برنامههای اصلی تولید در رابطه با تعیین ظرفیت تولید-تعادل خط تولید و عوامل مهم و موثر در تعیین نوع و میزان محصول مورد نیاز بازار است. موجودیهای هر سازمان به عنوان سرمایه جاری هستند و باید در حدی نگهداری شوند که رکود سرمایه ایجاد نشود و نبود موجودی باعث توقف تولید نگردد. در این بخش نوع و میزان موجودی – مکان نگهداری – هزینه موجودی و عوامل دیگر مربوط به تغییرات بازار به صورت بهینه تعیین میشوند. در این حوزه بهترین مکان و موقعیت برای تولید انبار و فروش و عملکرد شرکت است بهطوریکه مسیرهای حمل و نقل محصول تا مشتری نهایی را با توجه به ایتمهای زیر انتخاب کند؛
– تجزیه و تحلیل هزینه فرصت از دست رفته
– هزینه فرصت از دست رفته
جابجایی و انتقال محصول از محل تولید تا محل مصرف و مواد از مبداء تا محل تولید براساس روشهای موجود و بهینهسازی هزینه انجام شود.
۵-۳-۱-۴ پیشنهاد مربوط به فرضیه فرعی دوم: (تغییرات بازار بر چابکی زنجیره تأمین تأثیر دارد).
تغییرات بازار (دادهها، نوع پردازش، ستادهها، سطح و میزان دسترسی به دادهها و ستادهها که در تصمیمگیری مدیریت) نقش مهم و بسزایی دارند، لذا پیشنهاد میشود به صورت یکپارچه فعالیتهای برنامهریزی توزیع، ساخت، برنامهریزی تفصیلی، کنترل موجودی، هماهنگی زنجیره تأمین با چندین کانال توزیع، جریان اطلاعات صحیح درباره تقاضا، سرمایه گذاری، ظرفیت موجودی، برنامهریزی تفصیلی نقل و انتقال و… را به طور بهینه مدنظر داشته باشد.
۵-۳-۱-۵ پیشنهاد مربوط به فرضیه فرعی سوم: (پاسخگویی به تغییرات بازار بر چابکی زنجیره تأمین تأثیر دارد).
پیشنهاد میشود در جهت پاسخگویی به تغییرات بازار همواره دو معیار پاسخگویی و انعطافپذیری در قالب شاخصهایی مانند انعطافپذیری افزایشی تدارکات، انعطاف پذیری افزایشی ساخت، انعطافپذیری افزایشی توزیع، انعطاف‌پذیری بازگشت اضافی به تأمینکنندگان، انطباق پذیری افزایشی تدارک، انطباقپذیری افزایشی ساخت، انطباقپذیری افزایشی توزیع، انطباق‌پذیری کاهشی تدارک، انطباق پذیری کاهشی ساخت و انطباق‌پذیری کاهشی توزیع مورد ارزیابی قرار گیرد.
۵-۳-۱-۶ پیشنهاد مربوط به فرضیه فرعی چهارم: (پاسخگویی به تغییرات بازار بر عملکرد شرکت تأثیر دارد).
براى مدیریت مؤثر زنجیره تامین ضرورى است که تأمینکنندگان و مشتریان با یکدیگر و با یک روش هماهنگ و با شراکت و ارتباطات اطلاعاتى و گفت و گو با اعتماد بالا با یکدیگر کار کنند. عرضه‌کنندگان و مشتریان باید اعتماد متقابل داشته باشند. مشتریان در زمینه کیفیت محصولات و خدمات به تامین‌کنندگان خود باید اعتماد ‌کنند.
۵-۳-۲ پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی
پیشنهاد میگردد که موضوع مورد بحث در سایر صنایع بررسی شود و نتایج حاصل با صنعت سیمان مورد مقایسه قرار گیرد. بعلاوه، میتوان مدل ارائه شده در این تحقیق را بر روی طیف صنایع مختلف بررسی نموده و نگاهی کلی بر وضعیت صنایع ایرانی از لحاظ عملیات زنجیره تأمین و اثر آن بر عملکرد شرکت کسب نمود. این مورد میتواند پیشنهادهای کاربردی خوبی در رابطه با وضعیت صنایع ایرانی به کارشناسان اتحادیهها و انجمنهای صنفی مربوطه ارائه دهد. در نهایت، به علت عدم توافق در نتایج حاصل از تحقیقات مختلف در رابطه با تأثیر عملیات تدارکات بر عملکرد شرکت، بررسی بیشتر نقش تأمینکنندگان در بهبود عملکرد شرکت در صنایع مختلف پیشنهاد میگردد.
با توجه به اهمیت و گستردگی موضوع زنجیره تأمین، هنوز جای کار بسیاری در این رابطه وجود دارد. در این بخش، برای پژوهشهای آینده و افراد علاقمند به پژوهش در این ارتباط، چند زمینه کاری معرفی میشود.
مطالعه تطبیقی مدیریت و بهره‌گیری از نوسانات و انحراف‌ها در زنجیره تأمین با تأکید بر پاسخگویی سریع.
شناسایی ارتباط بین سرمایهگذاری در سیستمهای حمل و نقل و کارایی عملیاتی در زنجیره تأمین شرکتهای صادراتی.
۵-۴ محدودیتهای پژوهش
۵-۴-۱ محدودیتهای در اختیار پژوهشگر
در هر پژوهش، برخی محدودیتها در فرآیند انجام کار به وجود میآید که نشاندهنده لزوم رعایت جوانب احتیاط در تعمیم نتایج است. در ذیل به این موارد اشاره میگردد: در پژوهش حاضر، برای سنجش برخی شاخصهای عملکرد شرکت، که دادههای عینی در مورد آنها موجود است، از پرسشهای ذهنی استفاده شده است. چرا که به طور معمول اینگونه اطلاعات در شرکتها محرمانه تلقی میشود. به نظر میرسد استفاده از دادههای عینی، نتایج واقعیتری را ارائه دهد. متغیرهای مستقل این پژوهش، بخشی از عوامل تأثیرگذار بر عملکرد و چابکی زنجیره تأمین را تشریح میکنند. در حالی که متغیرهای دیگری مانند نوآوری در استفاده از تجهیزات مدرن و پیشرفته نیز میتواند در این مدل تأثیرگذار باشند.
۵-۴-۲ محدودیتهای خارج از اختیار پژوهشگر
– از آنجاییکه در شرکتهای ایرانی، پست سازمانی با عنوان مدیریت زنجیره تأمین تعریف نشده است، برای یافتن پاسخدهنده مناسب از مدیریت عامل درخواست میشد تا با توجه به ماهیت پرسشنامه و دادههای مورد نیاز، مدیر یا مدیران اجرایی مناسب برای پاسخ به سؤالهای پرسشنامه را معرفی نماید. در برخی از موارد نیز مدیریت عامل خود نسبت به تکمیل پرسشنامه اقدام مینمود. در نتیجه میتوان چنین عنوان نمود که صحت پاسخهای دریافتی تا حد زیادی منوط به تشخیص مدیریت عامل در انتخاب مدیر یا مدیران مناسب جهت تکمیل پرسشنامه است.
– جبهه گرفتن برخی از پاسخدهندگان به سؤالات، زیرا آنها فکر میکردند که این پرسشنامهها را رئیس شرکت توزیع کرده و از پاسخ دادن امتناع میکردند. باید برای هر فرد به جداگانه توضیح میدادیم که این پرسشنامه صرفاً جهت انجام پایان نامه است.
منابع و مأخذ
منابع فارسی

  • ابوفاضلی، علی اکبر؛ مژدهی، ناهید؛ مهربان، امیر رضا(۱۳۸۵) لجستیک الکترونیکی و نقش و اهمیت آن در مدیریت زنجیره تامین، نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت زنجیره ی تامین و سیستم ها ی اطلاعات. تهران.
  • احمدی، حسین (۱۳۸۴).مدیریت زنجیره تامین، چاپ اول، انتشارات مرکز آموزش وتحقیقات صنعتی ایران. تهران.
  • آقاجانی زهرا (۱۳۸۶).کاربرد فناوری اطلاعات در زنجیره تأمین (لجستیک الکترونیک). بررسیهای بازرگانی :۲۴، ۹۹-۹۲٫
  • آلایش مهدی (۱۳۸۶).کاربرد فناوری اطلاعات در زنجیره تأمین (لجستیک الکترونیک). بررسیهای بازرگانی :۲۴، ۹۹-۹۲٫
  • توربیان، حسین، صادقی، محمود، رحیمی ابوالفضل(۱۳۸۵) .مدیریت زنجیره تامین، چاپ اول، انتشارات مرکز آموزش وتحقیقات صنعتی ایران. تهران.
  • رجبزاده علی،حسین زاده علی رضا، نالچیگر نیلوفر، نالچیگر سروش(۱۳۸۹) .ارایه مدل عوامل مؤثر بر ایجاد ریسک در زنجیره تأمین الکترونیکی و تأثیر آن بر عملکرد سازمانی. مدیریت فناور ی:(۴)، ۷۸-۵۹٫
  • رحمانسرشت حسین، افسرامیر۱۳۸۵٫ اثرتسهیم اطلاعات بر استراتژیهای رقابتی و عملکرد زنجیره
  • زنگنه نیا، جعفر(۱۳۸۴). نقش فناوری اطلاعات در زنجیره تامین بکارگیری و پیاده سازی آن. اولین سمینار لجستیک .تهران
  • سرایدار علیرضا، محمودی غلام، سجادی نیما(۱۳۸۸). مدیریت زنجیره تأمین و پشتیبانی تکنولوژی اطلاعات .تدبیر(۱۳). ۱۵-۴۱٫
  • دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir