1060
1 حقوق مدنی : قواعد عمومی قراردادها ، جلد اول ، شرکت سهامی انتشار ، دکتر ناصر کاتوزیان ، چاپ چهارم ، سال 1376 ، صفحه 212
2 مبسوط در ترمینولوژی  حقوق ، دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی ، جلد دوم ، انتشارات گنج دانش ، چاپ اول  ، سال 1378 ، صفحه 1186

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق
1 – بررسی امکان و یا عدم امکان توافق به صلاحیت مرجع غیر صالح.
2 – ایجاد رویه قضایی واحد در خصوص دعاویی که مرجع رسیدگی آنها از طریق توافق ضمنی و یا قراردادی ایجاد شده است.
3 – تصویب موادی در قانون آیین دادرسی مدنی مبنی بر امکان و یا عدم امکان توافق بر صلاحیت مراجع .
4 – جلوگیری از اعمال سلیقه در خصوص تصمیم گیری درباره صلاحیت مراجعی که از طریق توافق ضمنی یا قراردادی ایجادشده و همچنین در خصوص تأثیر توافق از طریق عدم ایراد به صلاحیت مرجع غیر صالح.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه صلاحیت قضایی قراردادی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه صلاحیت قضایی قراردادی