پارک و سرینواسان

ترجیح نموی اعطا شده توسط برند به محصول، زمانی که توسط یک مشتری فردی درک شده است.

سایمون و سالیوان[۴۶]

جریانات نقدی نموی که به دلیل سرمایه گذاری بر روی برند روی می دهد.

سرینواسان

جزئی از ترجیح کلی که توسط ویژگی های که به طور عینی اندازه گیری شده، بیان نمی شود.

سوایت و همکاران

معادل سازی مالی استفاده کلی مصرف کننده ای که یک برند را می گیرد.

دیویس و منتزر

ارزشی که برای شرکت به دلیل ارتباط محکم بین برند شرکت و برندهای مشتریان ایحاد می شود.

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

جدول شماره ۲-۱٫ تعاریف ارزش ویژه برند از نقطه نظر صاحب نظران مختلف
۲-۲- معانی نام و نشان تجاری
در حقیقت کلمه برند از واژه اسکاندیناوی “برندر[۴۷]” به معنی سوختن گرفته شده است. به طوری که هنوز این علامت ها توسط دامداران برای مشخص کردن حیواناتشان به کار می رود. برطبق نظریه انجمن بازاریابی آمریکا (AMA[48]) برند، عبارت است از: اسم، عبارت، سمبل، طرح و یا ترکیبی از این موارد می باشد. هدف، شناسایی کالا و خدمات از یک فروشنده یا گروهی از فروشندگان و تفکیک کردن آنها از یکدیگر در رقابت های اقتصادی می باشد. از لحاظ مشخصه فنی، برند یک نام، لوگو یا سمبل جدید برای محصول می باشد.
به عبارت دیگر امروز برند کلکسیونی از تصاویر و ایده هایی است که محصولات یک تولیدکننده را به نمایش می گذارد. به صورت تخصصی تر، برند نشان دهنده مشخصات، علائم و نشانه های قابل خواندن شامل: نام، لوگو، شعار، برنامه ها و روش طراحی است که بیان کننده ماهیت اصلی و وجودی یک شرکت، محصول و یا یک خدمت می باشد.
به طور کلی می توان برند را به سه بخش تقسیم بندی کرد:

بخشی که قابل خواندن هست. Brand Name
بخشی که قابل خواندن نیست. Brand Mark
هنگامی که علائم و سمبل های موجود از لحاظ قانونی به ثبت رسیده باشند.