دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 صلاحیت قضایی قراردادی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار دوم : تراضی

همانطور که در انتهای بنددوم از گفتار قبل دیده شد یکی از معانی لاتین قرارداد ، تراضی[۱]   و توافق می باشد و منظور از قرارداد در موضوع این پایان نامه نیز همین مفهوم می باشد.البته تراضی در لغت به معانی «از هم خشنود شدن ، راضی بودن ، خشنودی ، رضایت طرفین ، به خشنودی دوجانب ، رضایت دو طرف معامله»[۲]  می باشد . لذا در این گفتار به مفهوم تراضی و انواع آن  و ارتباط آن با قرار داد می پردازیم.

 

    برای دریافتن مفهوم تراضی باید به مقدمات عقد توجه کرد. مقدمات عقد را می توان وجود اراده و بیان و اعلام اراده و توافق دانست حال آنکه شرط صحت عقد وجود رضایت طرفین می باشد. پس در نتیجه تفاوت عمده تراضی و توافق در همین نکته می باشد که تراضی لازمه ی صحت توافق می باشد . در واقع برای آنکه توافق دارای نفوذ حقوقی گردد ، لازمه آن «وجود اراده طرفین سالم و مبتنی بر رضای کامل »[۳] می باشد.

    در مبسوط در ترمینولوژی اینگونه آمده است:« از اصطلاحات مذکور در آیات متعدد قرآن کریم و احادیث مکرر باب صلح است که دلالت بر نفوذ هرگونه تراضی ( اصل حاکمیت اراده) می کند مگر آنکه در مورد خاص ، قانون منع کرده باشد مانند بیع غرر. دو رضای متقابل متوافق که دست کم برای یکی از متعاقدین ، ایجاد تعهد کند قطعاً عقد است اگر باقی عناصر عمومی عقد هم در آن باشد . این عناصر عمومی را در واژه ی بیع ، ضبط کردم. دو برادر که تراضی به فروش خانه موروثی پدری به ثالث شده باشند تراضی آن دو ، متقابل نیست بلکه تراضی متحدالجهت است و عنوان عقد ندارد. در تراضی ، دو رضا باید مختلف الجهت باشد و حالت فعل و انفعالی داشته باشد.

مطلب مشابه :  پايان نامه بررسی سیاست کیفری و کرامت انسانی

دو رضای متقابل باشند : هر نوع تناقض منطقی بین مدلول ایجاب و قبول ، مانع دو رضا می شود ، در عقود تبرع هم توافق دو رضا شرط است . صدق تراضی ، در وقتی است که یکی از دو رضا به تنهایی نتواند منشاء اثر باشد . وقتی رضای واحد اثر ندارد که از فرض نفوذ رضای واحد ، ضرری به مال یا جان یا عرض دیگری وارد گردد. در غیر اینصورت آن رضای واحد به عنوان یک ایقاع صحیح ، منشاء اثر است.»[۴]

Consentement 2

۳ فرهنگ فارسی (سلسله فرهنگهای «معین») ، دکتر محمد معین ، جلد اول ، انتشارات امیرکبیر ، شماره ۳ ، سال ۱۳۸۲ ، صفحه ۱۰۶۰

۱ حقوق مدنی : قواعد عمومی قراردادها ، جلد اول ، شرکت سهامی انتشار ، دکتر ناصر کاتوزیان ، چاپ چهارم ، سال ۱۳۷۶ ، صفحه ۲۱۲

۲ مبسوط در ترمینولوژی  حقوق ، دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی ، جلد دوم ، انتشارات گنج دانش ، چاپ اول  ، سال ۱۳۷۸ ، صفحه ۱۱۸۶

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

۱ – بررسی امکان و یا عدم امکان توافق به صلاحیت مرجع غیر صالح.

۲ – ایجاد رویه قضایی واحد در خصوص دعاویی که مرجع رسیدگی آنها از طریق توافق ضمنی و یا قراردادی ایجاد شده است.

۳ – تصویب موادی در قانون آیین دادرسی مدنی مبنی بر امکان و یا عدم امکان توافق بر صلاحیت مراجع .

۴ – جلوگیری از اعمال سلیقه در خصوص تصمیم گیری درباره صلاحیت مراجعی که از طریق توافق ضمنی یا قراردادی ایجادشده و همچنین در خصوص تأثیر توافق از طریق عدم ایراد به صلاحیت مرجع غیر صالح.

مطلب مشابه :  پايان نامه ارشد:تحول در مفهوم توسل به زور و تهدید توسل به زور

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه صلاحیت قضایی قراردادی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه صلاحیت قضایی قراردادی