دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 صلاحیت قضایی قراردادی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

بند سوم :قرارداد به تراضی[1]

در قراردادی که به صورت تراضی به وجود می آید  مهمترین نشانه آن نبود تشریفات و عملهای مربوط به عقود عهدی و تملیکی است . در مبسوط  ترمینولوژی آمده است :« هر قرارداد که به صرف تراضی بسته شود و حاجت به رعایت تشریفات (مانند تنظیم سند) و یا تحویل مورد عقد( عقد عینی) نباشد.»[2]که البته این تعریف کاملی نمی تواند از قرارداد به تراضی باشد چراکه قراردادی که با تراضی بسته می شود ممکن است که یکی از ملاکها و شروط آن وجود تشریفات باشد ویا اینکه طرفین بر وجود تشریفات نیز تراضی نمایند . در اینصورت آیا نباید این قرار داد را از جمله قرارداد به تراضی دانست ؟ مسلماً که باید آنرا قرارداد به تراضی بدانیم چراکه قراردادبه موجب تراضی ایجاد گردید است.

همچنین توضیح بیشتر آن در ترمینولوژی حقوق به این گونه وصف گردیده :

«قراردادی که اثر حقوقی آن به صرف اعلام قصد طرفین حاصل شود و محتاج به عمل دیگری از قبیل قبض واقباض نباشد . این اصطلاح  جدید و از حقوق اروپا ماخوذ است و در مقابل آن “قراردادحقیقی”[3] را نهاده اند (که ترجمه درستی نیست زیرا قرارداد به تراضی هم قرارداد حقیقی است و بهتر بود قرارداد فعلی یا قرارداد عملی یا قرارداد بالفعل به آن گفته می شد.) که اثر حقوقی پس از قبض و اقباض حاصل می شود و نیز قرارداد تشریفاتی در مقابل قرارداد به تراضی قرار دارد.»[4] همانطور که گفته شد این تعریف ، تعریفی مناسبی از قرارداد به تراضی نمی تواند باشد چرا که چیزی که از این تعریف می توان داشت یک ایجاد انگیزه و قصد است بدین معنی که قراردادی که در آن تنها اعلام قصد باشد و قصد آنها به فعلیت نرسیده باشد ، چگونه  می تواند قرارداد دانست در حالی که قرارداد در برگیرنده عقود اذنی و غیر اذنی می باشد که نه تنها در آن قصد بستن قرارداد لازم است بلکه رضایت طرفین و سایر شرایط صحت عقد برای آن لازم است در نتیجه تعریف فوق را تنها میتوان یک توافق دانست که طرفین تنها قصد خود رابیان داشته اند ولیکن اراده خود را نشان نداده اند. در تعریف بالا ،این تشریفات را باید کتبی بودن قرار داد دانست و به جای عدم رعایت قبض و اقباض مورد عقد بر کتبی بو دن ویا ضمنی بودن آن بحث گردد. درواقع بجای  آنکه در این تعریف ، بسته شدن قرارداد به صرف تراضی را منوط به عدم رعایت تشریفات و یاتحویل مورد عقد کنیم ، بهتر بود آن را اینگونه بیان می نمودیم که ،بسته شدن قرارداد به صرف تراضی که حتی به صورت ضمنی نیز امکان پذیر می باشد . در واقع لزوماً نیاز نیست که در قراردادبه تراضی تشریفات وعملهای مربوط به عقودعهدی وتملیکی رعایت نشود بلکه این تشریفات می تواند به صورت ضمنی انجام شود.

2 contrat consensuel

1  مبسوط در ترمینولوژی حقوق ، دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی ، جلد چهارم ، انتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، سال 1378 ، صفحه 2892

2 contrat reel

3 ترمینولوژی حقوق، دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی ، انتشارات گنج دانش ، چاپ ششم ، سال 1372 ،  صفحه 536

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

1 – بررسی امکان و یا عدم امکان توافق به صلاحیت مرجع غیر صالح.

2 – ایجاد رویه قضایی واحد در خصوص دعاویی که مرجع رسیدگی آنها از طریق توافق ضمنی و یا قراردادی ایجاد شده است.

3 – تصویب موادی در قانون آیین دادرسی مدنی مبنی بر امکان و یا عدم امکان توافق بر صلاحیت مراجع .

4 – جلوگیری از اعمال سلیقه در خصوص تصمیم گیری درباره صلاحیت مراجعی که از طریق توافق ضمنی یا قراردادی ایجادشده و همچنین در خصوص تأثیر توافق از طریق عدم ایراد به صلاحیت مرجع غیر صالح.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه صلاحیت قضایی قراردادی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه صلاحیت قضایی قراردادی