دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مبانی فقهی حقوقی رفتارمسالمت آمیز با غیرمسلمانان دردولت اسلامی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

منابع حقوق بین الملل اسلام:

منابع حقوق بین الملل اسلام عبارتند از: “وحی(قرآن وسنت)،عقل،عرف،قراردادهای بین المللی، نظریات علماء وفقهای اسلامی،عدل وانصاف،اصول مسلم پذیرفته شده بین دولت ها”[1] برهمین اساس دکتر ضیایی بیگدلی منابع حقوق اسلام را چنین برشمردند”منابع حقوق اسلام عبارتند ازکتاب(قرآن کریم)،سنت،اجماع وعقل(ویابه نظراهل تسنن :قیاس)[2] .لذا دراین مبحث به بررسی اجمالی منابع حقوق بین الملل اسلام پرداخته می شود:

1- قرآن وسنت:

– قرآن کریم:قرآن کریم مهمترین واصیل ترین منبع حقوق اسلام است. قرآن یک سند چند وجهی است اما در عین حال به عنوان قانون اساسی عمل میکند. مانند بسیاری دیگر از قوانین اساسی، قرآن پر از بیانات گوناگونی است که تفاسیر متفاوتی دارد و برای تفسیر قرآن باید از سیره و عقل و اجماع کمک گرفت.درتفسیرآیه 36سوره مبارکه نساء یک سلسله ازحقوق اسلامی اعم از حق خدا،حقوق مردم وآداب معاشرت ورفتار با مردم بیان شده است.ویا در آیه یک سوره مائده به مواردی همچون لزوم وفای به عهد وپیمان وقرارداد ها اشاره دارد.لذا ،قرآن مهمترین منبع حقوق  خواهد بود.

– سنت:سنت درلغت معانی متعددی دارد مانند طریق وروش ولی دراصطلاح دومعنای ذیل متصوراست”اول:به مفهوم مستحب که یکی ازاحکام پنجگانه است ودرمقابل واجب ،حرام ،مکروه ومباح آمده است ودوم: درمیان اهل سنت به معنای قول،فعل وتقریر شخص پیامبراست ودرمیان فقهای شیعه عبارتست ازقول فعل وتقریر معصوم(ع)” [3]

پس به طورکلی وحی شامل قرآن وسنت می شود ومنظورازسنت ،قول ،فعل وتقریر معصوم می باشد که اعم ازرسول اکرم(ص) وائمه اطهار(ع)وحضرت فاطمه زهرا(س) می باشد.

 

2- عقل: عقل هم دربسیاری ازموارد می تواند به عنوان منبع اصلی حقوق بین الملل اسلامی شناخته شود ومنشاء تهیه بسیاری ازقوانین ومقررات بین المللی گردد.”میرزای قمی درکتاب قوانین الاصول درتعریف دلیل عقلی می نویسد:دلیل عقلی عبارتست ازحکم عقل که بوسیله آن به حکم شرع می رسیم وازعلم به حکم عقل،علم به حکم شرعی پیدا می کنیم”[4]

دلایل یا احکام عقلی را به دو قسم تقسیم کرده اند:مستقلات عقلی واستلزامات عقلی.

“مستقلات عقلی:دلایل یا احکام مستقل عقلی احکامی هستند که درنتیجه ادراک مستقیم عقل به دست آیند،بدون دخالت ویاری جستن وضمیمه کردن حکمی شرعی.به طور مثال عقل انسان مستقلا، خیانت درامانت را عملی زشت ومذموم می داندوحکم به محکومیت خائن می دهد،بی آنکه توجه داشته باشد که این امر شرعاً محکوم است یا خیر.قواعدی چون قاعده اضطرار وقاعده لاضرر ازمستقلات عقلیه است.

[1] کرمانی نژاد عبدالله ،پیشین،ص15

[2] ضیایی بیگدلی محمدرضا،اسلام وحقوق بین الملل،تهران، انتشارات گنج دانش ،1384،ص28

[3] عظیمی شوشتری عباسعلی ،پیشین ،ص45

[4] همان،ص50

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق:

درتحقیق پیش رو دستیابی به اهداف ذیل مد نظر می باشد:

1) پیروان ادیان(یهودیت ومسیحیت) با گذشت زمان و در اثر دوری از رهبری اولیای خدا، بتدریج در بین آنها انحرافاتی ایجادشده و گاه تحت تأثیر ملل دیگر، منکر زندگی مسالمت‏آمیز با پیروان دیگر مذاهب شده‏اند

2) اگربه اصول بنیادین واساسی اسلام دراین زمینه پرداخته شود،قطعاً منجربه رشد ونفوذ بیشتراسلام درسطح جهانی خواهد شد.

3) تغییر نگرش جامعه بین الملل درخصوص دین اسلام که همواره به عنوان یک دین همراه با خشونت معرفی شده است.

4) یکی ازاهداف اساسی انقلاب اسلامی ایران،صدورانقلاب به دیگرکشورهامی باشدکه یکی از راههای موثرومفید،ایجاد الگویی در  رفتارمسالمت آمیز با دیگران است.

ج)سوالات تحقیق:

به دلیل توجه واهمیت بحث وتاکید مبانی فقهی وحقوقی اسلام مبنی بر اصول اساسی انسانی مانندآزادی های فردی ،اجتماعی ومعنوی ورعایت حقوق شهروندی می توان به سوالات ذیل توجه نمود:

1) دين مبين اسلام در خصوص اين اصل نوظهور حقوق بين الملل چه ديدگاهي و موضعي دارد؟

2)هدف اصلی اسلام از این اقدام چه می باشد؟

3)نگاه جمهوری اسلامی بر حقوق اقلیت ها و رفتار مسالمت آمیز با آنها چیست؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه مبانی فقهی حقوقی رفتارمسالمت آمیز با غیرمسلمانان دردولت اسلامی مبتنی برحقوق بین الملل اسلام

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه مبانی فقهی حقوقی رفتارمسالمت آمیز با غیرمسلمانان دردولت اسلامی مبتنی برحقوق بین الملل اسلام