دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی ارتباط متقابل تنوع فرهنگی و جهانشمولی حقوق بشر

قسمتی از متن پایان نامه :

 

تقسیم بندی معاهدات حقوق بشری

معاهدات حقوق بشری را می توان از جهات گوناگون دسته بندی نمود ولی بهترین این دسته بندی ها، تقسیم این معاهدات به معاهدات حقوق بشری جهانی ( که تمامی کشورها می توانند به این معاهدات محلق شوند) و معاهدات حقوق بشری منطقه ای ( که صرفاً کشورهای محدود می توانند به این معاهدات محلق شوند ) می باشد. ذیلاً نمونه های هر یک از این معاهدات مذکور می باشد.

معاهدات حقوق بشری جهانی

  • اعلامیه جهانی حقوق بشر[۱](۱۹۴۸)
  • کنوانسیون منع و مجازات کشتار جمعی[۲](۱۹۴۸)
  • اساسنامه دبیرخانه کمیساریای عالی پناهندگان که در سال ۱۹۵۰ به تصویب مجمع عمومی رسید.[۳]
  • کنوانسیون وضعیت پناهندگان (۱۹۵۱) و پروتکل ضمیمه آن[۴](۱۹۶۷)
  • کنوانسیون حقوق سیاسی زنان[۵](۱۹۵۳)
  • اعلامیه حقوق کودک[۶](۱۹۵۹)
  • اعلامیه رفع هرگونه تبعیض نژادی[۷](۱۹۶۳)
  • کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض نژادی[۸](۱۹۶۶)
  • میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی[۹](۱۹۶۶)

۱۰- میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی[۱۰](۱۹۶۶)

۱۱- اعلامیه رفع تبعیض از زنان[۱۱](۱۹۶۷)

۱۲- کنوانسیون بین المللی رفع و مجازات جرم آپارتاید[۱۲](۱۹۷۳)

۱۳- کنوانسیون رفع تبعیض از زنان[۱۳](۱۹۷۹)

۱۴- اعلامیه رفع هر گونه تبعیض و نابردباری مبتنی بر مذهب یا عقیده[۱۴](۱۹۸۱)

۱۵- کنوانسیون منع شکنجه و رفتارها و مجازات های غیر انسانی و یا ترذیلی[۱۵](۱۹۸۴)

۱۶- کنوانسیون بین المللی حقوق کودک[۱۶](۱۹۸۹)

۱۷- کنوانسیون بین المللی حمایت از حقوق کارگران مهاجر و اعضای خانواده آنها[۱۷](۱۹۹۰)

مطلب مشابه :  پايان نامه با موضوع نقش قوانین و جمع‌آوری موارد مربوط به جرائم ثبتی و تحلیل آنها

۱۸- اعلامیه مربوط به حقوق اقلیت های ملی یا قومی، مذهبی و زبانی[۱۸](۱۹۹۲)

۱۹- اعلامیه رفع خشونت از زنان[۱۹](۱۹۹۴)

۲۰- اعلامیه در مورد حقوق مردم بومی[۲۰](۱۹۹۴)

[۱]. The universal Declaration of Human Rights(1948).

[۲]. The Convention on the prevention and punishment the Crime of Genocide (1948)

[۳]. Statute of the Office of the United Nations High Commissioner Refugees (1950)

[۴]. The 1951 Convention Relating to the status of Refugees and the 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees.

[۵]. Convention on the political Rights of women (31 March 1953)

[۶]. Declaration of the Rights of the child (1959)

[۷]. Declaration on the Elimination of All forms of Racial Discrimination (1963)

[۸]. The International convention on the Elimination All forms of Racial Discrimination (1966)

[۹]. The International covenant on civil and political Rights (1966)

[۱۰]. The International covenant on Economic, Social and cultural Rights (1966)

[۱۱]. Declaration on the Elimination of Discrimination against women(1976)

[۱۲]. The International convention on the suppression and punishment of the crime of Apartheid (1973)

[۱۳]. The convention on the Elimination of All forms of Discrimination against women(1979)

[۱۴]. Declaration on the Elimination of All forms of Intolerance and Discrimination Based on Religion or Belief (1981)

[۱۵]. The convention against torture and other cruel, Inhuman or Degrading Treatment or punishment (1984)

[۱۶]. The International convention on Rights of the child (1989)

[۱۷]. International convention for the protection of the Rights of All Emigrant workers and Members of their families (1990)

مطلب مشابه :  حق شرط بر معاهدات با تاکید بر طرح اخیر کمیسیون حقوق بین الملل-دانلود پايان نامه ارشد حقوق

[۱۸]. Declaration on the Rights of persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities (1992)

[۱۹]. Declaration on the Elimination of Violence against women (1994)

[۲۰]. Declaration on the Rights of Indigenous people (1994)