دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تطبیقی جرم تخریب در حقوق ایران و حقوق انگلستان

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار دوّم: عناصر رکن معنوی جرم تخریب

در تحقق عنصر رواني يا معنوي وجود دوعامل ضرورت دارد. اول: اراده ارتكاب فعل، دوم: قصد مجرمانه حال به بررسي اين دوعامل دروقوع جرم تخريب مي پردازيم.

 

بند اوّل: عنصر اراده و اختیار

 از نظر لغوي اراده عبارت است ازخواستن، طلب كردن، قصد وآهنگ و عزم و ازنظر حقوقي سه اصطلاح«اصل آزادي اراده» «اصل استقلال اراده» و«اصل حاكميت اراده» به كار گرفته شده و آن عبارت است از تأثير اراده افراد در روابط اشخاص در زندگي قضايي.[1]

علم و آگاهی فاعل بر تحریم های قانونی و نیز کیفیت و ماهیت و اوصاف فعل اگر چنانچه با اراده ارتکاب توام نباشد به تنهایی بی تأثیر است. عمد متضمّن این است که با وجود آگاهی، فاعل عزم کاری کند که دقیقاً قانونگذار آن را جایز ندانسته است. اراده ارتکاب همان خواستن فعل یا ترک فعل است بنابراین اگر فاعل تخریب از روی اجبار مجبور به تخریب یا آتش زدن مزرعه ای شده باشد نمی توان او را مجرم دانست.[2]

پروفسور گارو استاد حقوق جنایی دانشگاه لیون فرانسه در تعریف اراده با قصد از نظر لغوی می گوید این کلمه نماینده جهت حرکت میل انسانی است به طرف هدفی معلوم، امّا در امور کیفری اراده یا قصد عبارتست از تمایل به طرف عمل مثبت یا منفی مجرمانه اگر این معنی صحیح باشد باید گفت که هیچ جرمی بدون قصد و اراده وجود ندارد تنها اراده است که ایجاد جرم میکند و تمام جرایم مرکّب هستند از عمل و قصد زیرا اراده با میل اشتباه می‌شود و صفت ارادی فعل قطعاً چیزی است که عمل ارادی انسان را از نظیر آنها که به وسیله حیوانات اتفّاقاً واقع می‌شود جدا می‌سازد در حقیقت هیچ فعل یا ترک فعلی نمی‌تواند قابل مجازات باشد مگر به شرط کار ارادی انسان باشد. [3]

در عرف حقوق گاه اراده را مرادف عمد به كار مي‌برند كه منظور همان عمد درفعل به معني خواستن فعل است و چون هر جرم علي الاصول تا اراده نباشد واقع نمي شود، بنابراين، اراده در تمام جرايم اعم از عمدي يا غير عمدي وحتي درجرايم خلافي وجود دارد .[4]

 با مطالبي كه در بالا ذكر شد اين نتيجه را مي‌توان گرفت كه براي وقوع جرم تخريب بايد شخص مرتكب داراي اراده و اختيار باشد هر چند مقنّن در برخي از مواد قانوني راجع به تخريب و تحريق چون مواد 675، 677، 679 ق.م.ا به عنصر عمد در ارتكاب عمل تصريح نموده ولي در بعضي ديگر همانند مواد 676، 678 اين قانون به اين عنصر اشاره‌اي نشده است ليكن از اين حيث قابل ترديد نيست كه جرم تخريب و تحريق يك جرم عمدي بوده تحقق ركن رواني آن مستلزم سوء‌ نيّت يعني وجود علم و عمد مي‌باشد .[5]

اين جرم با سهل انگاري يا بي احتياطي قابل ارتكاب نمي باشد مگر آنكه حكم خاصي درقانون يافت شود،گاهي به دليل اهميت مال مورد تخريب چنين احكام خاصي درقوانين ايران مشاهده مي‌شوند براي مثال ماده 6 قانون كيفر بزه هاي مربوط به راه آهن مصوب31/1/1320.[6]

درحقوق انگلستان نيز عنصر معنوي خسارت كيفري با اثبات قصد يا سهل انگاري آگاهانه ثابت مي‌شود به عنوان مثال دردعواي دولت عليه گ درسال 2003 ،مجلس اعيان حكم داد كه رفتار فرد، با توجه به موارد زير« سهل انگارانه» محسوب مي‌شود(درمحدوده ماده 1 قانون مصوب1971):

[1] . شامبياتي، هوشنگ، حقوق جزاي عمومي(جلد اول) انتشارات ژوبين،1375،ص397.

[2] . اردبیلی، محمّد علی، منبع پیشین، ص 236.

[3] . گارو، پروفسور، مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا، ترجمه سیّد ضیاالدّین نقابت، ج اوّل.

[4] . اردبيلي، محمدعلي، منبع پیشین، ص237.

[5] . سالاري، مهدي، جرايم عليه امنيت كشور،نشر ميزان، زمستان 1387،ص235.

.[6] مير محمدصادقي، حسين، جرايم عليه امنيت و آسايش عمومي، نشر ميزان،1384،ص191.

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات تحقيق :

با توجّه به اين كه قانونگذار تخريب اموال ديگران را جرم دانسته و مرتكب آن را قابل مجازات مي داند، سوالاتي مطرح مي شود :

  • جرم تخريب مطلق اموال را در بر مي گيرد يا تنها اموال منقول را و يا تنها اموال غير منقول؟
  • آيا جرم تخريب با ترك فعل امكان وقوع دارد ؟
  • آيا تخريب در اموال مشاع مي تواند موضوع جرم تخريب واقع شود؟
  • آيا جرم تخريب اموال درحقوق كيفري ايران، با حقوق انگلستان متفاوت است؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی تطبیقی جرم تخریب در حقوق ایران و حقوق انگلستان

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه بررسی تطبیقی جرم تخریب در حقوق ایران و حقوق انگلستان