دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تطبیقی رژیم حقوقی تنگه هرمز از منظر کنوانسیونهای بین المللی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مبحث دوم
اهمیت تنگه هرمز
الف) ژئو استراتژیکی تنگه هرمز و جنبه های آن
ژئواستراتژی دانش جدیدی است که بعد از جنگ جهانی دوم نظامیان آن را مطرح کردند. در تعریف آن گفته اند: ((ژئو استراتژی علم کشف روابط بین  عوامل جغرافیایی و استراتژی، به ویژه استراتژی نظامی است)) در ژئواستراتژی عوامل جغرافیایی طبیعی و انسانی در رابطه آنها با استراتژی مطالعه می شود ؛ بعبارت دیگر ژئواستراتژی علم مطالعه زیر بناهای جغرافیایی شکل گیری و اجرای استراتژی است ؛ زیرا به نظر بعضی از استراتژیستها قلمرو انتخاب نیست، زیرا عوامل جغرافیایی اعم از طبیعی و انسانی نقش موثری در گزینش و اجرای استراتژی دارند. بعضی ژئواستراتژی را معادل ژئوپلیتیک دانسته اند که به بررسی روابط بین عوامل جغرافیایی، قدرت و استراتژی می پردازد.[1]
عوامل جغرافیایی در تحلیل و تفسیر مسائل استراتژیک و در تفکر نظامی، تشخیص و پیش بینی چشم اندازهای ژئواستراتژیک قدرتهای جهانی و منطقه ای سهم عمده ای دارد. آگاهی بر منابع غذا، انرژی، مواد کانی، موقعیت جزایر و شبه جزایر، تنگه های استراتژیک، الگوهای حمل و نقل هوایی و دریایی، ایجاد و یا تغییر موازنه قدرتهای منطقه ای و سایر موارد، پژوهشگر و تحلیلگر مسائل استراتژیک را در تبیین و تفسیر وضعیت کنونی یا آینده ژئواستراتژیک مناطق جهان یاری می کند.

تاریخ نشان می دهد در گذشته، نقش قدرت رزمی در خشکی در تعیین سرنوشت جنگ و ساختن قدرت جهانی یا منطقه ای اهمیت بیشتری داشته است و اساساً جنگها بیشتر ساختار زمینی داشته اند تا ساختار دریایی و عملیات دریایی مکمل جنگهای زمینی و خشکی بوده اند. قدرتهای بزرگ جهانی نظیر هخامنشیان، ساسانیان، رومیان، مسلمانان، حکومتهای ایرانی بعد از اسلام، مغولها، تاتارها، عثمانیها و غیره عمدتاً قدرتهای خشکی بوده اند. اهمیت قدرت دریا و تسلط بر دریاها و یافتن موقعیت قابل رقابت با قدرت خشکی به بعد از آغاز دوره استعمار و باز شدن پای اروپاییان به پهنه اقیانوسهای جهان باز می گردد. قطع رابطه اروپا با اسیای جنوبی و شرقی در اثر تصمیم دولت عثمانی که قبلاً از طریق مدیترانه و هلال خصیب و خلیج فارس و تنگه هرمز صورت می پذیرفت به بروز مشکل ژئوپلیتیکی حساسی برای اروپائیان منجر گردید و آنها را به کشف مسیر ارتباطی

[1]. عزتی، ژئواستراتژی: 2

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف از انجام تحقیق:

  • بررسی موضع کنوانسیون های حقوق دریابه سال 1958 و1982 درزمینه آبراههای بین المللی.
  • بررسی موضع جمهوری اسلامی ایران براساس قانون دریایی ونظام حقوقی.
  • بررسی مشروعیت تهدیدجمهوری اسلامی ایران درزمینه انسداد تنگه هرمز.

پرسش های تحقیق:
اصلی

  • آیا شکل گیری رژیم حقوقی بین المللی در زمینه تنگه ها و تدوین قانون حاکم بر تنگه هرمز از سوی ایران منجر به تضاد منافع جهانی و ملی شده است؟

فرعی

  • موضع جمهوری اسلامی ایران نسبت به کنوانسیون 1982 چیست؟
  • رویکرد جمهوری اسلامی ایران نسبت به رژیم حقوقی تنگه هرمز چیست؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی تطبیقی رژیم حقوقی تنگه هرمز از منظر کنوانسیونهای بین المللی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه بررسی تطبیقی رژیم حقوقی تنگه هرمز از منظر کنوانسیونهای بین المللی