دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 راهکارهاي حقوقي تضمين سرمايه‌گذاري بين‌المللي

قسمتی از متن پایان نامه :

 

بند هفتم: روش تحقيق و کاربردهاي آن

پژوهش حاضر از نوع اسنادي و توصيفي مبتني بر شواهد برگرفته از مطالعه اسناد، کتب، قوانين و مقررات، مقالات و اينترنت و ابزار جمع‌آوري اطلاعات به روش کتابخانه‌اي است.

مطالب جمع‌آوري شده و يافته‌هاي اين پژوهش بر اساس تفسير عقلايي و استدلالي محقق ارائه مي‌شود. در واقع يافته‌هاي پژوهش، كيفي، ذهني و بسته به اسناد و عرف است. تجزيه و تحليل در اين پژوهش اساساً شامل تركيب كردن اطلاعات حاصل از منابع مختلف به‌صورت يك توصيف پيوسته است كه با رويكرد استقرايي صورت مي‌پذيرد.

نتايج حاصل از اين تحقيق مي‌تواند مورد استفاده حاکميت، تصميم‌گيرندگان بازار سرمايه، سرمايه‌گذاران داخلي و مديران شرکت‌ها قرار گيرد.

بند هشتم: نوآوري

با توجه به پيشينه تحقيق در خصوص موضوعات گوناگون سرمايه‌گذاری خارجی، پژوهش حاضر از آن جهت که مباحث تضمين سرمايه‌گذاري خارجي را با رويکرد به حقوق معاهدات و ضرورت به‌کارگيري شروط ثبات و التزام در حوزه تنظيم قرادادهای سرمايه‌گذاری خارجی با توجه به ديدگاه کشورهای توسعه‌يافته مورد بحث قرار داده، اين مزيت را دارد که تاکنون چنين پژوهشي با چنين رويکردی انجام نشده است.

بند نهم: منابع و مآخذ

با وجود طرح موضوع سرمايه‌گذاري خارجي در دهه‌های اخير؛ از لحاظ نظري تنها به ذکر موانع اين بخش پرداخته شده است. نگارنده براي ارائه راهکاري عملي بر اساس پيشينه مطالعات به‌منظور برون‌رفت از اين معضل با محدوديت منابع کاربردي از حيث راهکارهاي حقوقي مواجه بود. در هر صورت اساس اين تحقيق، بر کتب «حقوق سرمايه‌گذاري در ايران» و «تضمين سرمايه‌گذاري خارجي در ايران (مطالعه تطبيقي)» و مقالات علمي «شرط التزام در معاهدات دوجانبه سرمايه‌گذاري»، «معاهدات دوجانبه سرمايه‌گذاري» و «ثبات قراردادي با تأکيد بر نمونه قراردادهاي اکتشاف و استخراج نفت» و نيز قوانين و مقررات استوار است.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سئوال تحقيق

سئوال پژوهش حاضر اين است که آيا شرط التزام به‌عنوان راهکار حقوقي تضمين شرط ثبات قراردادهای خصوصی در جامعه بين‌المللي براي تضمين سرمايه‌گذاري خارجي، پذيرفته شده است يا خير؟

اينکه آيا قراردادهای حاوی شروط ثبات و التزام می تواند مبنای مسئوليت بين المللی دولتها قرار گيرد؟ بعنوان سئوال فرعی مطرح است.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه راهکارهاي حقوقي تضمين سرمايه‌گذاري بين‌المللي

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه راهکارهاي حقوقي تضمين سرمايه‌گذاري بين‌المللي