دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 ایفاء محکوم به توسط غیر مدیون در اجرای احکام و اسناد

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه
چکیده ۱
مقدمه ۲
الف) طرح موضوع ۲
ب) اهمیت موضوع ۳
ج) اهداف تحقیق ۴
د) پرسش های تحقیق ۴
ه) فرضیه های تحقیق ۴
و) روش تحقیق ۵
ز) سازماندهی تحقیق ۵
بخش اول: کلیات  
فصل اول-  مفاهیم ۶
مبحث اول – اهميت تاسیس حقوقی ایفاء تعهد  توسط ثالث ۶
مبحث دوم- مفهوم تعهد و تمییز آن از اصطلاحات مشابه ۷
گفتار اول – مفهوم تعهد، دین، محکوم به و محکوم له ۷
بند اول – مفهوم تعهد و دين ۷
بند دوم- مفهوم محكوم به ۸
بند سوم- مفهوم محكوم له ۹
گفتار دوم – عناصر تعهد ۹
گفتارسوم – تمییز دین از مسئولیت و التزام به تادیه ۱۱
گفتار چهارم – تمییز تعهد از عقد ۱۲
گفتار پنجم – تعهدات قائم به شخص و غیر قائم به شخص (قابل انتقال) ۱۳
مبحث سوم- مفهوم و ماهیت وفاء به عهد ۱۴
گفتار اول- مفهوم ايفاء‌، وفاي به عهد و پرداخت ۱۴
بند اول – مفهوم ۱۴
بند دوم – بررسی موارد مشتبه ۱۷
اول-  پرداخت با چک ۱۷
دوم – پرداخت با حواله ۱۷
سوم- مواردی که در حکم پرداخت است ۱۸
گفتار دوم- ماهیت وفاء به عهد ۱۸
گفتار سوم- شیوه های پرداخت توسط ثالث ۲۰
بند اول- پرداخت مستقيم به متعهدله ۲۰
بند دوم- پرداخت ثالث از طريق معرفي مال به دايره اجرا ۲۱
بند سوم- پرداخت ثالث از طریق پرداخت طلب توقیف شده نزد شخص ثالث ۲۳
گفتار چهارم- انصراف ثالث از ايفاء تعهد يا پرداخت محكوم به ۲۳
مبحث چهارم- مفهوم ثالث و تبیین رابطه او با متعهد و محكوم عليه ۲۵
گفتار اول- مفهوم ثالث ۲۵
گفتار دوم- رابطه ثالث با متعهد ۲۷
مبحث پنجم-  اذن ۲۸
گفتار اول- مفهوم اذن و عناصر آن ۲۸
گفتار دوم- وجود استقلالی اذن ۲۹
گفتار  سوم- اذن در ایفاء ۳۰
گفتار چهارم – شرايط اذن در پرداخت ۳۰
گفتار پنجم- شرایط ماذون در پرداخت ۳۲
مبحث ششم- تمییز از تاسیسات حقوقی مشابه ۳۲
گفتار اول – تفاوت ايفاء تعهد و محكوم به توسط غير مديون و وکالت در پرداخت ۳۲
گفتار دوم – تفاوت ايفاء تعهد و محكوم به توسط غير مديون با قرض ۳۳
گفتار سوم -تفاوت ايفاء تعهد و محكوم به توسط غير مديون و ضمان ۳۴
گفتار چهارم- تفاوت ايفاء تعهد و محكوم به توسط غير مديون و قائم مقامي با پرداخت ۳۷
گفتار پنجم- تفاوت ايفاء تعهد و محكوم به توسط غير مديون و انتقال طلب ۳۸
مبحث هفتم – مبنای جواز ایفاء تعهد و محکوم به توسط ثالث در حقوق ایران ۴۰
گفتار اول- منافات نداشتن با قاعده عدم ولایت ۴۰
گفتار دوم- اداره فضولی امور غیر ۴۲
گفتار سوم – قصد تبرع ۴۴
فصل دوم- منابع پرداخت ايفاء تعهد و محكوم به توسط ثالث در حقوق ایران ۴۵
مبحث اول – در مقررات مدنی ۴۵
گفتاراول – ماده ۲۶۷ قانون مدنی ۴۵
گفتار دوم: غاصب پرداخت کننده دین غاصب متلف ۴۶
گفتار سوم- پرداخت کننده ثالث در مسئوليت ناشي از فعل غير ۴۶
مبحث دوم- پرداخت محکوم به و ایفاء تعهد توسط ثالث در قانون اجراي احکام مدني ۴۷
مبحث سوم- پرداخت محکوم به و ایفاء تعهد توسط ثالث در مقررات بيمه ۴۷
مبحث چهارم – پرداخت محکوم به و ایفاء تعهد توسط ثالث در قانون تجارت ۴۷
گفتار اول- مسئولين سند تجاري (ظهرنويس، ضامن، قبول کننده و تأديه کننده ثالث) پرداخت کننده دین صادرکننده آن ۴۷
گفتار دوم- متصدي حمل و نقل پرداخت کننده دین مأمور حمل و نقل ۴۸
مبحث پنجم- پرداخت محکوم به و ایفاء تعهد توسط ثالث در  مقررات ثبتی ۴۸
گفتاراول: پرداخت کنندة طلب بستانکار داراي وثيقه به مديون ۴۸
گفتار دوم- ماده۷ آئين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجراء و طرز رسيدگي به شکايت از عمليات اجرائي مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۹ ۴۹
فصل سوم- شرایط ایفاء تعهد و محکوم به توسط ثالث ۵۱
مبحث اول- مباشرتی نبودن تعهد ۵۱
مبحث دوم- عدم لزوم موافقت متعهد ۵۱
مبحث سوم – عدم لزوم موافقت متعهد له(امكان اجبار طلبكار به پذيرش وفاي به عهد در موارد پرداخت دين توسط ثالث ) ۵۲
مبحث چهارم- قصد ثالث برای پرداخت(پرداخت از روی اشتباه) ۵۲
مبحث  پنجم- مبحث پنجم: عدم لزوم موافقت دایره اجرا ۵۴
فصل چهارم- تفاوت ایفاء تعهد و پرداخت محکوم به توسط متعهد و ثالث ۵۵
مبحث اول – تفاوت در سقوط دین ۵۵
مبحث دوم- تفاوت در مورد دین طبیعی ۵۵
بخش دوم: آثار ايفاء تعهد و پرداخت محکوم به توسط ثالث  
فصل اول- آثار ايفاء تعهد و پرداخت محکوم به توسط ثالث در مقررات مختلف ۵۷
مبحث اول – در مقررات قوانين مدني ۵۷
گفتار اول- ماده ۲۶۷ قانون مدني ۵۷
بند اول – طرح مطلب ۵۷
بند دوم- تعیین حدود موضوع ۵۸
گفتار دوم – حق رجوع غاصب پرداخت كننده بدل به ايادي ديگر ۵۸
بند اول- طرح نظريات راجع به مبناي حق رجوع ۵۸
۱) نظريه ضمان ۵۹
۲) نظريه معاوضه ۵۹
۳) نظريه انتقال ذمه آخرين غاصب ۵۹
بند دوم – نقد و بررسي نظريات ۵۹
گفتار سوم- حق رجوع پرداخت كننده نفقه اقارب ۶۱
گفتار چهارم- حق رجوع کارفرماي پرداخت کننده خسارات زيانديده به کارگر مقصر ۶۳
بند اول: رجوع به کارگر از باب مسئوليت مدني كارگر در مقابل كارفرما ۶۴
بند دوم- حق رجوع كارفرما به كارگر عامل زيان از باب جانشيني با پرداخت ۶۴
مبحث دوم – در مقررات ثبتي ۶۵
گفتار اول – بستانکار پرداخت کننده حقوق بستانکار داراي وثيقه ۶۵
بند اول- شرايط پرداخت كننده ۶۶
۱- بستانكار بودن پرداخت كننده ۶۶
۲- پرداخت بايد كامل باشد ۶۶
۳- پرداخت كننده بايد بستانكار قبل از دريافت كننده باشد. ۶۷
۴- حق بازداشت اموال بدهكار ۶۷
بند دوم- شرايط دريافت كننده ۶۷
۱- دريافت كننده بايد بستانكار دارنده وثيقه با حق تقدم باشد ۶۷
۲- پرداخت طلب بستانكار دريافت كننده، نبايد به ضرر او باشد ۶۸
گفتار دوم- وارث پرداخت کننده دين مورث ۶۸
گفتار سوم- ماده ۷ آئين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجراء و طرز رسيدگي به شکايت از عمليات اجرائي مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۹ ۷۰
مبحث سوم – در مقررات اجراي احکام مدني ۷۳
گفتار اول- پرداخت توسط محكوم له در حق وثيقه طلبكار ديگر محكوم عليه ۷۳
گفتار دوم – پرداخت توسط محكوم له براي حق الزحمه حافظ و ارزياب ۷۴
مبحث چهارم- در مقررات تجاری ۷۵
گفتار اول- پرداخت وجه سند تجاري توسط ظهرنويس ۷۵
گفتار دوم- پرداخت وجه اسناد تجاري توسط ثالث ۷۵
گفتار سوم- حق رجوع ضامن اسناد تجاري ۷۶
گفتار چهارم- حمل و نقل ۷۷
بند اول- نظريه مسئوليت قراردادي ۷۷
بند دوم- مسئوليت غير قراردادي ۷۷
بند سوم- جانشيني و حق رجوع متصدي حمل و نقل در حقوق صاحب كالا ۷۷
گفتار پنجم- ايفاء تعهد و محكوم به توسط غير مديون در ضمان تجاري ۷۹
مبحث پنجم- در مقررات بيمه ۸۲
گفتار اول- شرايط حق رجوع بيمه گر ۸۳
بند اول: پرداخت قبلي غرامت ۸۳
بند دوم-  التزام بيمه گر به پرداخت غرامت ۸۴
بند سوم- مسئوليت مدني ثالث ۸۴
گفتار دوم – قلمرو حق رجوع بيمه گر ۸۴
بند اول-  از نقطه نظر انواع بيمه ها ۸۵
بند دوم- از نقطه نظر حدود حق رجوع ۸۷
مبحث ششم- آثار ايفاء نسبت به ثالث پرداخت کننده در قوانين تامين اجتماعي ۸۷
گفتار اول- مبناي حق رجوع سازمان تامين اجتماعي به مسئولان حادثه(محكوم عليه) ۸۸
بند اول- تئوري مسئوليت مدني ۸۸
بند دوم- تئوري قائم مقامي ۸۸
گفتار دوم- تعارض رجوع سازمان به كارفرما و توجيه آن ۸۹
گفتار سوم- شرايط قائم مقامي ۸۹
بند اول- خسارت ناشي از فعل ثالث باشد ۸۹
بند دوم- مسئول بودن ثالث ۹۱
بند سوم – پرداخت يا جبران خسارت ۹۱
گفتار چهارم- زمان رجوع ۹۲
مبحث هفتم – جانشيني و حق رجوع صندوقهاي تأمين خسارتهاي بدني و بيت المال ۹۳
گفتار اول – جانشيني و حق رجوع صندوقهاي تأمين خسارتهاي بدني ۹۳
گفتار دوم – جانشيني و حق رجوع بيت المال ۹۴
فصل دوم – نظريه عمومي جانشيني با پرداخت ۹۶
مبحث اول- مفهوم نظريه ۹۶
مبحث دوم – موارد تحقق جانشینی با پرداخت ۹۸
گفتار اول- در صورتی که پرداخت كننده ملزم به پرداخت دين ديگري باشد ۹۸
بند اول – مفهوم ۹۸
بند دوم- مصاديق (قلمرو شمول) ۹۹
يك: تعهدات تضامني ۹۹
۱- تئوري نمايندگي ۹۹
۲- تئوري اداره مال غير ۱۰۰
۳- تئوري ضمان مسئولان تضامني از يكديگر ۱۰۰
دو: تضامن ناقص ۱۰۰
سه: تعهدات تجزيه ناپذير ۱۰۱
چهار: مسئوليت ناشي از فعل غير ۱۰۲
گفتار دوم- ذينفع بودن پرداخت كننده در تأديه دين ديگري ۱۰۲
مبحث سوم – شرایط جانشینی با پرداخت ۱۰۳
گفتار اول- لزوم پرداخت ۱۰۳
بند اول- مفهوم ۱۰۳
بند دوم- مبنای شرط ۱۰۴
بند سوم- استثناء ‌شرط پرداخت در قوانين ۱۰۵
بند چهارم- نحوه پرداخت ۱۰۶
گفتار دوم – شرايط پرداخت كننده يا عامل پرداخت ۱۰۶
بند اول) پرداخت كننده بايد شخصي غير از مديون اصلي باشد ۱۰۷
بند دوم) پرداخت بايد به نام و حساب پرداخت كننده باشد ۱۰۸
بند سوم) پرداخت كننده بايد مباشرتا یا توسط نماینده خود پرداخت كند ۱۰۸
بند چهارم) پرداخت كننده نبايد قصد تبرع داشته باشد ۱۰۹
مبحث  چهارم- آثار جانشيني با پرداخت ۱۰۹
گفتار اول- آثار جانشيني نسبت به پرداخت كننده ۱۰۹
بند اول- انتقال طلب ۱۱۰
بند دوم) انتقال توابع طلب ۱۱۰
الف) انتقال اوصاف طلب ۱۱۰
ب)انتقال اوصاف دعوي ۱۱۱
ج)صلاحيت دادگاه ۱۱۱
بند سوم-  استثنائات وارد بر اصل اثر انتقالي جانشيني ۱۱۱
الف) وقتي كه حقوق دائن جنبه شخصي دارد ۱۱۱
ب) وقتي كه پرداخت كننده خود نيز يكي از بدهكاران تضامني باشد ۱۱۲
ج) وقتي كه طلب با پرداخت كمتر ساقط شده باشد ۱۱۳
د) وقتي كه جانشين بخشي از طلب را پرداخته باشد ۱۱۴
گفتار دوم- آثار جانشيني نسبت به دريافت كننده ۱۱۴
بند اول) عدم اقدام عليه جانشين و همكاري با او در وصول طلبش ۱۱۵
بند دوم ) عدم ضمان دریافت کننده در مقابل جانشین نسبت  به عدم وجود طلب ۱۱۶
گفتار سوم- آثار جانشینی نسبت به مدیون ۱۱۷
بند اول- قابلیت استناد جانشینی پرداخت کننده در مقابل مدیون ۱۱۷
بند دوم – قابليت استناد ايرادات و دفاعيات ۱۱۸
۱- ايرادات استنادي قبل از پرداخت موجود باشد ۱۱۸
۲- ايرادات نبايد جنبه شخصي داشته باشد ۱۱۸
بند سوم- اثر حكم عليه جانشين نسبت به مديون ۱۱۸
گفتار چهارم- آثار قائم مقامي نسبت به اشخاص ثالث ۱۱۹
نتیجه گیری ۱۲۰
پیشنهادات ۱۲۶
منابع و مآخذ ۱۲۷
چکیده انگلیسی ۱۳۱
مطلب مشابه :  پايان نامه ارشد حقوق:تبیین ایرادها و نقایص جرم انگاری جاسوسی در حقوق ایران

 


 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق

۱) با تبیین و تشریح مفاهیم به کار گرفته شده از طریق تطبیق و مقایسه در حقوق ایران و سایر کشورها  می­توان به این نکته پی برد که قانونگذار تا چه میزان در بحث جبران خسارت موفق بوده است.

۲) نقد و بررسی قواعد مربوط به مسئولیت مدنی و حمایت از خسارت دیدگان و ارایه پیشنهاداتی برای ارائه راهکارهایی در مورد ارتقاء سطح قوانین.

۳) بررسی خاصیت جبران کنندگی مسئولیت مدنی در ایران و بیان وجوه اشتراک و افتراق آن در حقوق ایران و سایر کشورها.

۴) فراهم نمودن امکان دستیابی برای محققان و دانشجویان به منابع خارجی موضوع تحقیق.

د) پرسش هاي تحقيق

۱) آیا پرداخت محکوم به  وتعهد توسط شخص غیر مدیون نافذ است؟

۲) آیا برای پرداخت محکوم به  وتعهد توسط شخص غیر مدیون اذن محکوم علیه و متعهد و محکوم له یا مرجع اجرا کننده لازم و ضروری است؟

۳) ثالث غیر ماذون تحت چه شرایطی بعد از پرداخت حق رجوع به متعهد و محکوم علیه را دارد؟

۴) آیا علی رغم قاعده کلی موضوع ماده ۲۶۷ قانون مدنی می توان از مقررات مختلف که متضمن جواز رجوع برای ثالث غیر ماذون می باشد، یک قاعده کلی با عنوان قائم مقامی با پرداخت را پردازش کرد. بر فرض امکان شرایط و آثار این قائم مقامی و مبنای آن چیست؟

۵) تفاوت حکم مقرر در ماده ۷ آئين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجراء و طرز رسيدگي به شکايت از عمليات اجرائي مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۹ با  تبصره ۱ ماده ۳۴مکرر چيست؟ آيا با وجود حکم مقرر در تبصره ماده اخير الذکر ضرورتي به تصويب قانون فوق الذکر وجود داشته است؟آيا حکم ماده ۷ استثنائي است يا موافق قاعده و آيا قابل تسري به ساير موارد؛ از جمله مواردي که اصلا اجرائيه ثبتي نيز صادر نشده مي باشد؟

مطلب مشابه :  پايان نامه درباره نقش راهکارهای حمایت از حقوق سهامداران اقلیت