دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 احکام قانون مدنی در خصوص اموال مثلی و قیمی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

– فصل دوم : بررسی مفهوم اجرا و انواع عملیات اجرایی
با توجه به موضوع این رساله که بررسی مثل و قیمت در اجرای احکام و اسناد است ، لذا لازم می‌آید تا با مفهوم اجرا و انواع عملیات اجرایی آشنا شویم.
مبحث اول : مفهوم اجرا
اجرا در لغت به معنی روان و جاری ساختن است و در اصطلاح به معنی به مرحله اجرا گذاشتن حکمی که قطعیت یافته است و در مورد سند ، عملی ساختن و برآوردن تعهدی است که شخص در ضمن سند بر عهده گرفته است .
در تعریف دیگری از مفهوم اجرا آمده است .« اجرا در معنای حقوقی آن عبارت است از اعمال قدرت عمومی برای اجبار محکوم علیه و متعهد به انجام تعهدات و الزاماتی که به امر قانون و یا به تمایل خود عهده دار گردیده است .» [1]
توجه به تعریف مذکور وجود چند عنصر را در اجرای احکام و اسناد نشان می‌دهد که عبارتند از :
1- اعمال قدرت عمومی یا دخالت قوه قهریه عمومی در مواردی که محکوم علیه با متعهد از اجرای مفاد حکم یا سند استنکاف می‌نماید و محکوم له و متعهد له نمی‌توانند مفاد حکم و سند را به مورد اجرا گذارد ، بلکه این اثر پس از طی تشریفات لازم از طریق مقامات صالحه با استفاده از قوای عمومی صورت می‌پذیرد .
2- وجود حکم قضایی یا سند لازم الاجرا ، تنها در صورتی که حکم قطعی و لازم الاجرایی از مرجع قضایی صالح صادر شده باشد ، یا سندی رسمی به مرحله اجرا رسیده باشد ، اجرا با دخالت قوای عمومی انجام می‌گیرد .
3- استنکاف محکوم علیه یا متعهد از اجرای مفاد حکم یا سند ، چنانچه محکوم علیه یا متعهد یک حکم قضائی یا سند لازم الاجرا طوعاً مفاد حکم یا سند را به مورد اجرا گذارد نوبت به مرحله اجرا نمی‌رسد و شرط دخالت متصدیان اجرا ، عدم تسلیم محکوم علیه یا متعهد به اجرای اختیاری حکم یا سند لازم الاجرا است . [2]
مبحث دوم : انواع عملیات اجرایی
با توجه به تعاریف ذکر شده و مستنبط از قوانین مختلف اجرایی از جهت موضوع دو نوع از اجرا منفک از هم و قابل توجه است . اول : اجرای اسناد رسمی و لازم الاجرا ، دوم : اجرای احکام
[1]– صدرزاده افشار، سید محمد، آئین دادرسی مدنی و بازرگانی، جلد سوم، چاپ دوم، انتشارات جهاد دانشگاهی،1373، پاورقی صفحه 30
[2]– همان ، صفحه30

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سئوالات تحقیق
1- آیا احکام و آثار مثل و قیمت در اجرای احکام و اسناد همانند احکام و آثار اموال مثلی و قیمی در قانون مدنی است ؟
2- آیا عرف در همه موارد می تواند به عنوان یک معیار برای تشخیص اموال مثلی و قیمی ملاک عمل قرار گیرد ؟
3- با توجه به احکام مثلی و قیمی ،  برخورد رویه قضائی در خصوص نحوه جبران خسارت وارده چگونه است .
ج :اهداف تحقیق  
علاوه بر قانون مدنی در قانون اجرای احکام مدنی و همچنین در آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا ، عنوان مثلی و قیمی استعمال شده است . اما احکام مثلی و قیمی در این قوانین ( قوانین اجرایی) به طور دقیق بیان نشده است و این امر موجب شده تا در این زمینه ابهامات و سوالاتی به وجود بیاید و محاکم و قسمت های اجرای احکام و اسناد را با مشکلاتی رو به رو سازد . لذا یکی از اهداف رساله حاضر این است که با کمک  احکام قانون مدنی در خصوص اموال مثلی و قیمی بتوانیم ابهامات و ایرادات موجود در قانون اجرای احکام و آیین نامه مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا را بر طرف نموده تا روند عملیات اجرایی  با مشکل مواجه نگردد.