دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تطبیقی رژیم حقوقی تنگه هرمز از منظر کنوانسیونهای بین المللی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فهرست مطالب

عناوین                                           صفحه

بخش اول

کلیات تحقیق

چکیده…………………………………….. خ

مقدمه…………………………………….. د

بیان مسئله ……………………………….. ز

هدف وکاربرد تحقیق ………………………… ز

پرسش اصلی تحقیق……………………………. س

فرضیه ها………………………………….. س

روش تحقیق÷………………………………… س

سوابق مربوطه درباره موضوع …………………. ش

جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق………………. ش

بخش دوم

مبانی نظری تحقیق

فصل اول: تاریخچه تدوین حقوق دریاها………….. ۲

فصل دوم: مناطق مختلف دریایی وبررسی  تنگه های بین المللی ۶

گفتاراول: بررسی جغرافیایی مفهوم تنگه های بین المللی مطالعه موردی تنگه هرمز……………………………. ۱۲

گفتاردوم: نظام حقوقی تنگه ها طبق حقوق عرفی وکنوانسیون دریای سرزمینی طبق کنوانسیونهای بین المللی……………………….. ۱۴

فصل سوم: مبانی حقوقی حاکم برتنگه های بین المللی ۱۸

گفتاراول: نظامهای عام عبور…………………. ۱۸

مبحث اول: رژیم عبوربی ضرر در تنگه ها………… ۱۹

الف: مفهوم عبوربی ضرر……………………… ۲۴

ب: حقوق وتکالیف دولت ساحلی…………………. ۲۷

مبحث دوم: حقوق شناورهای خارجی و وضعیت خاص آن در دریای سرزمینی…………………………………………. ۲۸

الف: حقوق شناورهای خارجی…………………… ۲۸

ب: وضعیت خاص حقوق شناورها در دریای سرزمینی…… ۲۸

گفتاردوم: رژیم عبور ترانزیت ……………….. ۳۰

 

مبحث اول

الف: تعریف عبورترانزیت…………………….. ۳۰

ب: وضعیت حقوقی عبور ترانزیت………………… ۳۲

مبحث دوم: آزادی کشتیرانی درتنگه هاوتکالیف کشتیها وحقوق ومقررات دولت ساحلی ……………………………….. ۳۶

گفتارسوم: جغرافیای تاریخی وچرخش حاکمیت تنگه هرمزدربسترتاریخ …………………………………………. ۴۰

مبحث اول: تنگه هرمزدردوره باستان ودوران اسلامی… ۴۱

مبحث دوم: اهمیت تنگه هرمز …………………. ۵۱

الف: ژئواستراتژیکی تنگه هرمز و جنبه های آن…… ۵۱

ب: اهمیت ژئوپلیتیکی وجنبه های آن درتنگه هرمز…. ۵۶

مطلب مشابه :  مبارزه ­با پولشویی­­ در حقوق ­ایران ­­و بین­ الملل- پايان نامه

بخش سوم

ابعاد مختلف ناظر بر نظام حقوقی تنگه هرمز

گفتاراول: رژیم عبورومرورحاکم برتنگه هرمز و تکالیف دولت ساحلی وثالث براساس کنوانسیون ۱۹۸۲ ……………………………… ۶۳

مبحث اول:  حقوق دولت ساحلی…………………. ۶۶

مبحث دوم: وضعیت زمان صلح وموضع گیری ایران وعمان وطرح تفکیک  ترددکشتیرانی………………………………. ۶۹

مبحث سوم:  حقوق وتکالیف دولتین ایران وعمان درتنگه هرمز  ۷۱

مبحث چهارم: حقوق وتکالیف دولت ایران درتنگه هرمزبراساس قوانین داخلی…………………………………….. ۷۳

بخش چهارم

مواضع جمهوری اسلامی ایران درخصوص تنگه هرمز

گفتاراول: براساس کنوانسیون ژنو ۱۹۵۸ …………. ۷۶

مبحث اول: نظام حقوقی حاکم بر پژوهش های علمی دریایی بر اساس کنوانسیون ۱۹۵۸…………………………….. ۷۸

گفتاردوم:  براساس کنوانسیون ۱۹۸۲ ……………. ۸۱

مبحث اول: نظام حقوقی حاکم بر پژوهش های علمی دریایی بر اساس کنوانسیون ۱۹۸۲…………………………….. ۸۴

گفتارسوم: موضع جمهوری اسلامی ایران وحق عبور بی ضرر براساس قانون دریایی جمهوری اسلامی ایران…………………………… ۹۰

مبحث اول: استراتژی های دوگانه بستن یا نبستن تنگه هرمز   ۹۴

الف) استراتژی بستن تنگه هرمز……………….. ۹۶

ب) استراتژی نبستن و تأمین امنیت تنگه هرمز……. ۹۸

نتیجه گیری………………………………… ۱۰۱

پیشنهادات…………………………………. ۱۰۳

پیوست…………………………………….. ۱۰۴

منابع ……………………………………. ۱۱۱

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف از انجام تحقیق:

  • بررسی موضع کنوانسیون های حقوق دریابه سال ۱۹۵۸ و۱۹۸۲ درزمینه آبراههای بین المللی.
  • بررسی موضع جمهوری اسلامی ایران براساس قانون دریایی ونظام حقوقی.
  • بررسی مشروعیت تهدیدجمهوری اسلامی ایران درزمینه انسداد تنگه هرمز.

پرسش های تحقیق:

اصلی

  • آیا شکل گیری رژیم حقوقی بین المللی در زمینه تنگه ها و تدوین قانون حاکم بر تنگه هرمز از سوی ایران منجر به تضاد منافع جهانی و ملی شده است؟

فرعی

  • موضع جمهوری اسلامی ایران نسبت به کنوانسیون ۱۹۸۲ چیست؟
  • رویکرد جمهوری اسلامی ایران نسبت به رژیم حقوقی تنگه هرمز چیست؟
مطلب مشابه :  پايان نامه بررسی جايگاه خاصيت جبران کنندگي مسئوليت مدني در ايران

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی تطبیقی رژیم حقوقی تنگه هرمز از منظر کنوانسیونهای بین المللی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه بررسی تطبیقی رژیم حقوقی تنگه هرمز از منظر کنوانسیونهای بین المللی