دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی اشتباه در حقوق کیفری ایران(حال و آینده)

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                     صفحه                                      
چكيده …………………………………….  1
فصل اول؛ كليات تحقيق ……………………… 2
1-1- بيان مسأله …………………………… 4
1-2- اهداف تحقيق…………………………… 4
1-3- سوال هاي تحقيق………………………… 4
1-4- فرضيه هاي تحقيق……………………….. 4
1-5- روش تحقيق…………………………….. 5
1-6- ساختار تحقيق………………………….. 5
فصل دوم؛ مسئووليت كيفري و اشتباه …………… 6
2-1- مقدمه ……………………………….. 7
2-2- مسئووليت كيفري ……………………….. 8
2-2-1- مفهوم مسئووليت كيفري ………………… 10
2-2-2- تفاوت مسئووليت كيفري و مسئووليت مدني …. 12
2-2-2-1-از قانون مجازات عمومي1304 تا قانون مجازات اسلامي 1370 13
2-2-2-2- لايحه­ي قانون مجازات اسلامي …………… 15
2-3- اركان مسئووليت كيفري ………………….. 19
2-3-1- ادراك ……………………………… 20
2-3-1-1- مفهوم ادراك و تمييز ……………….. 22
2-3-1-2- معاني رشد در لغت و اصطلاح …………… 24
2-3-1-3- بلوغ و رابطه آن با رشد …………….. 27
2-3-2- نقش ادراك در مسئوليت كيفري …………… 30
2-3-3- عقل در مقررات جزايي اسلام و ايران ……… 31
2-3-3-1- اختيار …………………………… 33
2-4- مفاهيم و بنيان­هاي اساسي جهل و اشتباه …… 40
2-4-1- تعريف اشتباه ……………………….. 41
2-4-2-مقايسه مفهوم جهل و اشتباه و موارد مشابه آن 42
2-4-2-1- جهل ……………………………… 42
2-4-2-2- اشتباه …………………………… 43
2-4-2-3- غلط ……………………………… 44
2-4-2-4- خطا ……………………………… 45
2-4-2-5- سهو ……………………………… 45
2-4-2-6- غفلت …………………………….. 46
2-4-2-7- نسيان ……………………………. 46
2-4-3- تفاوت ميان جهل و نسيان ………………. 46
2-4-4- جايگاه اشتباه در حقوق جزا ……………. 49
2-4-4-1- اشتباه در قانون …………………… 50
2-4-4-2- اشتباه در عمل …………………….. 52
فصل سوم؛ انواع جهل و اشتباه در اعمال حقوق عرفي . 54
3-1- جهل مركب …………………………….. 55
3-1-1-اشتباه ناشي از تدليس غير (عامل بيروني) … 55
3-1-2-اشتباه ناشي از توهم و گمان خود شخص (عامل دروني)   56
3-1-3- جهل به قانون و موضوع ………………… 56
3-2- جهل بسیط (شبهه) ………………………. 57
3-2-1- شبهه موضوعي ………………………… 57
3-2-1-1- اشتباه در جرايم عمدي ………………. 57
3-2-1-2- اشتباه در جرايم غيرعمدي ……………. 62
3-2-2- شبهه حكمي ………………………….. 62
3-3- انواع جهل و جايگاه آن در فقه شيعه ……… 64
3-3-1- جهل و شبهه حكميه ……………………. 65
3-3-2- جهل و شبهه موضوعيه ………………….. 65
3-3-3- جهل تقصيري …………………………. 67
3-3-4- جهل قصوري ………………………….. 68
3-4- جايگاه جهل در حقوق اسلامي ………………. 69
3-4-1- جايگاه جهل در جرائم مستوجب حد ………… 69
3-4-2-جايگاه جهل و شبهه درجرايم مستوجب قصاص وديات   72
3-4-2-1- قصاص …………………………….. 72
3-4-2-2- ديات …………………………….. 76
3-4-3- جايگاه جهل، شبهه در جرائم مستلزم تعزيرات 76
فصل چهارم؛ قلمرو تأثير جهل و اشتباه بر مسئوولیت كيفري   80
4-1- قلمرو تأثير جهل بر مسئووليت كيفري در حقوق جزاي عرفي    81
4-2- قلمرو تأثير جهل بر مسئووليت كيفري در حقوق اسلامي    82
4-2-1- ادله و مستندات تأثير جاهل بر مسئووليت كيفري  82
4-2-1-1- ادله برائت ……………………….. 83
4-2-1-2- قاعده درأ ………………………… 84
4-2-2- ادله و مستندات عدم تأثير جهل بر مسئووليت كيفري   98
4-2-2-1- قاعده اشتراك احكام ميان عالم و جاهل ….  99
4-2-2-2- قاعده وجوب تعلم احكام ……………… 101
4-2-2-3- فرض عالم بودن افراد به احكام اسلامي…… 101
4-2-2-4- اَلْجَمعْ مَهْما اَمكَنَ اُولي مِنَ الطَّرح ………. 103
4-3- قلمرو تأثير جهل بر مسئووليت كيفري در قوانين و مقررات جزايي ايران ……………………………………. 106
4-3-1- تأثير جهل بر مسئووليت كيفري در جرائم مستوجب حد   106
4-3-1-1- جرم زنا…………………………… 107
4-3-1-2- حد مسكر…………………………… 108
4-3-1-3- جرم سرقت………………………….. 109
4-3-2- تأثير جهل بر مسئووليت كيفري در جرائم مستوجب قصاص 110
4-3-2-1- اشتباه در هدف (اشتباه در شخص طرف) …… 112
4-3-2-2- اشتباه در هويت مجني عليه (اشتباه در شخصيت) 114
4-3-3- تأثير جهل بر مسئووليت كيفري در جرائم مستوجب ديه 116
4-3-4- تأثير جهل بر مسئووليت كيفري در جرائم مستوجب تعزير     117
4-3-4-1- جهل حكمي …………………………. 117
4-3-4-2- جهل موضوعي ……………………….. 118
فصل پنجم؛ نتيجه­گيري ………………………. 121
5-1- جمع­بندي و نتيجه­گيري …………………… 122
منابع و مأخذ ……………………………… 126
 
 
 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق
بررسي و تحليل اشتباه حكمي و موضوعي و تاثيرهاي متفاوت آن دو در حقوق كيفري ايران نسبت به جرم، مسئوليت كيفري و مجازات در حقوق موضوعه و آتي ايران و همچنين مفهوم مسئوليت كيفري و اركان آتي و نهايتا” رفع ابهامات و خلاء هاي قانوني پيرامون موضوع اشتباه در قوانين موضوعه ايران ( حال و آينده ) از طريق ارائه تفسيرها و راه حل هاي منطقي و حقوقي به منظور ارتقاء سطح كيفي نظام عدالت كيفري ايران
1-3- سوال هاي تحقيق

  • اشتباه حكمي و موضوعي داراي تاثيرو نقش يكساني در حقوق كيفري اند يا متفاوت ؟
  • اشتباه حكمي چه تاثيري مي تواند مي تواند بر مسئوليت كيفري داشته باشد؟
  • تاثير اشتباه موضوعي در حالات مختلف مسئوليت كيفري چگونه است؟
  • موضع مقنن كيفري موضوع ايران درباره تاثير جهل و اشتباه چگونه است؟
  • موضع مقنن كيفري ايران در لايحه جديد قانون مجازات اسلامي در ارتباط با تاثير اشتباه در مسئوليت كيفري و مجازات چگونه است؟