دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 ایفاء محکوم به توسط غیر مدیون در اجرای احکام و اسناد

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فهرست مطالب

عنوانصفحه
چکیده1
مقدمه2
الف) طرح موضوع2
ب) اهمیت موضوع3
ج) اهداف تحقیق4
د) پرسش های تحقیق4
ه) فرضیه های تحقیق4
و) روش تحقیق5
ز) سازماندهی تحقیق5
بخش اول: کلیات 
فصل اول-  مفاهیم6
مبحث اول – اهميت تاسیس حقوقی ایفاء تعهد  توسط ثالث6
مبحث دوم- مفهوم تعهد و تمییز آن از اصطلاحات مشابه7
گفتار اول – مفهوم تعهد، دین، محکوم به و محکوم له7
بند اول – مفهوم تعهد و دين7
بند دوم- مفهوم محكوم به8
بند سوم- مفهوم محكوم له9
گفتار دوم – عناصر تعهد9
گفتارسوم – تمییز دین از مسئولیت و التزام به تادیه11
گفتار چهارم – تمییز تعهد از عقد12
گفتار پنجم – تعهدات قائم به شخص و غیر قائم به شخص (قابل انتقال)13
مبحث سوم- مفهوم و ماهیت وفاء به عهد14
گفتار اول- مفهوم ايفاء‌، وفاي به عهد و پرداخت14
بند اول – مفهوم14
بند دوم – بررسی موارد مشتبه17
اول-  پرداخت با چک17
دوم – پرداخت با حواله17
سوم- مواردی که در حکم پرداخت است18
گفتار دوم- ماهیت وفاء به عهد18
گفتار سوم- شیوه های پرداخت توسط ثالث20
بند اول- پرداخت مستقيم به متعهدله20
بند دوم- پرداخت ثالث از طريق معرفي مال به دايره اجرا21
بند سوم- پرداخت ثالث از طریق پرداخت طلب توقیف شده نزد شخص ثالث23
گفتار چهارم- انصراف ثالث از ايفاء تعهد يا پرداخت محكوم به23
مبحث چهارم- مفهوم ثالث و تبیین رابطه او با متعهد و محكوم عليه25
گفتار اول- مفهوم ثالث25
گفتار دوم- رابطه ثالث با متعهد27
مبحث پنجم-  اذن28
گفتار اول- مفهوم اذن و عناصر آن28
گفتار دوم- وجود استقلالی اذن29
گفتار  سوم- اذن در ایفاء30
گفتار چهارم – شرايط اذن در پرداخت30
گفتار پنجم- شرایط ماذون در پرداخت32
مبحث ششم- تمییز از تاسیسات حقوقی مشابه32
گفتار اول – تفاوت ايفاء تعهد و محكوم به توسط غير مديون و وکالت در پرداخت32
گفتار دوم – تفاوت ايفاء تعهد و محكوم به توسط غير مديون با قرض33
گفتار سوم -تفاوت ايفاء تعهد و محكوم به توسط غير مديون و ضمان34
گفتار چهارم- تفاوت ايفاء تعهد و محكوم به توسط غير مديون و قائم مقامي با پرداخت37
گفتار پنجم- تفاوت ايفاء تعهد و محكوم به توسط غير مديون و انتقال طلب38
مبحث هفتم – مبنای جواز ایفاء تعهد و محکوم به توسط ثالث در حقوق ایران40
گفتار اول- منافات نداشتن با قاعده عدم ولایت40
گفتار دوم- اداره فضولی امور غیر42
گفتار سوم – قصد تبرع44
فصل دوم- منابع پرداخت ايفاء تعهد و محكوم به توسط ثالث در حقوق ایران45
مبحث اول – در مقررات مدنی45
گفتاراول – ماده 267 قانون مدنی45
گفتار دوم: غاصب پرداخت کننده دین غاصب متلف46
گفتار سوم- پرداخت کننده ثالث در مسئوليت ناشي از فعل غير46
مبحث دوم- پرداخت محکوم به و ایفاء تعهد توسط ثالث در قانون اجراي احکام مدني47
مبحث سوم- پرداخت محکوم به و ایفاء تعهد توسط ثالث در مقررات بيمه47
مبحث چهارم – پرداخت محکوم به و ایفاء تعهد توسط ثالث در قانون تجارت47
گفتار اول- مسئولين سند تجاري (ظهرنويس، ضامن، قبول کننده و تأديه کننده ثالث) پرداخت کننده دین صادرکننده آن47
گفتار دوم- متصدي حمل و نقل پرداخت کننده دین مأمور حمل و نقل48
مبحث پنجم- پرداخت محکوم به و ایفاء تعهد توسط ثالث در  مقررات ثبتی48
گفتاراول: پرداخت کنندة طلب بستانکار داراي وثيقه به مديون48
گفتار دوم- ماده7 آئين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجراء و طرز رسيدگي به شکايت از عمليات اجرائي مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۹49
فصل سوم- شرایط ایفاء تعهد و محکوم به توسط ثالث51
مبحث اول- مباشرتی نبودن تعهد51
مبحث دوم- عدم لزوم موافقت متعهد51
مبحث سوم – عدم لزوم موافقت متعهد له(امكان اجبار طلبكار به پذيرش وفاي به عهد در موارد پرداخت دين توسط ثالث )52
مبحث چهارم- قصد ثالث برای پرداخت(پرداخت از روی اشتباه)52
مبحث  پنجم- مبحث پنجم: عدم لزوم موافقت دایره اجرا54
فصل چهارم- تفاوت ایفاء تعهد و پرداخت محکوم به توسط متعهد و ثالث55
مبحث اول – تفاوت در سقوط دین55
مبحث دوم- تفاوت در مورد دین طبیعی55
بخش دوم: آثار ايفاء تعهد و پرداخت محکوم به توسط ثالث 
فصل اول- آثار ايفاء تعهد و پرداخت محکوم به توسط ثالث در مقررات مختلف57
مبحث اول – در مقررات قوانين مدني57
گفتار اول- ماده 267 قانون مدني57
بند اول – طرح مطلب57
بند دوم- تعیین حدود موضوع58
گفتار دوم – حق رجوع غاصب پرداخت كننده بدل به ايادي ديگر58
بند اول- طرح نظريات راجع به مبناي حق رجوع58
1) نظريه ضمان59
2) نظريه معاوضه59
3) نظريه انتقال ذمه آخرين غاصب59
بند دوم – نقد و بررسي نظريات59
گفتار سوم- حق رجوع پرداخت كننده نفقه اقارب61
گفتار چهارم- حق رجوع کارفرماي پرداخت کننده خسارات زيانديده به کارگر مقصر63
بند اول: رجوع به کارگر از باب مسئوليت مدني كارگر در مقابل كارفرما64
بند دوم- حق رجوع كارفرما به كارگر عامل زيان از باب جانشيني با پرداخت64
مبحث دوم – در مقررات ثبتي65
گفتار اول – بستانکار پرداخت کننده حقوق بستانکار داراي وثيقه65
بند اول- شرايط پرداخت كننده66
1- بستانكار بودن پرداخت كننده66
2- پرداخت بايد كامل باشد66
3- پرداخت كننده بايد بستانكار قبل از دريافت كننده باشد.67
4- حق بازداشت اموال بدهكار67
بند دوم- شرايط دريافت كننده67
1- دريافت كننده بايد بستانكار دارنده وثيقه با حق تقدم باشد67
2- پرداخت طلب بستانكار دريافت كننده، نبايد به ضرر او باشد68
گفتار دوم- وارث پرداخت کننده دين مورث68
گفتار سوم- ماده 7 آئين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجراء و طرز رسيدگي به شکايت از عمليات اجرائي مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۹70
مبحث سوم – در مقررات اجراي احکام مدني73
گفتار اول- پرداخت توسط محكوم له در حق وثيقه طلبكار ديگر محكوم عليه73
گفتار دوم – پرداخت توسط محكوم له براي حق الزحمه حافظ و ارزياب74
مبحث چهارم- در مقررات تجاری75
گفتار اول- پرداخت وجه سند تجاري توسط ظهرنويس75
گفتار دوم- پرداخت وجه اسناد تجاري توسط ثالث75
گفتار سوم- حق رجوع ضامن اسناد تجاري76
گفتار چهارم- حمل و نقل77
بند اول- نظريه مسئوليت قراردادي77
بند دوم- مسئوليت غير قراردادي77
بند سوم- جانشيني و حق رجوع متصدي حمل و نقل در حقوق صاحب كالا77
گفتار پنجم- ايفاء تعهد و محكوم به توسط غير مديون در ضمان تجاري79
مبحث پنجم- در مقررات بيمه82
گفتار اول- شرايط حق رجوع بيمه گر83
بند اول: پرداخت قبلي غرامت83
بند دوم-  التزام بيمه گر به پرداخت غرامت84
بند سوم- مسئوليت مدني ثالث84
گفتار دوم – قلمرو حق رجوع بيمه گر84
بند اول-  از نقطه نظر انواع بيمه ها85
بند دوم- از نقطه نظر حدود حق رجوع87
مبحث ششم- آثار ايفاء نسبت به ثالث پرداخت کننده در قوانين تامين اجتماعي87
گفتار اول- مبناي حق رجوع سازمان تامين اجتماعي به مسئولان حادثه(محكوم عليه)88
بند اول- تئوري مسئوليت مدني88
بند دوم- تئوري قائم مقامي88
گفتار دوم- تعارض رجوع سازمان به كارفرما و توجيه آن89
گفتار سوم- شرايط قائم مقامي89
بند اول- خسارت ناشي از فعل ثالث باشد89
بند دوم- مسئول بودن ثالث91
بند سوم – پرداخت يا جبران خسارت91
گفتار چهارم- زمان رجوع92
مبحث هفتم – جانشيني و حق رجوع صندوقهاي تأمين خسارتهاي بدني و بيت المال93
گفتار اول – جانشيني و حق رجوع صندوقهاي تأمين خسارتهاي بدني93
گفتار دوم – جانشيني و حق رجوع بيت المال94
فصل دوم – نظريه عمومي جانشيني با پرداخت96
مبحث اول- مفهوم نظريه96
مبحث دوم – موارد تحقق جانشینی با پرداخت98
گفتار اول- در صورتی که پرداخت كننده ملزم به پرداخت دين ديگري باشد98
بند اول – مفهوم98
بند دوم- مصاديق (قلمرو شمول)99
يك: تعهدات تضامني99
1- تئوري نمايندگي99
2- تئوري اداره مال غير100
3- تئوري ضمان مسئولان تضامني از يكديگر100
دو: تضامن ناقص100
سه: تعهدات تجزيه ناپذير101
چهار: مسئوليت ناشي از فعل غير102
گفتار دوم- ذينفع بودن پرداخت كننده در تأديه دين ديگري102
مبحث سوم – شرایط جانشینی با پرداخت103
گفتار اول- لزوم پرداخت103
بند اول- مفهوم103
بند دوم- مبنای شرط104
بند سوم- استثناء ‌شرط پرداخت در قوانين105
بند چهارم- نحوه پرداخت106
گفتار دوم – شرايط پرداخت كننده يا عامل پرداخت106
بند اول) پرداخت كننده بايد شخصي غير از مديون اصلي باشد107
بند دوم) پرداخت بايد به نام و حساب پرداخت كننده باشد108
بند سوم) پرداخت كننده بايد مباشرتا یا توسط نماینده خود پرداخت كند108
بند چهارم) پرداخت كننده نبايد قصد تبرع داشته باشد109
مبحث  چهارم- آثار جانشيني با پرداخت109
گفتار اول- آثار جانشيني نسبت به پرداخت كننده109
بند اول- انتقال طلب110
بند دوم) انتقال توابع طلب110
الف) انتقال اوصاف طلب110
ب)انتقال اوصاف دعوي111
ج)صلاحيت دادگاه111
بند سوم-  استثنائات وارد بر اصل اثر انتقالي جانشيني111
الف) وقتي كه حقوق دائن جنبه شخصي دارد111
ب) وقتي كه پرداخت كننده خود نيز يكي از بدهكاران تضامني باشد112
ج) وقتي كه طلب با پرداخت كمتر ساقط شده باشد113
د) وقتي كه جانشين بخشي از طلب را پرداخته باشد114
گفتار دوم- آثار جانشيني نسبت به دريافت كننده114
بند اول) عدم اقدام عليه جانشين و همكاري با او در وصول طلبش115
بند دوم ) عدم ضمان دریافت کننده در مقابل جانشین نسبت  به عدم وجود طلب116
گفتار سوم- آثار جانشینی نسبت به مدیون117
بند اول- قابلیت استناد جانشینی پرداخت کننده در مقابل مدیون117
بند دوم – قابليت استناد ايرادات و دفاعيات118
1- ايرادات استنادي قبل از پرداخت موجود باشد118
2- ايرادات نبايد جنبه شخصي داشته باشد118
بند سوم- اثر حكم عليه جانشين نسبت به مديون118
گفتار چهارم- آثار قائم مقامي نسبت به اشخاص ثالث119
نتیجه گیری120
پیشنهادات126
منابع و مآخذ127
چکیده انگلیسی131

 


 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق

1) با تبیین و تشریح مفاهیم به کار گرفته شده از طریق تطبیق و مقایسه در حقوق ایران و سایر کشورها  می­توان به این نکته پی برد که قانونگذار تا چه میزان در بحث جبران خسارت موفق بوده است.

2) نقد و بررسی قواعد مربوط به مسئولیت مدنی و حمایت از خسارت دیدگان و ارایه پیشنهاداتی برای ارائه راهکارهایی در مورد ارتقاء سطح قوانین.

3) بررسی خاصیت جبران کنندگی مسئولیت مدنی در ایران و بیان وجوه اشتراک و افتراق آن در حقوق ایران و سایر کشورها.

4) فراهم نمودن امکان دستیابی برای محققان و دانشجویان به منابع خارجی موضوع تحقیق.

د) پرسش هاي تحقيق

1) آیا پرداخت محکوم به  وتعهد توسط شخص غیر مدیون نافذ است؟

2) آیا برای پرداخت محکوم به  وتعهد توسط شخص غیر مدیون اذن محکوم علیه و متعهد و محکوم له یا مرجع اجرا کننده لازم و ضروری است؟

3) ثالث غیر ماذون تحت چه شرایطی بعد از پرداخت حق رجوع به متعهد و محکوم علیه را دارد؟

4) آیا علی رغم قاعده کلی موضوع ماده 267 قانون مدنی می توان از مقررات مختلف که متضمن جواز رجوع برای ثالث غیر ماذون می باشد، یک قاعده کلی با عنوان قائم مقامی با پرداخت را پردازش کرد. بر فرض امکان شرایط و آثار این قائم مقامی و مبنای آن چیست؟

5) تفاوت حکم مقرر در ماده 7 آئين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجراء و طرز رسيدگي به شکايت از عمليات اجرائي مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۹ با  تبصره 1 ماده 34مکرر چيست؟ آيا با وجود حکم مقرر در تبصره ماده اخير الذکر ضرورتي به تصويب قانون فوق الذکر وجود داشته است؟آيا حکم ماده 7 استثنائي است يا موافق قاعده و آيا قابل تسري به ساير موارد؛ از جمله مواردي که اصلا اجرائيه ثبتي نيز صادر نشده مي باشد؟