دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی اشتباه در حقوق کیفری ایران(حال و آینده)

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                     صفحه                                      

چكيده …………………………………….  ۱

فصل اول؛ كليات تحقيق ……………………… ۲

۱-۱- بيان مسأله …………………………… ۴

۱-۲- اهداف تحقيق…………………………… ۴

۱-۳- سوال هاي تحقيق………………………… ۴

۱-۴- فرضيه هاي تحقيق……………………….. ۴

۱-۵- روش تحقيق…………………………….. ۵

۱-۶- ساختار تحقيق………………………….. ۵

فصل دوم؛ مسئووليت كيفري و اشتباه …………… ۶

۲-۱- مقدمه ……………………………….. ۷

۲-۲- مسئووليت كيفري ……………………….. ۸

۲-۲-۱- مفهوم مسئووليت كيفري ………………… ۱۰

۲-۲-۲- تفاوت مسئووليت كيفري و مسئووليت مدني …. ۱۲

۲-۲-۲-۱-از قانون مجازات عمومي۱۳۰۴ تا قانون مجازات اسلامي ۱۳۷۰ ۱۳

۲-۲-۲-۲- لايحه­ي قانون مجازات اسلامي …………… ۱۵

۲-۳- اركان مسئووليت كيفري ………………….. ۱۹

۲-۳-۱- ادراك ……………………………… ۲۰

۲-۳-۱-۱- مفهوم ادراك و تمييز ……………….. ۲۲

۲-۳-۱-۲- معاني رشد در لغت و اصطلاح …………… ۲۴

۲-۳-۱-۳- بلوغ و رابطه آن با رشد …………….. ۲۷

۲-۳-۲- نقش ادراك در مسئوليت كيفري …………… ۳۰

۲-۳-۳- عقل در مقررات جزايي اسلام و ايران ……… ۳۱

۲-۳-۳-۱- اختيار …………………………… ۳۳

۲-۴- مفاهيم و بنيان­هاي اساسي جهل و اشتباه …… ۴۰

۲-۴-۱- تعريف اشتباه ……………………….. ۴۱

۲-۴-۲-مقايسه مفهوم جهل و اشتباه و موارد مشابه آن ۴۲

۲-۴-۲-۱- جهل ……………………………… ۴۲

۲-۴-۲-۲- اشتباه …………………………… ۴۳

۲-۴-۲-۳- غلط ……………………………… ۴۴

۲-۴-۲-۴- خطا ……………………………… ۴۵

۲-۴-۲-۵- سهو ……………………………… ۴۵

۲-۴-۲-۶- غفلت …………………………….. ۴۶

۲-۴-۲-۷- نسيان ……………………………. ۴۶

۲-۴-۳- تفاوت ميان جهل و نسيان ………………. ۴۶

۲-۴-۴- جايگاه اشتباه در حقوق جزا ……………. ۴۹

۲-۴-۴-۱- اشتباه در قانون …………………… ۵۰

۲-۴-۴-۲- اشتباه در عمل …………………….. ۵۲

فصل سوم؛ انواع جهل و اشتباه در اعمال حقوق عرفي . ۵۴

مطلب مشابه :  مطلوبیت و عدم مطلوبیت تصویب متن اصلاحیه اساسنامه-دانلود پايان نامه ارشد حقوق

۳-۱- جهل مركب …………………………….. ۵۵

۳-۱-۱-اشتباه ناشي از تدليس غير (عامل بيروني) … ۵۵

۳-۱-۲-اشتباه ناشي از توهم و گمان خود شخص (عامل دروني)   ۵۶

۳-۱-۳- جهل به قانون و موضوع ………………… ۵۶

۳-۲- جهل بسیط (شبهه) ………………………. ۵۷

۳-۲-۱- شبهه موضوعي ………………………… ۵۷

۳-۲-۱-۱- اشتباه در جرايم عمدي ………………. ۵۷

۳-۲-۱-۲- اشتباه در جرايم غيرعمدي ……………. ۶۲

۳-۲-۲- شبهه حكمي ………………………….. ۶۲

۳-۳- انواع جهل و جايگاه آن در فقه شيعه ……… ۶۴

۳-۳-۱- جهل و شبهه حكميه ……………………. ۶۵

۳-۳-۲- جهل و شبهه موضوعيه ………………….. ۶۵

۳-۳-۳- جهل تقصيري …………………………. ۶۷

۳-۳-۴- جهل قصوري ………………………….. ۶۸

۳-۴- جايگاه جهل در حقوق اسلامي ………………. ۶۹

۳-۴-۱- جايگاه جهل در جرائم مستوجب حد ………… ۶۹

۳-۴-۲-جايگاه جهل و شبهه درجرايم مستوجب قصاص وديات   ۷۲

۳-۴-۲-۱- قصاص …………………………….. ۷۲

۳-۴-۲-۲- ديات …………………………….. ۷۶

۳-۴-۳- جايگاه جهل، شبهه در جرائم مستلزم تعزيرات ۷۶

فصل چهارم؛ قلمرو تأثير جهل و اشتباه بر مسئوولیت كيفري   ۸۰

۴-۱- قلمرو تأثير جهل بر مسئووليت كيفري در حقوق جزاي عرفي    ۸۱

۴-۲- قلمرو تأثير جهل بر مسئووليت كيفري در حقوق اسلامي    ۸۲

۴-۲-۱- ادله و مستندات تأثير جاهل بر مسئووليت كيفري  ۸۲

۴-۲-۱-۱- ادله برائت ……………………….. ۸۳

۴-۲-۱-۲- قاعده درأ ………………………… ۸۴

۴-۲-۲- ادله و مستندات عدم تأثير جهل بر مسئووليت كيفري   ۹۸

۴-۲-۲-۱- قاعده اشتراك احكام ميان عالم و جاهل ….  ۹۹

۴-۲-۲-۲- قاعده وجوب تعلم احكام ……………… ۱۰۱

۴-۲-۲-۳- فرض عالم بودن افراد به احكام اسلامي…… ۱۰۱

۴-۲-۲-۴- اَلْجَمعْ مَهْما اَمكَنَ اُولي مِنَ الطَّرح ………. ۱۰۳

۴-۳- قلمرو تأثير جهل بر مسئووليت كيفري در قوانين و مقررات جزايي ايران ……………………………………. ۱۰۶

مطلب مشابه :  پايان نامه درباره تاثیر اسناد بین‌المللی و کنوانسیون‌های مواد مخدر و رونگردان بر روی قوانین داخلی ایران

۴-۳-۱- تأثير جهل بر مسئووليت كيفري در جرائم مستوجب حد   ۱۰۶

۴-۳-۱-۱- جرم زنا…………………………… ۱۰۷

۴-۳-۱-۲- حد مسكر…………………………… ۱۰۸

۴-۳-۱-۳- جرم سرقت………………………….. ۱۰۹

۴-۳-۲- تأثير جهل بر مسئووليت كيفري در جرائم مستوجب قصاص ۱۱۰

۴-۳-۲-۱- اشتباه در هدف (اشتباه در شخص طرف) …… ۱۱۲

۴-۳-۲-۲- اشتباه در هويت مجني عليه (اشتباه در شخصيت) ۱۱۴

۴-۳-۳- تأثير جهل بر مسئووليت كيفري در جرائم مستوجب ديه ۱۱۶

۴-۳-۴- تأثير جهل بر مسئووليت كيفري در جرائم مستوجب تعزير     ۱۱۷

۴-۳-۴-۱- جهل حكمي …………………………. ۱۱۷

۴-۳-۴-۲- جهل موضوعي ……………………….. ۱۱۸

فصل پنجم؛ نتيجه­گيري ………………………. ۱۲۱

۵-۱- جمع­بندي و نتيجه­گيري …………………… ۱۲۲

منابع و مأخذ ……………………………… ۱۲۶

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

بررسي و تحليل اشتباه حكمي و موضوعي و تاثيرهاي متفاوت آن دو در حقوق كيفري ايران نسبت به جرم، مسئوليت كيفري و مجازات در حقوق موضوعه و آتي ايران و همچنين مفهوم مسئوليت كيفري و اركان آتي و نهايتا” رفع ابهامات و خلاء هاي قانوني پيرامون موضوع اشتباه در قوانين موضوعه ايران ( حال و آينده ) از طريق ارائه تفسيرها و راه حل هاي منطقي و حقوقي به منظور ارتقاء سطح كيفي نظام عدالت كيفري ايران

۱-۳- سوال هاي تحقيق

  • اشتباه حكمي و موضوعي داراي تاثيرو نقش يكساني در حقوق كيفري اند يا متفاوت ؟
  • اشتباه حكمي چه تاثيري مي تواند مي تواند بر مسئوليت كيفري داشته باشد؟
  • تاثير اشتباه موضوعي در حالات مختلف مسئوليت كيفري چگونه است؟
  • موضع مقنن كيفري موضوع ايران درباره تاثير جهل و اشتباه چگونه است؟
  • موضع مقنن كيفري ايران در لايحه جديد قانون مجازات اسلامي در ارتباط با تاثير اشتباه در مسئوليت كيفري و مجازات چگونه است؟
مطلب مشابه :  حق شرط بر معاملات حقوق بشری با تمرکز بر میثاقین-دانلود پايان نامه ارشد