Site Loader

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مقایسه تطبیقی بزه جاسوسی در حقوق کیفری ایران و فرانسه

قسمتی از متن پایان نامه :

 

  1. مکتب کلاسیک

طرفداران اصلی مکتب کلاسیک گیزو و روسی هستند .گیزو در سال1822 رساله ای در مورد مجازات اعدام در جرائم سیاسی منتشر کرد که بر اساس آن  برای مرتکبین جرایم جاسوسی و خیانت به کشور قباحت کمتری قائل بود.این مکتب تلفیقی از اصالت نفع اجتماعی و عدالت مطلق است.طرفداران این مکتب معتقدند که مجازات از نظر نفع اجتماعی ضروری است ولی در عین حال نباید از حد عدالت فراتر رود لذا این مکتب قاعده زیرا را توجیه می کند :

مجازات نباید از حدی که مفید است و از حدی که عادلانه است بیش تر باشد.[1]

به هر حال از آنجا که در  آن زمان، جرائمی از قبیل جاسوسی و خیانت به کشور را از مصادیق جرائم سیاسی می دانستند و مکتب کلاسیک عقیده داشت که مسئولیت اخلاقی مجرمین سیاسی معمولاٌ از سایر مجرمین کم تر است زیرا هدف انسانی و اصلاح طلبانه دارند، از این جهت تحولی در این باره به وجود آمد و مجازات مرتکبین جرایم سیاسی و خیانت به کشور تخفیف یافت و چون طرفدران این مرام هدف های اصلاح طلبانه داشتند برای مجرمین سیاسی مسئولیت اخلاقی خفیف تری قائل بودند.از این رو، پیشنهاد حذف مجازات اعدام در جرایم سیاسی را می نمودند.[2]

بر اساس نفوذ اندیشه های کیفری این مکتب در فرانسه ، در سال 1830تا1880 تغییرات مهمی در قوانین داده شد و مجازات اعدام در جرایم سیاسی یعنی جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور لغو شد و برای جرایم مذکور مجازات های خفیف تری وضع گردید و هم چنینی محرومیت از حقوق مدنی که در برخی از جرایم علیه دولت و کشور اعمال می شد لغو گردید.

دکتر صانعی درباره اثر مربوطه به بحث که توسط مکتب کلاسیک به وجود آمد می گوید:

“در این دوره تحت تاثیر عقاید مکتب کلاسیک یک نظام خاص جزایی برای مجرمین سیاسی به وجود آمد . در قانون 28 آوریل 1832برای جرایم سیاسی ،مجازات های خفیف تر از جرائم عادی تعیین شد و قانون اساسی سال 1848(ماده5) به پیشنهاد لامادتین مجازات اعدام را در مورد جرائم سیاسی لغو کرد و به جای این مجازات در قانون 1850 مجازات تبعید و نگاه داری در قلاع مستحکم وضع گردید.”[3]

جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور که مورد بحث ما در این نوشتار می باشد. از دیدگاه این مکتب از جرائم سیاسی محسوب می شده است.

[1] پرویز صانعی،همان، ص63

[2] محمد صالح ولیدی، همان، ص258

[3] پرویز صانعی، همان،ص64

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

  1. اهداف نظری
  • تبیین سیاست کیفری ایران در زمینه بزه جاسوسی
  • تبیین ایرادها و نقایص جرم انگاری جاسوسی در حقوق ایران
  1. اهداف کاربردی
  • ارائه پیشنهادها اصلاحی به مراکزتقنینی
  • ارائه ایرادها تقنینی به مراکز پژوهشی تصمیم گیر

ج- پرسش های تحقیق

  1. تفاوت های جاسوسی در حقوق ایران و فرانسه در قبال رکن مادی جاسوسی کدام است؟
  2. در زمینه رکن روانی جاسوسی، تفاوت حقوق ایران و فرانسه کدام است؟

میهمان