Site Loader

 

۱) جلب رضایت کامل مشتری با کم ترین هزینه

۲) درگیر کردن همه کارکنان با هدف حذف خطاها و جلوگیری از ضایعات و در نتیجه انگیزه بهتر اونا

۳) حفظ کیفیت و بهبود دائمی

۴) طراحی و انتخاب فناوری و پروسه های مناسب تولید

۵) آموزش عینی کیفیت

۶) اندازه گیری کار

۷) توجه به نقطه بهینه هزینه های چرخه زندگی

۸) بهره وری و ارزش افزوده بیشتر

۹) استانداردهای بالاتر

۱۰) سیستم ها و روش های بهبودیافت(رجب بیگی،۱۳۸۷)

 

فوایدبکارگیری مدیریت کیفیت کامل:

 

حاجی شریف درسال(۱۳۷۶) فوایدبه کارگیری مدیریت کیفیت کامل راچنین بیان بیانمی کنه.

تمرکز فرایندهای مربوط به تولیدوخدمات

رویکردسیستمی وکلی نگری

عملکردبالابدون خطا

صرفه جویی وقت

کاهش هزینه ها

افزایش کارایی واثربخشی

بوجودآمدن تعهدومسئولیت درمدیران وکارکنان

جفت و جور اوردن بهترمنابع وافزایش کارایی وکارگروهی واثربخشی بیشتررویکردحل موضوع

برنامه ریزیای راهبردی درچارچوب مدیریت کیفیت کامل

برنامه ریزی

بنابرتحقیقات انجام شده،سازمانایی که هدفای دراز مدت خودرامشخص کرده وراهبردهای خاصی واسه رسیدن به اونا تدوین می کنن،درمقایسه باسازمانایی که بدون تعیین هدفای درازمدت مشغول به کارن،بسیار موفق تر وازرشد بیشتری بهره مند هستن.هم اینکه این بررسی هانشان می دهدکه همزمان باتغییر جوی که سازمان هادرآن فعالیت می کنن،ساخت سازمانی نیزنیازمندتغییر خواهدبود.پس مدیران درارزیابی فعالیتای خود باید به عوامل راهبردی توجه ویزه ای کنن وبرای موفقیت بیشتر عوامل داخلی وبیرونی سازمان رانیزدرنظربگیرند.چراکه مدیریت راهبردی یکی از ضروریترین فعالیتای مدیریت واسه موفقیت به شمارمی آید.

تعریف برنامه ریزی رهبردی

تعاریف زیادی واسه برنامه ریزی راهبردی ارائه شده،تعریفی که درزیر ارائه شده بسیار ساده وکوتاه وشامل معنی ومعنای مهمیه.

برنامع ریزی راهبردی فرایندیه که ازطریق چشم انداز درازمدت وهدفای سازمان وچگونگی تحقق اونا مشخص می شه.

روند برنامه ریزی راهبردی فرایندیه دائمی که به صورت چرخه ای بسته درراستای باقی موندن دائمی ورشد سالم سازمان به کارمی رود.(رضا مهربون ،۱۳۸۸)

نقش برنامه ریزی راهبردی دررشدسازمان

ویلیام بین درکتاب خود به نام برنامه ریزی راهبردی به این نکته اشاره می کندکه سلسله مراتب نیازای سازمان رامی توان به شکلی مشابه باسلسله مراتب نیازای مازلودرخصوص آدم نشون داد.ویلیام بین اضافه که واسه هرشرکت جایگاهی درای سلسله مراتب میشه یافت وبااستفاده از مدیریت راهبردی ،اون رادرراستای  کسب نیازهایش هدایت کرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل ۷-۲ سلسله مراتب نیازای سازمانی

ایجاد

اولین مرحله از سلسله مراتب نیازها واسه شرکت یاسازمان ،امکان موجودیت یاایجادآنه.البته ایجادیاموجودیت،پایین ترین مرحله ازسلسله مراتب نیازهابرای هر سازمانه .از آنجا که بیشتر سازمان هادرنخستین سالهای ایجاد خودشکست می خورن وازمیان می رن،پس  مرحله ایجاد ازاهمیت خاصی برخورداراست.واسه ایجادهرسازمان یاشرکت ،مسئولاان وکارکنان اون باید ازآغاز کار همه جنبه های فعالیت سازمان رو به طور دقیق مورد توجه قراردهندوسخت کوشاباشند.

پیشرفت

توسه بخش کلی ای ازبرنامه ریزی راهبردی سازمان راتشکیل میده.واسه تحقق پیشرفت ،سازمان بایدبتواندتواناییای داخلی خودرابررسی کندوضمن پشتیبانی از فروش شرکت ،به مشتریان وفعالیتای تجاری خودتوجه لازم روداشته باشن .منظورازپشتیبانی فروش،تاامین نیازمشتریان وحصول اطمینان ازدارادارابودن ظرفیت کافی واسه تامین خواسته مشتریاس.

قرار گرفتن

مسئولان شرکت هاوسازمانا پس ازتوسعه،باارائه اجناس وخدمات جدیددرراستای قرار گرفتن خودبایدتلاش کنن.شرکتا وسازمانایی که دربرنامه ریزی راهبردی خودتوجه لازم وکافی به این موضوع نداشته باشن،نتیجه هایی که طی سالها بدست آورده ان ازدست خواهندداد.ازاین ارو برنامه ریزی راهبردی نه فقط باید مبنای رشدساززمان باشه،بلکه باید پیشرفتی همراه باتفکر ودرایت کامل رارای سازمان دلیل شه.

پیشرفت

پیشرفت بالاترین مرحله ای که یه شرکت یا  سازمان  می تونه به دست بیاره وبارسیدن سازمان باین مرحله یامرتبه ازسلسله مراتب نیازها، به  بالاترین  درجه کیفیت  دراداره  اون سازمان نایل آمده.درواقع کسب پیشرفت درسازمان موجب  توجه وتمرکز همه نیروها واسه افزایش کارایی فرایندا می شه.

باقی موندن

پس از کسب بالاترین مرحله ازکارایی وکیفیت ،شرکت یا سازمان  باید همه تلاش خودرادرراستای باقی موندن اون چیزی که تا الان کسب کرده ،بکارگیرد.سازمانایی که به این مرحله رسیده باشن،بایدبااستفاده از برنامه ریزی درست راهبردی مصونیت لازم رابرای خود به وجود بیارن.اینجور برنامه راهبردی بایداین اطمینان رو به مدیران بده که که افرادخاص درمدت زمان مشخص مسئول انجام فعالیتای بسیارمشخص باهدفای خاص باشن.این فعالیتا ونتایج آنهاهمواره  بااستفاده ازمعیارای خاصی بایدبررسی شه تاهیچ گونه مشکلی درکسب هدفای تعیین  شده پیش نیایدوبادستیابی پیوسته به پیشرفت دلیل باقی موندن هرچه بیشتر سازمان  بشه.مدل اجرایی مدیریت راهبردی درچارچوب مدیریت کیفیت گسترده که داراین مجموعه آمده ،مدلیه که بابررسی دقیق مدلهای اجرایی موفق موجوددرآمریکا،ژاپن واروپا تدوین شده ومی تونه مبنای برنامه ریزی درسازمانای تولیدی وخدماتی اعم ازدولتی وخصوصی قرارگیرد وحتی درمدیریت کلی کشورنیز به کاررود.(رضامهربان،۱۳۸۸).

مشکلی

[۱] – William C.  Bean

[۲] – Exhst

 

  • Expand
  • Estabish

 

 

[۵] – Elevate

[۶] – Deming  Award

99