دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تطبیقی جرم تخریب در حقوق ایران و حقوق انگلستان

قسمتی از متن پایان نامه :

 

ج: تعلّق به غیر داشتن

مال نابود شده یا خسارت دیده باید « متعلّق به غیر» باشد. بنابراین هر گاه کسی مال متعلّق به خود را ( هر چند دیگری، مثلاً مستأجر حقّی هم بر آن داشته باشد) از بین ببرد یا خسارتی به آن وارد آورد محکوم به ارتکاب جرم تخریب کیفری نخواهد شد.[1]همینطور کسی که بنای احداث شده یا درخت غرس شده بدون اذن او در ملکش را خراب یا نابود میکند فاقد مسئولیت خواهد بود، مگر آنکه احداث بنا یا غرس درخت از سوی طرف مبتنی بر حقّی بوده باشد. [2]

در اين مورد مي توان گفت كه اكثر حقوقدانان نظر مشابهي دارند و اعتقاد دارند بايد مال متعلّق به شخص ديگري باشد.[3]بايد توجّه داشت كه تخريب مال متعلّق به خويش در حالتي كه علم به ورود خسارت به مال غير موجود است مي‌تواند موجب تحقّق اين جرم شود مثل تخريب بي‌مهاباي ديوار خانه خود كه باعث تخريب ديوار يا سقف خانه همجوار گردد.[4] همين موضوع درحقوق انگلستان دردعاوي«اسميت »[5] و«سمال» در ارتباط با جرايم تخريب و سرقت مورد پذيرش واقع شده است .[6]

در حقوق انگلستان نیز تعّلق مال به دیگری (اعّم از شخص حقیقی یا حقوقی) شرط تحقّق جرم تخریب است لیکن به موجب بخش دهم « قانون تخریب کیفری» مصوّب سال 1971 مال متعلّق به کسی محسوب می شود که آن را تحت تصرف و کنترل داشته و یا از هر حق یا نفع مالکانه دیگری بر آن برخوردار باشد. در انگلستان سرقت و تخریب مال مشترک از سوی شریک[7] و یا مال متعلّق به شرکت از سوی مدیر عامل آن واجد جنبه کیفری دانسته شده است. [8]

در یک مورد در حقوق انگلستان تخریب مال از روی عمد یا سهل انگاری حتّی در صورت تعلّق داشتن مال به خود شخص، جرم دانسته شده. و آن وقتی است که این کار به قصد به خطر انداختن جان دیگری یا با سهل انگاری نسبت به این امر انجام گیرد. این عمل به موجب بخش (2)-1 « قانون تخریب کیفری» جرم و به موجب بخش(4) با حدّاکثر حبس دائم قابل مجازات است. بنابراین کسی که خانه خود را در حالی که دیگری درآن خوابیده، و او نسبت به این مسئله عالم یا سهل انگار است، آتش می زند مشمول این عنوان قرار می گیرد.[9]

[1]. شریعتی فرد، محمّد، جرم تخریب در حقوق جزای ایران، رساله کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی،1374.

[2]. کلانتریان، مرتضی و محسنی، مرتضی، مجموعه نظریه های مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری، چاپ مجله دادگستری،( بی تا)، ص 152،156.

[3]. ر.ك، حبيب زاده، محمدجعفر، جرايم عليه اموال و مالكيت، نشرسمت،1373،ص88.

.[4] سالاري، مهدي، منبع پيشين، ص230.

[5].smith[1974] Q.B.354.

.[6] ميرمحمد صادقي، حسين، جرايم عليه امنيت و آسایش عمومی، نشر ميزان، 1384، ص191.

[7]. bonner 1970 1w.L.R.838.

[8]. میر محمّد صادقی، حسین ، منبع پيشين، ص189.

[9]. منبع پیشین، ص190.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات تحقيق :

با توجّه به اين كه قانونگذار تخريب اموال ديگران را جرم دانسته و مرتكب آن را قابل مجازات مي داند، سوالاتي مطرح مي شود :

  • جرم تخريب مطلق اموال را در بر مي گيرد يا تنها اموال منقول را و يا تنها اموال غير منقول؟
  • آيا جرم تخريب با ترك فعل امكان وقوع دارد ؟
  • آيا تخريب در اموال مشاع مي تواند موضوع جرم تخريب واقع شود؟
  • آيا جرم تخريب اموال درحقوق كيفري ايران، با حقوق انگلستان متفاوت است؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی تطبیقی جرم تخریب در حقوق ایران و حقوق انگلستان

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه بررسی تطبیقی جرم تخریب در حقوق ایران و حقوق انگلستان