دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی دیدگاه فقها وحقوقدانان در خصوص مجازات قصاص

قسمتی از متن پایان نامه :

 

) سقط جنین جنایی

سقط جنین جنایی عبارتست از آنکه کسی به سبب جنایتی، جنینی که در رحم مادر است را از بین ببرد، خواه سقط جنین از روی عمد وقصد و اراده  جنایتکار باشد ویا غیر عمدی وبدون قصد اراده ویا از روی اشتباه وخطا باشد. سقط جنینی که جرم به حساب می آید وبرای آن مجازات تصور شده است، این قسم سقط چنین است:
کیفر ومجازات در اینجا با توجه به شخص جانی ، حالات متفاوتی خواهد داشت. زیرا جانی یا خود مادر است ویا غیر او. در حالت اخیر غیر مادر به طور عمدی مباشرت به اسقاط جنین کرده اند. که این کار را از طریق ضرب وشتم واذیت وآزار زن حامله انجام داده و یا به دنبال درخواست مادر وتمکین وی در مقابل او با دادن دارو و وسائل دیگر اقدام به سقط نموده است و فرد مرتکب یا پزشک یا داروفروش می باشد و یا از افراد عادی است. کیفر سقط جنین نیز به تبع این حالات با یکدیگر متفاوت است که در مباحث آینده به طور تفصیلی بدان پرداخته خواهد شد.[1]
همچنین در تقسیم بندی دیگری نیز می توان انواع سقط جنین را اینگونه بیان  نمود :
در حقوق جزای ایران وبه پیروی از فقه امامیه[2] سقط جنین ممکن است مانند سایر جنایات وارد بر انسان به صورت عمد وشبه عمد وخطای محض اتفاق افتد و ملاک عمد وخطایی بودن آن نیز همانند سایر جنایات است. این ملاک ها در مواد 206 [3]، 295 [4]، 296[5]  قانون مجازات اسلامی عنوان شده است. در موارد خطای محض وشبه عمد؛ چه جنین روح پیدا کرده باشد وچه نکرده باشد؛ دیه ثابت خواهد بود که حسب مورد عاقله جانی یا خود او شخصاً می پردازد. اما آنچه مورد اختلاف وبحث اصلی این تحقیق می باشد، حکم سقط جنین به صورت عمدی، در قوانین جزائی ایران و دیدگاه های مختلف حقوق دانان و فقها در این خصوص می باشد. که در مباحث آینده به طور مفصل بدان پرداخته خواهد شد.
دکتر سید عسکری حسینی مقدم . مقاله مسولیت کیفری سقط جنین . موضوع فقه کیفری . بتاریخ 5/2/88[1]
[2]  خمینی . روح الله . تحریر الوسیله . قم .  مؤسسة مطبوعاتی اسماعیلیان . جلد 2 . مسأله 10 . صفحه 598
2– قتل در موارد زیر قتل عمدی است :
الف- مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا اقرادی غیر معین از یک جمع را دارد خواه آن کار نوعا کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود.
ب- مواردی که قاتل عمدا کاری را انجام دهد که نوعا کشنده باشد ؛ هرچند قصد کشتن شخص را نداشته باشد.
ج- مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را که انجام می دهد نوعا کشنده نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری ویا ناتوانی یا کودکی و امثال آنها نوعا کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد.
3– در موارد زیر دیه پرداخت می شود :
 الف- قتل یا جرح یا نقص عضو که به صورت خطاء محض واقع شود…..
ب-  قتل یا جرح یا نقص عضو که به صورت خطاء شبه عمد واقع شود….
ج- مواردی از جنایت عمدی که قصاص در آنها جایز نیست.
4– در مواردی که کسی قصد تیر اندازی به کسی یا شیئی یا حیوانی را داشته باشد و تیر او به انسان بی گناه دیگری اصابت کند عمل او خطای محض محصوب می شود.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات :

1- آیا مطابق قانون مجازات اسلامی می توان برای مرتکب سقط جنین عمدی که پس از دمیده شدن روح اقدام به سقط می نماید ؛ قصاص را در نظر گرفت ؟
2- آیا مجازات قصاص ذکر شده در ماده ی 622 قانون مجازات اسلامی در خصوص جراحات وارده به مادر بیان گردیده است ؛ و یا می توان آن را به جنین نیز تسری نمود ؟
3-آیا از منظر مشهور فقه می توان برای مرتکبین سقط جنین عمدی ؛ قائل به قصاص شویم ؟
4- آیا مجازات فعلی تعیین شده در قانون مجازات اسلامی سال 1370 برای مرتکب جرم سقط جنین عمدی ؛ جنبه ی بازدارندگی و پیشگیری لازم را در خصوص بزه فوق دارا می باشد ؟